Home About Browse Search
Svenska


Strömberg, Cecilia, 2003. Hästtransportsläp : krav, utformning och funktion. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The interest of horses in the riding sector has increased the last decades. A large amount
of horses are transported in a 1 or 2-horse trailer, which is pulled by a car. Today a large
number of different products and designs of trailers can be found on the market. The
difference in shaping of trailers depends on tradition and experience. There are no
detailed directions on the demands for shaping of horse trailers today.
The literature review contains a market analysis of both Swedish and imported horse
trailers. The market analysis is about function, shaping and use of material. The basic
regulations for transport of live animals, the regulations and recommendations in
Sweden and the common market are described. When transport live animals for more
than eight hours the animals shall be able to lie down. Horses which are transported in a
2-horse trailer can not lie down. This means that transportation of horses for more than
eight hours are done with a horse lorry and for less than eight hours you can use a horse
trailer. An account is made for the demands on which type of driving license you need
for pulling a horse trailer. And further the Car inspection authority in Sweden and their
task in examining horse trailers are also reflected over in this essay. Previous research
and examination on horse trailers are limited. Earlier research on horses comparing the
effects on their behaviour and heart frequency when they travel backwards or forwards
have been carried out.
In the field study five different horse trailers were tested and examined. Horse trailers
were chosen from out of a comparison between one axle and bogie, type of spring
system and ventilation system. In the field study each horse trailer was tested twice. In
the first test run the vibrations were measured on two different types of road materials,
gravel and asphalt. In the second test run noise level, carbon monoxide and temperature
were measured. Additionally ventilation and air movements were examined at different
speeds. Finally working environment and security were visually examined.
The field study showed that insulation of horse trailers can lower the noise level.
Carbon monoxide measurements indicated occurrence of carbon monoxide in horse
trailers where air came in from behind. Occurrence of carbon monoxide can be avoided
if the air intake is placed in the front of the trailer and is shaped so that air is pressed
into the trailer and causes a over pressure inside the trailer. The airflow in horse trailers
were measured and varied a lot. The recommendations for the ventilation of livestock
houses are scientifically based and these values could be used for dimensioning of
ventilation in horse trailers. The different ventilation needs can be obtained if the air
intake is adjustable, placed in the front and has such a shaping that air is pressed into
the trailer. Results from temperature measurements could not be used because of
instrument error. Vibrations measurements on gravel and asphalt roads showed that type
of spring system on asphalt roads had no vital importance. On the other hand it could be
demonstrated that the vibration values (expressed as RMS) on gravel road were low,
less difference compared to asphalt road, on the trailers with steel torsion spring system.
The vibration measurements were difficult to interpret and there is a need of further
research in this field. In some of the horse trailers air movements were not always as
they were thought to be. Air movements can be controlled with different placing and
shaping of the air intake and outlet. The working environment was only studied as a
minor part in this investigation. Security was only visually examined.

SAMMANFATTNING

Intresset för hästar inom ridsportsektorn har ökat de senaste decennierna. Ett stort antal
av hästarna transporteras med s.k. hästtransporter avsedda för en eller två hästar. En
hästtransport kopplas till ett dragfordon av personbilstyp. Idag förekommer det en rad
olika fabrikat och utförande av hästtransporter. Skillnaderna i utformning av
hästtransporterna beror på tradition och erfarenhet. Några detaljerade anvisningar på
krav för utformning av hästtransporter finns inte idag.
Litteraturstudien innehåller en marknadssammanställning av både svensktillverkade och
importerade hästtransporter. Marknadssammanställningen berör funktion, utformning
och materialanvändning. De grundläggande bestämmelserna om transporter av levande
djur och de bestämmelser och råd som gäller hästtransporter i Sverige och EU beskrivs.
Vid transport av levande djur i mer än åtta timmar skall djuren kunna ligga ned. När
hästar transporteras i hästtransport i form av släpvagn kan hästarna inte ligga ned. Detta
innebär att transport i mer än åtta timmar sker i transporter av typen lastbil och vid åtta timmar eller kortare kan transport ske med "släpvagn". Redovisning görs av vilka krav
på körkort som ställs för att få framföra en transport. Bilprovningens uppgift vid
kontrollbesiktning av transporter och vid registreringsbesiktning, i dagligt tal
"typbesiktning", tas upp. Tidigare forskning och undersökning av transporter i form av
släpfordon är begränsat. Det har tidigare genomförts en del forskning där man jämfört
effekterna på hästars beteende och hjärtfrekvens när de åker bak- eller framlänges.
I fältstudien provkördes och utvärderades fem olika transporter. Transporterna valdes
utifrån att en jämförelse önskades mellan enaxlade och boggi, typ av fjädring och
ventilationssystem. Vid fältstudien provkördes transporterna två gånger. Första gången
mättes vibrationer på grusväg och asfaltväg. Andra gången mättes bullernivå,
kolmonoxidhalt och temperatur. Vidare undersöktes ventilation och luftrörelser. Även
arbetsmiljö och säkerhet undersöktes visuellt.
Studierna visade att isolering i transporten kan sänka bullernivån. Mätningen av
kolmonoxidhalten visade på förekomst kolmonoxid i de transporter där luften kom in
bakifrån. Förekomst av kolmonoxid i transporterna kan undvikas genom att tilluftsdonet
placeras framtill och har en sådan utformning att luften trycks in och bildar ett övertryck i transporten. Luftflödet varierade i transporterna. Ventilationsbehovet i djurstallar är vetenskapligt framtagit och dessa värden skulle kunna användas vid dimensionering av
ventilationsbehovet i transporterna. Ventilationsbehovet kan tillgodoses om luftintaget
är reglerbart, placerat framtill och har en sådan utformning att luften trycks in.
Resultaten från temperaturmätning kunde inte avläsas på grund av instrumentfel.
Vibrationsmätningarna på grusväg och asfaltväg visade att på asfaltväg hade
fjädringstypen inte någon avgörande betydelse. Däremot på grusväg kunde det
konstateras att effektivvärdet för vibrationen (RMS) var lågt på transporten med
ståltorsion, det vill säga minst skillnad jämfört med asfaltväg. Mätvärdena på
vibrationerna var svårtolkade och det krävs ytterligare forskning på detta område.
Luftrörelserna i en del transporter var inte alltid de tänkta. Luftrörelserna kan styras
genom olika placering och utformning av till- och frånluftsdonen. Arbetsmiljö finns
med i undersökningen som en mindre del. Säkerheten undersöktes enbart visuellt.

