Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Marie, 2007. Orsaker till mekaniska skador på nötslaktkroppar som uppstått under transporten till slakteriet eller på slakteriets stall. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
631kB

Abstract

In the Swedish abattoirs there are assistants that judge the slaughtered animals in regard to diseases and injuries. All diseases and injuries assign different codes. This master's thesis is about code 42 which means injuries of different kinds like for example bruises etc. These injuries have risen during the transport from the farm to the abattoir lairage or during the stay at the lairage before slaughter. The value the slaughtered body looses because of the fact that meat has to be whittled away charges the abattoirs (SLVFS 1996).

The cattle at Swedish Meats facilities in Uppsala and Skara have more frequent officially recorded code 42 injuries than the rest of Swedish Meats plants in Sweden. The purpose of this thesis is to investigate why Uppsala and Skara more frequently record cattle with code 42 and try to understand where the injuries arise. Because of the fact that Swedish Meats has to stand for all costs from losses of excised meat it is an important issue for Swedish Meats both ethically and financially.

Bruises arise when the skin is exposed for hard beats and the blood vessels tear and blood flows into the surrounding tissue. The blood can be seen through the skin as swollen and blue (Hoffman et al, 1998). Humane pathology books have been used to be able to describe the healing of an injury. The healing starts with an inflammatory phase that consists of three different mechanisms, contraction, reparation and reconstruction. In most cases this three mechanisms work simultaneously (Rubin, 2000).

The study was carried out by working with data that was collected during 1st of January 2005 to 24th of March 2006. Factors that can affect the occurrence of injuries were recorded. These factors are transporters, farms, time in the transport, time at the lairage, category of the animal and weight of the animal. An own study was also carried out where the animals location in the lairage was recorded, which means in which line or loose box the animals were before slaughter. The slaughtered bodies were followed up in the slaughtering hall to see if the animals had injuries and the placement on the of these possible injuries.

Factors that matter the most why an animal is getting injuries are:

• Which category of animals the animal belongs to, the females are the category that is the most inclined to injuries and above all the cows.

• Which side of the body the animal lands on when falling out from the stunning box. This means that many injuries arise when the animal is stunned and no longer conscious.

,

På alla slakterianläggningar i Sverige bedömer besiktningsassistenter slaktkroppar med
avseende på sjukdomar och skador. Alla sjukdomar och skador tilldelas olika koder. Detta
examensarbete handlar om kod 42, som står för skador av olika slag, som t.ex. blåmärken,
blödningar m.m., som uppkommit under transport från uppfödare till slakteristall eller under
djurets vistelse och hantering på slakteriet före slakt. Det värde som slaktkroppen förlorar på
grund av att kött måste skäras bort belastar slakteriet (SLVFS 1996).
Nötkreaturen på Swedish Meats slakterier i Uppsala och Skara har större andel officiellt
registrerade kod 42 skador än övriga Swedish Meats anläggningar i Sverige. Målsättningen
med detta arbete är dels att utreda varför en större andel av nötkreaturen i Uppsala och Skara
registreras med kod 42 än övriga slakterier, dels att försöka förstå var skadorna uppstår.
Eftersom det är slakteriet som får stå för kostnader vid bortskärande av skadat kött är detta en
viktig fråga för Swedish Meats både etiskt och ekonomiskt.
Blödningar och blåmärken uppstår när huden utsatts för ett hårt slag och blodkärlen går
sönder och blod strömmar till närliggande vävnad. Blodet ses genom huden som en
blåfärgning och svullnad (Hoffman et al, 1998). För att kunna beskriva läkningsprocessen av
en skada har humanpatologiböcker använts. Läkningen av en blödning inleds med en
inflammatorisk fas som består av tre olika mekanismer, kontraktion, reparation och
rekonstruktion. I de flesta fall verkar dessa tre mekanismer samtidigt (Rubin, 2000).

Studien genomfördes genom att arbeta med data insamlade under perioden från 1 januari 2005
till 24 mars 2006 och undersöka faktorer som kan påverka skadeförekomsten. Dessa faktorer
är transportör, leverantör, transporttid, stalltid, djurkategori och vikt på djuren. En egen studie
genomfördes också där djurens placering i stallet noterades, alltså i vilken rad eller
lösdriftsbox djuren varit uppstallade medan de väntat på slakt. Slaktkropparna följdes sedan
upp inne i slakthallen på slaktlinjen för att se om djuren hade skador och placeringen på
kroppen av eventuella skador.
De faktorer som spelar störst roll varför ett djur blir skadat är:
• Vilken djurkategori djuret tillhör; det är hondjur som är mest skadebenägna och då
framförallt korna.
• Vilken sida av kroppen som djuret faller på när det faller ut ur bedövningsboxen. Detta
innebär att många skador uppstår då djuret är bedövat och inte längre är vid medvetande.

Main title:Orsaker till mekaniska skador på nötslaktkroppar som uppstått under transporten till slakteriet eller på slakteriets stall
Authors:Olofsson, Marie
Supervisor:Olsson, Ingemar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:240
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:nötkreatur, slaktkroppar, slakteri, transport, skador, blåmärken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8784
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8784
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 11:28
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics