Home About Browse Search
Svenska


Sydow, Nils von, 2008. Alnarps rehabiliteringsskog : ett gestalningsförslag. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The understanding of the role of nature for rehabilitation of both physical and psychological
afflictions has greatly increased in the last few years. There's a lot of science that describes
the healing effects of nature. The rehabilitation garden in Alnarp has contributed with very
positive results from the treatments of patients with burnout syndrome. In the first stages of
rehabilitation, the need for calm is very important and a demand-less and stress-free
environment is of essence. From this need rises a suggestion of a rehabilitation forest to be
planted in connection to the present gardens. The work process started with literature studies
concerning the subject which has been supplemented with phone calls, study visits and
lectures. The result has been presented to the chief of the gardens after meetings with the
supervisors whereupon the result has been adjusted. The forest area is inspired by the four
park characteristics the calm, the biodiverse, the wild and the spacious. The four
characteristics will together contribute to the right atmosphere for the first stages of
rehabilitation. The forest will consist of three different zones with a varied tree composition
and structure to attract as wide audience as possible. In the first zone, where the ground level
is at its lowest, a small lake will be constructed. The forest in this zone will be dominated by
alder, aspen and birch and the ground vegetation will be rich. The material from the lake
excavation will be used to construct a small hill in the middle of the area which will make a
fine resting place with easy access to the tree zones of the forest. Old fruit trees are left in the
second zone with a mixture of mostly aspen and birch. The forest will be bright with a lighter
canopy. In this part of the area, the ground level is at its highest and an artificial spring will
start the small stream that creeps down towards the lake. The third zone will be the most
mixed one with an even distribution among the species and will border to a small meadow
that slopes towards the lake. Generally the three zones have a fast growing canopy to fast get
the "forest feeling". The "noble" broadleaves will grow into the canopy from below and the
fast growing trees can be taken out continuously for the desired structure and species
composition. Between the zones there will be transition zones where the composition in tree
species is mixed from both bordering zones to make as smooth transition as possible to avoid
the feeling of division. The forest is supposed to give the feeling of a rich and flourishing
grove, typical for southern Sweden. There will be a lot to se and smell to stimulate the senses.
The forest edge will be dense for a rich bird life and there will be plenty of flowers and
berries, both in bushes and trees.

,

Förståelsen för naturens roll i tillfrisknande från både psykiska och fysiska åkommor har ökat
stort de senaste åren. Det finns gott om forskningsrön som berättar om naturens läkande
effekter. Inte minst har Alnarps rehabiliteringsträdgårdar bidragit med väldigt positiva resultat
från sina behandlingar av personer med olika utmattningssyndrom. I rehabiliteringens första
stadier är behovet av lugn och ro stort och en krav- och stressfri miljö är högt värderad. Ur
detta behov kommer ett förslag på en rehabiliteringsskog som kan anläggas i anslutning till de
nuvarande rehabiliteringsträdgårdarna. Arbetsprocessen har börjat med litteraturstudier inom
området för att få en klar bild av ämnet vilket kompletterats med telefonsamtal, studiebesök
och föreläsningar. Efter handledarsamtal har förslaget testats på anläggningens ansvarige
varpå resultatet finslipats. Skogsområdet inspireras av de fyra parkkaraktärerna det rofyllda,
det artrika, det vilda och det rymliga. Tillsammans skall de bidra till den rätta atmosfären för
rehabiliteringens första stadier. Skogen kommer att utgöras av tre olika zoner med varierande
trädslagssammansättning och struktur för att tilltala en så bred publik som möjligt. I den
första zonen, där markytan är som lägst, skall en mindre sjö anläggas. Skogen i detta område
domineras av al, asp och björk och markvegetationen kommer att bli av en rikare örttyp.
Schaktmassorna från sjön kommer att användas till en kulle i mitten av området som blir en
fin viloplats med direkt anknytning till skogens tre zoner. I den andra zonen står det kvar
gamla fruktträd i en blandning med främst asp och björk. Skogen blir här ljus och med något
glesare kronskikt. I denna del av området är markytan som högst, varför en artificiell källa
skall anläggas med en bäck som slingrar sig genom skogen ner mot sjön. Den tredje zonen har
en jämn trädslagsfördelning och det största antalet trädslag och gränsar ut mot en mindre äng
som sluttar ner mot sjön. Gemensamt för de tre zonerna är ett kronskikt av snabbväxande
lövträd så att en skogskänsla utvecklas snabbt. Underifrån kommer sedan ädellöv att blanda ut
kronskiktet där man successivt kan avveckla de mer snabbväxande träden för önskad struktur
och artsammansättning. Mellan zonerna upprättas övergångszoner där artsammansättningen
mellan de olika områdena får en mjuk övergång för att ge ett helhetsintryck. Skogen skall
med sitt fältskikt, trädslagsval och struktur föra tankarna till en ädellövslund
. Det skall finnas mycket att se och lukta på. Skogsbrynen skall vara täta för ett rikt fågelliv
och det ska finnas gott om blommor och bär, både i form av buskar och träd.

Main title:Alnarps rehabiliteringsskog
Subtitle:ett gestalningsförslag
Authors:Sydow, Nils von
Supervisor:Tauchnitz, Frederik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:126
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Alnarp, rehabiliteringsskog, gestalningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 10:59
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 10:59

Repository Staff Only: item control page