,

Intresset för hästar inom ridsportsektorn har ökat de senaste decennierna. Ett stort antal
av hästarna transporteras med s.k. hästtransporter avsedda för en eller två hästar. En
hästtransport kopplas till ett dragfordon av personbilstyp. Idag förekommer det en rad
olika fabrikat och utförande av hästtransporter. Skillnaderna i utformning av
hästtransporterna beror på tradition och erfarenhet. Några detaljerade anvisningar på
krav för utformning av hästtransporter finns inte idag
Litteraturstudien innehåller en marknadssammanställning av både svensktillverkade och
importerade hästtransporter. Marknadssammanställningen berör funktion, utformning
och materialanvändning. De grundläggande bestämmelserna om transporter av levande
djur och de bestämmelser och råd som gäller hästtransporter i Sverige och EU beskrivs.
Vid transport av levande djur i mer än åtta timmar skall djuren kunna ligga ned. När
hästar transporteras i hästtransport i form av släpvagn kan hästarna inte ligga ned. Detta
innebär att transport i mer än åtta timmar sker i transporter av typen lastbil och vid åtta
timmar eller kortare kan transport ske med ”släpvagn”. Redovisning görs av vilka krav
på körkort som ställs för att få framföra en transport. Bilprovningens uppgift vid
kontrollbesiktning av transporter och vid registreringsbesiktning, i dagligt tal
”typbesiktning”, tas upp. Tidigare forskning och undersökning av transporter i form av
släpfordon är begränsat. Det har tidigare genomförts en del forskning där man jämfört
effekterna på hästars beteende och hjärtfrekvens när de åker bak- eller framlänges.
I fältstudien provkördes och utvärderades fem olika transporter. Transporterna valdes
utifrån att en jämförelse önskades mellan enaxlade och boggi, typ av fjädring och
ventilationssystem. Vid fältstudien provkördes transporterna två gånger. Första gången
mättes vibrationer på grusväg och asfaltväg. Andra gången mättes bullernivå,
kolmonoxidhalt och temperatur. Vidare undersöktes ventilation och luftrörelser. Även
arbetsmiljö och säkerhet undersöktes visuellt.
Studierna visade att isolering i transporten kan sänka bullernivån. Mätningen av
kolmonoxidhalten visade på förekomst kolmonoxid i de transporter där luften kom in
bakifrån. Förekomst av kolmonoxid i transporterna kan undvikas genom att tilluftsdonet
placeras framtill och har en sådan utformning att luften trycks in och bildar ett övertryck
i transporten. Luftflödet varierade i transporterna. Ventilationsbehovet i djurstallar är
vetenskapligt framtagit och dessa värden skulle kunna användas vid dimensionering av
ventilationsbehovet i transporterna. Ventilationsbehovet kan tillgodoses om luftintaget
är reglerbart, placerat framtill och har en sådan utformning att luften trycks in.
Resultaten från temperaturmätning kunde inte avläsas på grund av instrumentfel.
Vibrationsmätningarna på grusväg och asfaltväg visade att på asfaltväg hade
fjädringstypen inte någon avgörande betydelse. Däremot på grusväg kunde det
konstateras att effektivvärdet för vibrationen (RMS) var lågt på transporten med
ståltorsion, det vill säga minst skillnad jämfört med asfaltväg. Mätvärdena på
vibrationerna var svårtolkade och det krävs ytterligare forskning på detta område.
Luftrörelserna i en del transporter var inte alltid de tänkta. Luftrörelserna kan styras
genom olika placering och utformning av till- och frånluftsdonen. Arbetsmiljö finns
med i undersökningen som en mindre del. Säkerheten undersöktes enbart visuellt.

Main title:Hästtransportsläp
Subtitle:krav, utformning och funktion
Authors:Strömberg, Cecilia
Supervisor:Nilsson, Christer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete för agronomexamen, Alnarp
Volume/Sequential designation:11
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hästar, hästtransporter, trailers, ventilation, vibrationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7596
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7596
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 10:41
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics