Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Torbjörn, 2007. Risken för spridning av röta vid förröjning i granskog i södra Sverige. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Root rot causes large economical losses for Swedish forestry. The spread of root rot can partly be prevented by treating the spruce stumps in thinnings. Late pre-commercial thinning (PCT) is one of the forestry measures where stump treatment is not used. Late PCT can be defined as: The act of cleaning the stand with the aim of improving accessibility and sight within the stand, and so to increase the mean stem´s volume during the first conventional thinning.

The aim of this study was to examine how late PCT is performed, its spatial extent and if it aids the spreading of root rot. The study was limited to encompass late PCT before first conventional thinnings in spruce stands in southern Sweden.

Samples of spruce stumps were taken from four stands where late PTC had been carried out. The samples were then analysed for the existence of root rot. The stumps from the cleaned trees were divided into four classes according to diameter over bark; 5.0-6.9, 7.0-8.9, 9.0-10.9 och ≥11.0 cm. In eight other stands, sample plots were placed objectively to determine the distribution of stump sizes within a stand. At each of these plots, stumps with a diameter greater than 5 cm were counted and measured. In addition to the field measurements, a survey was distributed to 22 representatives for three forest companies in southern Sweden. The main questions asked in the survey were to which extent late PCT is done, which instructions are included, and if the risk of Heterobasidion spore infection is taken into consideration.

The spruce stump samples showed a high frequency of root rot infection. In the eight stands where stump diameter distribution was measured, the number of spruce stumps per ha varied between 169 to 512 with the stumps in the smallest diameter classes being most numerous. The survey indicated that vast areas in southern Sweden yearly are treated with late PTC. Based on these results and the results from earlier studies, it can be concluded that there is a risk of spreading root rot when performing late PTC in the manner which it is presently done today.

,

Röta orsakar stora ekonomiska förluster för svenskt skogsbruk. Spridning av röta
förebyggs delvis genom att stubbehandla gallringar i granskog. Förröjning är en av de
skogliga åtgärder där man inte stubbehandlar. Med begreppet förröjning menas i den här
uppsatsen: Utglesning av bestånd innan förstagallring med huvudsyfte att förbättra
framkomlighet, sikt och åtkomst samt öka medelstammens volym vid den efterföljande
gallringen.
Syftet med studien var att undersöka hur och i vilken omfattning förröjningar utförs och
om det kan innebära risk för rötspridning. Studien begränsades till att gälla förröjningar
innan förstagallring i granskog i södra Sverige.
I fyra bestånd togs stubbprover från röjda granar som analyserades med hänseende på
förekomst av rotticka. Stubbarna efter de röjda träden delades in i fyra diameterklasser;
5.0-6.9, 7.0-8.9, 9.0-10.9 och ≥11.0 cm pb. I åtta andra förröjda bestånd lades provytor ut
objektivt för att se fördelningen av stubbstorlekar. Alla stubbar med en diameter större än
5 cm pb. mättes och delades in i de fyra ovan nämnda storleksklasserna. Utöver detta
skickades en enkätundersökning ut till 22 representanter för svensk skogsnäring i södra
Sverige. Frågorna handlade om hur stora arealer som förröjdes, hur instruktionerna såg ut
samt hur risken för rötangrepp hanterades vid förröjningar.
I försöksbestånden infekterades granstubbar över 5 cm i diameter i hög grad av rotticka. I
de åtta förröjda bestånden från denna studie varierade stubbantalet efter gran (> 5 cm i
diameter) mellan 169 och 512 stubbar per hektar, med en stor koncentration mot de två
minsta diameterklasserna. Enkätundersökningen visade att stora arealer årligen förröjs i
södra Sverige. Baserat på resultaten samt resultat från tidigare studier som tittat på
vidarespridning av rotticka kan slutsatsen dras att det finns risk för spridning av röta vid
förröjningar så som de utförs idag.

Main title:Risken för spridning av röta vid förröjning i granskog i södra Sverige
Authors:Carlsson, Torbjörn
Supervisor:Berglund, Mattias
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:99
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:röta, rotröta, rotticka, röjning, förröjning, underröjning, spridning, PCT
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 10:57
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 10:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics