Home About Browse Search
Svenska


Gråhed, Jenny, 2008. Att växa i lekmiljöer : hållbar och funktionell växtanvändning i lekmiljöer för förskolebarn. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The preschool constitutes a big part of many
children's everyday existence. Its contents are
therefore of great importance and the environment
deserves a well thoughtout design. In this
study, surveys in field and literature have resulted
in conclusions around how plants can be used in
children's play environments, in order to contribute
to the experiencerelated values. The aim
is to present conclusions to lean on when drawing
up designproposals for new playgrounds,
especially where the natural conditions are not so
favorable. The first question that is responded to
is how plants can be used in order to enrich the
children's play environments. The next question
is what can be done to make these plantings endure
the activities.

One designproposal has also been made
for a preschoolgarden, as an example of how plants
can be integrated in the environment, based on
the conclusions from the previous study.

The possibilities for contents and range have
shown itself vary from case to case depending
upon which resources and directions being present
at the currant operator. The aspirations and the
wishes from the personnel and the parents influence
what contents can work in an environment.
Therefore the plants' different characteristics
do not fit equally well in all preschool-gardens.
A specific quality of a plant can in some places
be considered enriching, but in other places as
a problem. When planning a preschoolgarden
it is important to communicate with the coming
users.

There are a number of valuable elements that one
should try to achieve when planning children's
play environments: A varied environment providing
both safety and challenges, large and small
spaces, spots and items around which children
can devise their own imagination places, hilly
ground, enough room for both open and closed
surfaces, as well as access to loose materials and
also the opportunity to play with water and to
study animals in the nature. The outdoor climate
should be as pleasant as possible. All these values
contribute to make play environments functional
and many of them can be achieved with
vegetation. On the other hand, the wear in these
environments is high and the plants must tolerate
many strains. In order to facilitate the presence
of plants some strengthening and relieving measures
can be needed. Location, sizes and choice
of plants also makes difference.

,

vardag. Dess innehåll är därför av stor betydelse
och miljön förtjänar en väl genomtänkt utformning.
I den här studien har undersökningar i fält
och litteratur resulterat i slutsatser kring hur växter
kan användas i lekmiljöer för att bidra till de
upplevelsemässiga
värdena. Tanken är att slutsatserna
ska utgöra ett underlag att stödja sig på
vid utformning av nya lekmiljöer, framförallt på
platser där de naturgivna förutsättningarna inte är
så gynnsamma. Den första frågan som besvaras
är hur växter kan användas för att berika barnens
lekplatser. Nästa fråga är hur man ska bära sig åt
för att få dessa planteringar att hålla för aktiviteterna.
Ett gestaltningsförslag till en lekmiljö har även
utformats där syftet har varit att visa hur främst
växter kan integreras i miljön med stöd av slutsatserna
i den föregående studien.
Möjligheterna för innehåll och utbud har visat
sig variera mellan enskilda verksamheter utifrån
vilka resurser
och inriktningar de har. Ambitionerna
och önskemålen från personalen och föräldrarna
påverkar vad som kan fungera bra i en
miljö. Växternas olika egenskaper passar därför
inte lika bra på alla förskolegårdar. På en del platser
anser man egenskaper berikande, samtidigt
som man på andra platser ser samma egenskaper
som problem. Som projektör är det viktigt att ha
brukarsamtal och förankra sitt växtval hos dem
som ska använda miljön.
Det finns ett antal värdefulla inslag som man bör
försöka åstadkomma i barns lekmiljöer: Variation
i miljön med både trygghet och utmaningar,
rumsbildningar
och vrår, platser och objekt kring
vilka barnen kan hitta på egna fantasiplatser,
kuperad
terräng, gott om utrymme för både öppna
och slutna ytor samt tillgång till lösa material.
Därtill rekommenderas också möjlighet till vattenlek
och förekomst av djurliv. Lokalklimatet
bör vara så behagligt som möjligt för att utomhusmiljön
ska locka. Alla dessa egenskaper
bidrar
tillsammans till att göra lekmiljöer funktionella
och många av dem kan uppnås med hjälp av växtlighet.
Slitaget i dessa miljöer är emellertid högt
och växterna måste tåla många påfrestningar.
För
att underlätta för dem kan en del förstärkande
eller avlastande åtgärder
behövas.
Placering, omfång
och växtval spelar också stor roll.

Main title:Att växa i lekmiljöer
Subtitle:hållbar och funktionell växtanvändning i lekmiljöer för förskolebarn
Authors:Gråhed, Jenny
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:växter, växtanvändning, lek, lekmiljöer, förskolegårdar, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8590
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 09:22
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 09:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics