Home About Browse Search
Svenska


Wahlström Novakovic', Hanna, 2008. Klimat i miljökonsekvensbeskrivningar : hantering av klimatförändringar och extrema väderhändelser i MKB. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

There has always been global warming on earth and it is because of it that the earth is inhabitable. Without global warming the temperature on earth would be around -18 ° C instead of today's + 15 ° C. Global warming is generated by greenhouse gases like carbon dioxide and methane which trap long wave radiation in the earth's atmosphere. The problem today is that the global concentration of green house gases has significantly increased since the 1750's as a result of human activity. Today's values widely exceed the preindustrial values. Scientists have established the sharp increase in greenhouse gas concentration by using ice cores from Greenland's inland ices. The increased content of greenhouse gases makes the average temperature to rise in the atmosphere, on land and in the sea. This change is called climate change and will involve many changes for the world.

The scientists have created climate models to better understand what the rise in temperature will lead to. According to those climate models the climate in Sweden will become warmer and wetter. The oceans will rise due to thermal expansion and melting of the glaciers. The wind is expected to be stronger and waves bigger along Sweden's shoreline. Climate changes and extreme weather events will have consequences to the plants and animals, ground stability and pollution diffusion.

Environment impact assessment (EIA) is used to estimate what environment influence a project or a plan will create. EIAs are almost always required when filing a permit in accordance with the Swedish law. The process involving EIA is in a early stage of the Swedish social planning process.

The hypothesis of my work is that we today don't take the climate change in consideration when we perform EIAs. To examine if my hypothesis was correct, I preformed two case studies. A literature study was performed to examine how we can handle climate changes and extreme weather events in EIAs.

The result of the literature study showed that it is possible to take climate change in to consideration in the EIAs. It is important not to limit the time horizon too quickly. With short time frames it is easy to miss consequences due to climate changes. It is important to have a long time horizon on the no- action alternative so that the impact of the effects of the climate change can be taken into account. There is already an abundance of knowledge on how to prevent natural disasters like flooding, landslides, erosion etc. What is left is to connect it to the Swedish social planning and EIA processes. For example it will be important not to limit spreading corridors for flora and fauna. It will also be important for hospitals, schools etc. to be located above the 100-years flood plains.

The case study includes a plan for new houses and an expansion of a ski lift system. They are in different parts of the country and have different risk areas to take in to consideration. The results show that the hypothesis was correct in this cases. The two cases hade taken none or little consideration to climate change. With today's knowledge about the changing climate there ought to be a greater consideration to it in today's EIAs.

,

Växthuseffekten har alltid funnits på jorden och det är på grund av
den som vi kan leva här idag. Utan växthuseffekten skulle
medelstemperaturen på jorden ligga på ca - 18°C istället för ca
+15°C som den gör idag. Det som skapar växthuseffekten är så
kallade växthusgaser som koldioxid, metan och dikväveoxid,
eftersom dessa hindrar den långvågiga strålningen från att lämna
atmosfären. Problemet idag handlar om att den globala
koncentrationen av dessa gaser har ökat markant sedan 1750-talet
till följd av mänsklig aktivitet och överstiger nu vida alla
förindustriella värden. Detta har kunnat fastställas av forskare med
hjälp av borrkärnor från Grönlands inlandsis. Denna ökade halt av
växthusgaser gör att medeltemperaturen stiger både i atmosfären,
på land och i haven. Denna förändring på jorden kallas för
klimatförändring och den kommer att innebära konsekvenser för
hela världen.
Forskare har utvecklat så kallade klimatmodeller för att bättre
kunna förespå vad temperaturhöjningen kommer att leda till. Enligt
klimatmodellerna kommer vädret i Sverige förändras genom högre
luft- och vattentemperaturer och högre årsnederbörd. Det blir en
höjning av havsytan på grund av framförallt termisk expansion av
haven och avsmältning av glaciärer. Det förväntas även bli starkare
vindar och större vågor längs Sveriges kuster. Det kommer
troligtvis att bli fler och kraftigare extrema väderhändelser.
Klimatförändringarna och extrema väderhändelser får
konsekvenser för bland annat floran och faunan, vattenmiljön,
markstabiliteten och föroreningsspridningen.
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används för att bedöma vilken
miljöpåverkan ett projekt eller en plan kommer att innebära. De
ska bland annat genomföras vid nästan alla tillståndsprövningar
enligt miljöbalken och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
MKB-processen kommer därför in relativt tidigt i den svenska
planeringsprocessen.
Utgångspunkten för arbetet är att man idag sällan tar hänsyn till
klimatförändringar och extrema väderhändelser i MKB. För att se
om min utgångspunkt stämde granskade jag två fallstudier. En
litteraturstudie genomfördes för att undersöka hur man skulle
kunna hantera klimatförändringarna och extrema väderhändelser
i miljökonsekvensbeskrivningarna.
Resultatet av litteraturstudien visade att det går att ta hänsyn till
klimatförändringar och extrema väderhändelser i MKB. Men det
finns ännu ingen litteratur som behandlar de två ämnena i
kombination. Det viktiga är att inte avgränsa tidshorisonten
innan man har tänkt igenom eventuella effekter av och på
klimatförändringarna. Med en för kort tidsavgränsning är det
många konsekvenser av det ändrade klimatet som faller mellan
stolarna. Det är även viktigt att nollalternativ har en lång
tidshorisont så att MKB-utredaren kan avgöra vilka effekter som
behöver tas hänsyn till. Det finns redan idag mycket kunskap om
klimatförändringarna och hur man kan förebygga naturolyckor
som översvämningar, ras, erosion mm. Det som återstår är att
kopplat det till den svenska planeringsprocessen. Det blir bland
annat viktigt att inte bryta spridningsvägar för flora och fauna
norrut och att se till att byggnader för viktiga samhällsfunktioner
ligger över 100-års flöde och det högsta dimensionerande flödet.
De två fallstudierna omfattar en plan för bostäder och en
utbyggnad av ett skidsystem. De ligger i olika delar av landet och
har olika riskområden att ta hänsyn till. Resultatet visade att min
utgångspunkt stämde bra. De två fallstudierna tog ingen eller
liten hänsyn till klimatförändringarna. Med den kunskap som
finns idag om det förändrade klimatet borde miljökonsekvensbeskrivningarna
ha tagit en större hänsyn till detta.

Main title:Klimat i miljökonsekvensbeskrivningar
Subtitle:hantering av klimatförändringar och extrema väderhändelser i MKB
Authors:Wahlström Novakovic', Hanna
Supervisor:Heiter, Åsa
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:klimatförändringar, miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8709
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8709
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 12:00
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics