Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Malena, 2007. Möjligheternas skolgård : om att skapa förutsättningar för en välanvänd utemiljö - exempel från Luleå. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Children's need of a good environment of playing
outdoor at schoolyards is, both from a perspective
of commonly public's health and from the children
themselves, indisputable. Children who have a
good and varying playground develop physically,
psychologically and socially. As an instrument of
pedagogic a playground also is valuable for example
in teaching the round, periodical successions
and understanding of democratic processes. The
conception playground means here in my work the
environment outdoor for children at schools up to
about twelve years old.

What is a good playground then? How is it
possible for a landscape architect to contribute
improvements? The purpose of my work has
been to enlarge my knowledge about playgrounds,
understand more of the profession as a landscape
architect and apply a perspective of children in the
planning.

To sum up, the shaping of playgrounds has great
importance for the activities of the children and if
the teachers make use of it, the teaching.
A good playground gives the delight, the excitement
and the curiosity free spaces and stimulates new
challenges. There are places where the children are
free to play as they want. Natural environments with
its variableness and rich content of loose parts have
a certain importance in playing. And as these places
are not beforehand decided for specified activities
the children are free to create their own spaces and
that is a central meaning of how children experience
their outdoor environment. A broad offer of places
is important but to create a landscape of playing
you also need to find something which will keep
the different functions together. Stones, water, sand
and soil are elements which give many different
use as well as vegetation and differences of height.
Other important aspects of a good playground are
accessible entrance and freedom from traffic of
vehicles.

At the same time as I have studied literature,
consulted the staff of the school, administrators
and those who are responsible of looking after the
playgrounds, I have drawn sketches to show how to
revitalize three different playgrounds. These projects
have also been realized while I have been doing
this work and that has also given me knowledge
about the whole process of creating and changing
playgrounds in to the better. I have also got practical
experiences how to create such environment of
outdoor playing I speak for.

The evaluation of the revitalized playgrounds in
my projects shows that the outdoor activities of
the children have increased booth in quality and
quantity. The consultations have taken time and
ought to take time. To get the best result all involved
parts ought to put their influence at the shaping of
a playground. Construction firms cost a lot but are
necessary as it needs extensive work of the ground
which the school doesn't manage itself.

Children wish exciting environments where they
can put their own influence upon while adults often
put the safety, the possibilities to overview and the
look of a tidy playground in the first room. The need
of a stimulating environment of playing is the same
as the need of safety and regulations so it is really a
challenge to create environments which both are safe
and challenging.

Finally, those in power have to open their eyes in to
the significance of a good environment of outdoor
playing and put more resources on playgrounds.
To be able to do so you need more documents of
directing at a local, national and international level.

,

Barns behov av en god utemiljö är, ur ett allmänt
folkhälsoperspektivet såväl som ur barnets eget
perspektiv, odiskutabelt. Barn som har en god
och varierad skolgård har större förutsättningar
att utvecklas väl i både fysisk, psykisk och social
bemärkelse. Som pedagogiskt instrument, till
exempel för kretsloppstänkande och förståelse
för demokratiska processer, är skolgården också
värdefull. Med skolgård menas i examensarbetet
både förskolegård och skolgård för barn upp till 12
år.
Men vad är en bra skolgård? Och hur kan man som
landskapsarkitekt medverka till en förbättring?
Syftet med arbetet har dels varit att öka mina
kunskaper kring skolgårdar, dels att få större
förståelse för landskapsarkitektens yrkesroll och hur
man tillämpar ett barnperspektiv i planeringen.
Sammanfattningsvis kan sägas att utformningen av
skolgården har stor betydelse för barnens aktiviteter
och om lärarna använder utemiljön i undervisningen.
En bra skolgård innehåller miljöer där barn tillåts
skapa på sina egna villkor. Den ska vara stor och
där ska finnas en mångfald av platser med olika
karaktärer och innehåll. Naturlika miljöer med dess
föränderlighet och stora tillgång på löst material
är särskilt betydelsefulla för barns lek. Där är det
inte förutbestämt vad platsen ska användas till och
barnen kan skapa sina egna platser, något som visat
sig vara centralt för hur barn upplever utemiljön. Ett
brett utbud av platser är viktigt, men för att bilda ett
leklandskap behövs även ett kitt som håller samman
de olika funktionerna.Stenar, vatten, sand och jord
är element som har många användningsområden,
liksom vegetation och höjdskillnader. Andra aspekter
som utmärker en bra skolgård är att den är tillgänglig
för alla och fri från fordonstrafik.
Samtidigt som jag bedrivit litteraturstudier har jag i
samråd med skola, förvaltare och skötselansvariga
tagit fram skisser till utemiljöförbättringar för tre
skolgårdar. Dessa har realiserats under examensarbetets
gång och bidragit till att jag fått kännedom
om hela processen kring skolgårdsförändringar och
fått praktiska erfarenheter av hur man genomför
sådana miljöer jag förespråkar.
Utvärderingen av de ombyggda skolgårdarna
visar att barnens aktiviteter utomhus ökat i både
kvalitet och kvantitet. Samråden har tagit, och bör
få ta, mycket tid. För att åstadkomma ett bra
resultat bör alla parter få vara med och påverka
utformningen. Att anlita byggfirmor för att utföra
skolgårdsarbetet kostar en del men kan vara
befogat då det behövs omfattande markarbeten
som skolan inte kan genomföra själva.
Barn vill ha en spännande miljö som de kan
påverka medan de vuxna ofta prioriterar
säkerhet, överblickbarhet och att det är snyggt
och städat. Behovet av en lustfylld lekmiljö är
lika viktigt som behovet av säkerhet och ordning
och det är en sann utmaning att åstadkomma
miljöer som både är trygga och utmanande.
Med kunskap, engagemang och samarbete kan
man med ganska små materiella medel skapa
miljöer för vidlyftig lek på skolgården som
också kan användas i undervisningen.
Slutligen måste även beslutsfattare få upp
ögonen för utemiljöns betydelse och satsa
mer resurser på skolgården. För att det ska
ske behövs fler styrdokument på både lokal,
nationell och internationell nivå.

Main title:Möjligheternas skolgård
Subtitle:om att skapa förutsättningar för en välanvänd utemiljö - exempel från Luleå
Authors:Johansson, Malena
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skolgårdar, lekmiljöer, utemiljöer, barn, skola, lekredskap, lekdjungel, barnperspektiv, skolgårdsupprustning, Luleå
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8722
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8722
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 09:08
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 09:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics