Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Gustaf, 2007. Teknisk och ekonomisk analys av en bränslekonvertering vid SIA TallOils pelletsfabrik. SLU, Dept. of Bioenergy, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Bioenergy

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

At SIA TallOil's pellets factory in Latvia wood shavings and saw dust are dried with flue gases from a gas burner. TallOil wants to replace the gas with a biofuel that is available at the pellet plant. The reason for this is the unstable gas market in Europe in combination with the fact that TallOil wants to improve its profile as supplier of renewable bio fuels. In this project the technical and economical possibilities for a fuel conversion to ether bark powder, wood shavings or wood powder have been investigated. These fuels should be burned in one of the following applications: TPS BioSwirl, VTS Multifuel burner or Saxlunds bio fuel combustion plant

Due to the fact that the fuel alternatives available are relatively common except for bark powder, the work has mainly been focused on bark powder. Bark powder is most easily burned in a VTS Multifuel burner. This application should, if used, be vertical assembled to ease the collection of the ash.

When burning wood powder for generation of flue gases is it suitable to take the wood powder falling from the pellets production line and burn it in a BioSwirl. The wood powder production will then take place continuously during the pellets production and only a small buffer storage would be needed.

In a technical and economical point of view a conversion to burning bark shavings in a combustion plant is the most suitable alternative. If a conversion of this type should be profitable relatively fast the bark shavings should be produced in the factory's own process line for lumber. This would minimize the transports of bark.

,

Bioenergimarkanden har i Sverige mer än fördubblats sedan början på 80-talet.
Detta beror till stor det på det ökade intresset för koldioxidneutrala bränslen.
Träpellets är ett av bränslena vars marknad växt snabbast. Pelletsen består av
sammanpressat träspån, som oftast är en biprodukt från sågverksindustrin.
Pelletering görs för att öka homogeniteten i bränslet, förbättra lagrings
egenskaperna och till sist minska volymen för att minska transporterna. Vid
förädlingen av biobränslen, till exempel tillverkningen av pellets, åtgår en del
energi för att torka materialet. För att inte minska miljönyttan med förädlingen är
det viktigt att denna energi är så koldioxidneutral som ekonomisk möjligt.
Vid SIA TallOil i Lettland torkas träspån för pelletsproduktion med hjälp av
rökgaser från en naturgasbrännare. TallOil vill byta ut gasen mot ett trädbränsle
som finns tillgängligt vid fabriken. Anledningen till detta är bland annat
osäkerheten på gasmarknaden tillsammans med att man vill stärka sin profil som
leverantör av förnyelsebara biobränslen. Därför utreder detta arbete de tekniska och
ekonomiska möjligheterna till att konvertera pelletsfabriken från gas till antingen
barkflis, barkpulver, träflis eller träpulver. Dessa skall även eldas i någon av
följande tekniska applikationer: TPS BioSwirl, VTS Mulifuelbrännare eller
Saxlunds biobränsleugn.
Då de bränsle alternativ som finns att tillgå bortsett från barkpulver är relativt
vanliga och därigenom välbeprövade har stor vikt lagts på att utreda möjligheterna
för eldning av barkpulver. Den för detta ändamålet bästa lösningen är en VTS
Multifuel brännare. En sådan anläggning skall för att underlätta askhanteringen
vara vertikalmonterad.
Vid eldning av träpulver för generering av rökgaser är det lämpligt att ta den
träpulverfraktion kallad för avsåll som bildas i processen och elda denna i en
BioSwirl brännare. Träpulverproduktionen skulle då ske kontinuerligt under
pelletsproduktionen och endast ett litet buffertlager skulle behövas.
Det visar sig att ur ekonomisk och teknisk synvinkel skulle en bränslekonvertering
till eldning av barkflis i en rosterugn vara det lämpligaste alternativet. Om en
konvertering av detta slag snabbt skall vara lönsam bör barken komma från
fabrikens egen processlinje för rundved. Detta skulle minimera transporterna av
bark
Om gaspriset i Lettland skulle öka, blir de ekonomiska motiven för att konvertera
anläggningen mycket starkare, vilket samtidigt skulle underlätta för en investering
att bli ekonomiskt gynnsam. Behovet av att bränslet kommer från den egna
processlinjen kvarstår dock, trots ökade marginaler på investeringen. Ett ökat
gaspris kan resultera i ökad efterfrågan på bark och därmed leda till en prisstegring.

Main title:Teknisk och ekonomisk analys av en bränslekonvertering vid SIA TallOils pelletsfabrik
Authors:Johnsson, Gustaf
Supervisor:Rhén, Christofer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för bioenergi
Volume/Sequential designation:21
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TENSY Energy Systems Engineering (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Bioenergy
Keywords:pellets, pelletsfabrik, biobränsle, trädbränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8710
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8710
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 12:10
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 12:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics