Home About Browse Search
Svenska


Englund, Gunilla and Ryttar, Sara, 2008. The blue pearl of Asia : flooding as an urban asset : a beautiful and resilient future Phnom Penh. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Surface water drainage is together with water supply and wastewater management key parts of infrastructure in urban areas. As landscape architects we aim to find solutions that envisage aesthetical, social and ecological perspectives as well as technical. These aspects often go hand in hand and together they are part of the
sustainability concept.

Phnom Penh was in the sixties known as "the Pearl of Asia". The capital of Cambodia incorporated many green areas and water features and the architecture was blooming. After many troublesome years of cruel regimes and war the city is now degraded and the infrastructure is badly maintained. Corruption is widely spread and private construction companies are ruling the construction market and the urban planning.

The city is located on wetland by the conjunction of four great rivers. There are two dominating seasons, wet and dry and they shape the prerequisites for the city planning. Precipitation is a huge problem in the rainy season and most of the urban storm water is together with the city wastewater lead through open canals or drainage pipes to the surrounding wetlands. The wetlands biologically clean the contaminated water before it enters the rivers. The wetlands also possess great water storage capacity. Phnom Penh is protected from flooding by embankments (dikes). The urban storm water reaches the wetlands through sluiceways in the dry seasons. The sluiceways are closed during the rainy season to prevent the city from flooding and the storm water has to be pumped over the dikes.

Due to poor urban planning, corruption and increased land prices, the public green and blue areas in and around the city are rapidly disappearing and inundation of the city has become an enormous problem. New satellite cities have popped up in the wetlands and there is a shortage of public parks and spaces in the city centre. The water storage capacity of the wetlands has diminished due to constructions and polluted water reaches the rivers without cleaning and many sensitive ecosystems are lost.

Urbanisation is a fast ongoing process in Phnom Penh. The city needs to expand to cope with its increasing number of inhabitants. Development and expansion put a huge strain on the urban ecological and social structures. To protect and keep the sensitive ecosystems of the urban wetlands and lakes, a future city expansion must be well considered and the development should occur in phases.

An ecological storm water management tries to imitate nature as far as possible and use the prerequisites of the site. As much as possible of the storm water is therefore taken care of locally in an ecological storm water design. Urban environments generally consist of a majority of impermeable surfaces, which prevent water to infiltrate.

New development in Phnom Penh would benefit from ecological storm water design. The pressure on the under dimensioned drainage system of the city would lessen and problems
with inundation be reduced. If polluted water was taken care of locally, emissions in the sensitive rivers would diminish. Urban infiltration areas and storage ponds could be incorporated in future urban design.

Since flooding is an unavoidable occurring event in Phnom Penh, the city would benefit from adjusting to the rising water levels instead of fighting against them. Floodable areas incorporated in the urban design are efficient in dealing with the problem of inundation in the streets as well as a beautiful variable design feature.

We have chosen two sites in Phnom Penh that soon are about to be developed for construction Boeng Cheung Ek and Boeng Kak Lake. These two areas are both hydrologically interesting. They are located on low points in the city and today they serve as natural water storage features. Our thesis resulted in two design proposals that incorporate an ecological storm water perspective as well as a sustainable city perspective.

,

Dagvattenhantering är liksom dricksvattenförsörjning
och avloppshantering viktiga delar av
stadens infrastruktur. Landskapsarkitektens
uppgift i sammanhanget är att skapa lösningar
som tar hänsyn till estetiska, sociala och ekologiska
värden, liksom tekniska lösningar. Dessa
värden är alla viktiga och tillsammans utgör de
grunden för ett uthålligt samhälle.
Phnom Penh gick under sextiotalet även under
namnet ”the Pearl of Asia”. Kambodjas huvudstad
innefattade många grönytor och inslag
av vatten och arkitekturen blomstrade. Efter
många år av krig och en grym regim har staden
förfallit och infrastrukturen är dåligt underhållen.
Utbredd korruption är ett stort problem
och privata byggföretag styr byggsektorn och
stadsplaneringen.
Staden är belägen på våtmarker där fyra stora
floder flyter samman. Två årstider dominerar,
regnperioden och torrperioden, och de skapar
förutsättningarna för Phnom Penhs stadsplanering.
Nederbörden utgör ett stort problem
under regnperioden och en stor del av stadens
dagvatten flyter tillsammans med avloppsvattnet
i öppna kanaler eller dräneringsledningar ut
i de omkringliggande våtmarkerna. Våtmarkerna
har förmågan att rena det förorenade vattnet
innan det släpps ut i floderna. Våtmarkerna
har också en enorm kapacitet att lagra vatten.
Höga vallar skyddar Phnom Penh från att översvämmas.
Dagvattnet från staden rinner ut i
våtmarkerna genom slusskanaler under torrperioden.
Slussarna stängs under regnsäsongen
för att förhindra att vatten från våtmarkerna
översvämmar staden. Vattnet måste då istället
pumpas ut från staden över vallarna.
På grund av dålig stadsplanering, korruption
och ökade markpriser har gröna och blå ytor i
staden minskat kraftigt. Detta har medfört att
staden oftare och lättare översvämmas. Nya
satellitstäder har vuxit fram i våtmarkerna och
staden lider brist på gröna offentliga utrymmen.
Våtmarkernas vattenlagrande kapacitet
har minskat på grund av den nya bebyggelsen
och förorenat vatten släpps ut i de känsliga floderna
utan rening. Många av stadens känsliga
ekosystem har redan gått förlorade.
Urbanisering är en snabb pågående process.
Staden måste växa för att klara av att försörja
den växade befolkningen. Den häftiga expansionen
påverkar stadens ekologiska och sociala
strukturer. En försiktig och välplanerad stegvis
stadsutveckling är nödvändig för att skydda och
bevara stadens känsliga våtmarker och sjöar.
Ekologisk dagvattenhantering försöker så långt
som möjligt efterlikna naturens naturliga förlopp
och dra fördel av platsens unika förutsättningar.
Så mycket som möjligt av dagvattnet bör
tas om hand lokalt i en gestaltning som tar hänsyn
till ekologiska dagvattenaspekter. Stadsmiljöer
består vanligtvis av mycket hårdgjorda ytor,
vilket försvårar infiltration i mark.
Nybyggnation i Phnom Penh skulle gynnas av
en ekologisk dagvattendesign. Trycket på stadens
överbelastade dagvattennät skulle minska
och översvämningarnas omfattning skulle reduceras.
Lokalt omhändertagande av förorenat
dagvatten skulle även medföra mindre utsläpp i
de känsliga floderna. Infiltrationsytor och dagvattendammar
är ett viktigt inslag i en ekologisk
dagvattengestaltning.
Eftersom översvämningar är ett oundvikligt och
återkommande inslag i Phnom Penh, skulle staden
dra fördel av att anpassa sig efter de sjunkande
och stigande vattennivåerna istället för
att kämpa emot dem. Att integrera översvämningsytor
i gestaltningen är både vackert och
ett effektivt sätt att bekämpa översvämningar
av stadens gator och torg.
Vi har intresserat oss för två platser i staden
som inom en snar framtid kommer att bebyggas
– Boeng Cheung Ek och Boeng Kak Lake.
Dessa två platser är särskilt intressanta ur ett
hydrologiskt perspektiv. De är belägna på lågpunkter
i staden och tjänar idag som viktiga
vattenmagasin. Vårt examensarbete mynnade
ut i två gestaltningsförslag som tar hänsyn till
ekologisk dagvattenhantering så väl som uthållig
samhällsbyggnad.

Main title:The blue pearl of Asia
Subtitle:flooding as an urban asset : a beautiful and resilient future Phnom Penh
Authors:Englund, Gunilla and Ryttar, Sara
Supervisor:Berg, Per
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:storm water, urban development, Phnom Penh, Cambodia, developing country, urban design, flooding, sustainable development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:31 Oct 2017 13:00
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 13:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics