Home About Browse Search
Svenska


Brunge, Emelie, 2006. Förortens utemiljöer : teorier, metoder och analyser för gestaltning av friytestruktur i gles förortsbebyggelse : exempel på arbetsmetoder för grönområdesanalyser och utvecklingsförslag för friytorna i Runby, Upplands Väsby. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

This paper constitiutes graduate work at the Swedish University of Agriculture Science, the Department of Urban and Rural Development, Ultuna. The main objective of this work has been, in part, using the municipality of Runby as an example, to test different inventory and analysis methods directed towards a sociotopic usage perspective. A secondary objective has been, based on knowledge obtained from current research results concerning the usage of green areas, to transfer the analysis results to a proposal for a free space planning over Runby.

People living in the countryside often have good access to nature as well as access to a garden of their own. In the city, however, there are considerably less people that have access to a private outdoor spaces so the parks become a type of public living room for all the inhabitants. Through the lack of private green spaces and through the anonymity of the city, an inviting atmosphere is created towards spending time in the park. The suburbs, however, often end up somewhere in the middle. Many people living in the suburbs have little or no access to private green spaces and at the same time that green areas exist seldom work as a public places for the inhabitants to enjoy. The green areas of the suburbs are often lacking in the subtle signs that indicate that it is okay to spend time there. The anonymity of the city and the inviting atmosphere is also missing, for better or for worse. As a result, a situation develops where there is a lack of green areas despite the large quantity of public areas that the suburbs often encompass. Instead, people are choosing to go in to town to sit in the sun or take the car to a bathing place further away.

When there are no obvious signs that the green areas in the suburbs are being used and appreciated, as much as city parks, for example, it often happens that these areas become considered more as a resource for building development than as a resource for the inhabitant's
recreational needs. This graduate work has taken the green areas of the suburbs as a starting point to examine people's views and use of their outdoor environment to determine if it is possible, by limited means, to increase the level of usage and quality.

Research shows that the most common public outdoor activity is walking. For the parks to get many visitors, it's important that they are placed so that people can easily pass by them. In order for people to also use the park as a resting place, the park should contain something special that signals that it's okay to be there. Such values can be proximity to water, a nice view or the presence of other people to watch.

The analysis of Runby shows that the outdoor spaces are mostly being used for walking with special emphasis on the band of green areas situated in the edge of the suburb. The smaller "leftovers" of rural forest between the residential areas are mostly used by playing children. Residents with different types of physical disabilities are the group whose needs are being most neglected in Runby. There is a substantial lack of seating places and benches for those that need a rest during a walk. The small pathways in the green areas are also difficult, if not impossible, to be used by this group. The analyses of user values, developed by the Stockholm Sociotope Map, demonstrates that there is a lack of user values connected to arranged parks and passive recreation. Examples of such user values are sitting in the sun, having picnic or enjoying the blossoms. The centrally
situated residential parks often occupy steep terrain and are lacking in walkways that would encourage more frequent usage.

In order to increase the range and variation of activities in the greens areas of Runby, the proposal aims on working with the whole green structure as a net system. The parks and walkways should form a weave that people can move through and experience. Such a weave could consist of walkways, both pleasant and easy accessible, and
attraction points/places where larger and smaller places form room for shorter and longer stays as well as visual additions along the way that encourages a positive experience. To create this net in Runby both new additions of walkways in and around the park plus a number of new places/attraction points are needed. The often tight budget of the municipality restricts the amount of money that can later be spent on maintenance, which is something that has to be taken in to consideration and incorporated into the design of the new places. In the analysis, a couple of parks with high potential emerge that, with limited means, can be developed into pleasant, well used spaces. Working with the existing qualities of these parks gives an opportunity to raise the quality and range of activities in Runby's green areas.

,

Detta är ett examensarbete på 20 poäng utfört vid Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land Ultuna. Det huvudsakliga syftet med studien har varit att dels, med kommundelen Runby som exempel, testa olika metoder för att inventera och
analysera värden i grönstrukturen utifrån ett brukarvärdesperspektiv. Samt att dels, med de kunskaper om aktuell forskning som rör människors användande av grönområden som inhämtats, överföra analysresultaten till ett förslag på en friyteplanering för Runby.
Människor som bor på landet har ofta bra möjligheter till att ströva omkring och vistas utomhus. De flesta som bor på landet har även tillgång till egen tomt och trädgård. I staden är det betydligt färre som har tillgång till egen uteplats och parkerna får ofta fungera som invånarnas vardagsrum. Genom bristen på privat grönska och genom stadens anonymitet skapas det en tillåtande stämning för att vistas i parken. Förorten i det här fallet hamnar ofta mitt i mellan. Många förortsinvånare har liten eller ingen tillgång till ett eget uterum. Samtidigt som grönområdena sällan fungerar som några gemensamma vardagsrum. I många fall finns inga tydliga markeringar som kan visa att det är tillåtet att slå sig ner utomhus och stadens anonymitet och tillåtande stämning saknas också på gott och ont. På så sätt kan det bli en brist på grönområden i förorten trots den stora kvantitativa tillgången. Man åker hellre in till staden för att sola eller så tar man bilen till den ordnade badplatsen längre bort.
När det inte finns några tydliga bevis på att förortens grönområden används i samma utsträckning som stadens parker, är det lätt att dessa områden snarare ses som en byggbar resurs än som en resurs för invånarna. Det här examensarbetet har tagit förortens utemiljöer som utgångspunkt för att undersöka hur människorna ser på och använder sin utemiljö. Samt för att se om det med små medel går att höja utnyttjandegraden och kvaliteten på utemiljön.
Den aktivitet som forskningen visar att människor främst ägnar sig åt utomhus är att promenera. För att parkerna ska bli använda och omtyckta gäller det att de har en sådan placering att människor lätt kan passera dem. För att man sedan ska stanna upp och vistas en stund i parken ska platsen gärna innehålla något speciellt som signalerar att det är okej vara där. Det kan röra sig om värden som närhet till vatten, utsikt eller folkliv.
Analyserna över grönområdena i Runby visar att utemiljön främst används för promenader och då speciellt det gröna band som omger tätorten. De mindre sparade naturområdena inom tätorten används till största del av barn och det finns gott om spår från kojbyggen och andra lekar. Den mest åsidosatta gruppen är människor med nedsatt rörelseförmåga. Det saknas bänkar och sittplatser för dem som behöver vila utmed promenaden och de upptrampade stigsystemen i grönområdena är svåra, om inte omöjliga, att använda för denna grupp. Bristanalyserna enligt Stockholms brukarvärdesanalys visar att det råder stor brist på aktiviteter som kan kopplas till anlagda parker och passiv rekreation. Det kan röra sig om värden som att sitta i solen, ha picknick eller uppleva blomprakt. De centralt placerade, bostadsnära parkerna har ofta en starkt kuperad terräng och saknar de gångvägar som skulle uppmuntra till att parkerna används.
För att öka utbudet och variationen av aktiviteter i grönområdena läggs ett förslag fram där utemiljön betraktas som ett nät bestående av platser och stråk. Det handlar om att arbeta med helhetsgrepp över utemiljön där parkerna och stråken bildar en väv som människor kan röra sig igenom och uppleva. En sådan väv skulle kunna bestå av stråk, trevliga och lättillgängliga, och attraktionspunkter/platser där större och mindre platser bildar uppehållsrum och visuella tillägg som ger positiva upplevelser.
För att detta upplevelsenät ska fungera i Runby krävs det både ett nytillägg av mindre gångvägar, i och runt parkerna, samt ett
antal nya platser/attraktionspunkter. Den kommunala budgeten sätter främst begränsningar på underhållskostnaderna vilket de nya föreslagna platserna måste anpassa sig till. I analyserna framkommer ett antal parker med hög potential som med mindre insatser skulle kunna utvecklas till vackra använda platser. Genom att ta tillvara på och förstärka de befintliga kvaliteterna som dessa platser har kan en stor höjning i utbud och kvalitet åstadkommas i Runbys parker.

Main title:Förortens utemiljöer
Subtitle:teorier, metoder och analyser för gestaltning av friytestruktur i gles förortsbebyggelse : exempel på arbetsmetoder för grönområdesanalyser och utvecklingsförslag för friytorna i Runby, Upplands Väsby
Authors:Brunge, Emelie
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönstruktur, förort, gestaltning av utomhusmiljöer, space syntax, sociotopkarta, tillgänglighet, samhällsplanering, parker, promenadideal, analysmetoder av utomhusmiljöer, rekreation, social förankring, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:23
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page