Home About Browse Search
Svenska


Höglund, Kerstin, 2007. Föryngring i stormfälld rekreationsskog : en jämförelse mellan föryngring i produktions-, rekreation/produktion och rekreationsskog.. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

When the storm Gudrun hit Sweden on the 8th and 9th of January, many recreational forests in southern Sweden blew down. For this reason there is a demand for new regeneration methods as to how these storm-felled areas should be regenerated and with what species.

In this study the forest is divided into three areas: production, recreation/production and recreation. The first area is a forest with production as main goal and these kinds of forests are located a bit from the city. The second type – recreation/production forest – has two equal goals: production and recreation, and is located close to the city. The last area – recreation – is located in the city itself and has recreation as the main goal.

Three different areas were investigated around the city of Växjö in southern Sweden. Fällorna, a production forest; Araby, a production/recreation forest, and Fylleryd a recreation forest.

The literature shows that a pure, untouched forest is not optimal as a recreational forest. The visitors do not like production forest either. Therefore, there is a need for different methods to manage the recreational forest to avoid it to be managed in the same way as the production forest. With adapted managing the forest has a better chance of being appreciated by the visitors.

Variation is the most important thing in a recreation forest. Variation increases the chance of the wish of the visitors to be fulfilled somewhere in the forest. Deciduous trees are preferred before conifers. A study shows that the older a tree is the more appreciated it is, and the more beautiful it is said to be. The number of conifers in Swedish recreational forests is often too high and therefore the number of deciduous trees should be increased.

Another study shows that a pillar hall of pines (Pinus sylvestris) is often ranked as number one by the visitors. This is a contradiction to the visitors' wish for a forest not managed by man.

After the storm Gudrun, few of the storm-felled areas have enough trees standing to be used as seed trees. Despite of this, many of the investigated storm-felled areas have enough seedlings to fulfill the demands of the "utvärderingstabell" (table of evaluation) used in this study. Six of the 27 storm-felled investigated areas, did not fulfill the demands of the "utvärderingstabell". With this in mind, the municipality of Växjö can use natural regeneration in most of the storm-felled areas.

The inventory could not prove any trend when comparing the number of seed trees and the number of seedlings. Nor could any trend comparing the size of the area and number of seedlings be found.

After the inventory, "beståndmål" (goal of the stands) was created with tree species distribution and number of plants in mind. These were adapted to the goals of the forests.

,

I samband med stormen Gudrun 8-9 januari 2005, blåste många tätortsnära skogar ner i södra
Sverige. Detta ställer krav på nya metoder för hur dessa stormhyggen ska föryngras och med
vilka trädslag.
I studien indelas skogen i tre områden, produktion, rekreation/produktion och rekreation. I
den förstnämnda är huvudmålet produktion och dessa skogar ligger en bit bort från tätorten.
Den andra områdestypen är rekreation/produktionsskogen har två mål som är jämställda,
produktion och rekreation. Denna skog ligger i tätortens närhet. Den sista områdenstypen är
rekreationsskogen vilken ligger i nära anslutning till tätorten.
Tre olika områden inventerades omkring Växjö. Fällorna, en produktionsskog, Araby en skog
där produktion och rekreation är jämnställda mål och Fylleryd som är en rekreationsskog.
Litteraturstudien visade att många anser att naturlig, orörd skog inte är optimal som
rekreationsskog. Besökare tycker heller inte heller att skött produktionsskog är ett alternativ.
Därför behöver rekreationsskogen skötas på annat sätt än produktionsskogen så att den möter
användarnas intressen och gillande.
Variation är det viktigaste i en rekreationsskog. Variationen ökar chansen till att allas
önskemål ska tillgodoses någonstans i skogen. Lövträd föredras framför barrträd. En studie
visar på att skogens skönhetsvärde ökar med ökande ålder på skogen.
Andelen vintergröna träd så som gran, tall och en, bör var ungefär 70 % av stående volym för
att skogen ska vara grön även på vinterhalvåret. Andelen barrträd i Sveriges rekreationsskogar
är ofta för hög och därför bör man försöka höja andelen lövträd.
En annan studie visar att pelarsalsskog av tall är det som besökare i en rekreationsskog helst
vill ha. Detta önskemål motsäger besökarnas önskemål om en skog som inte är påverkad av
människan.
Efter stormen Gudrun är det få av stormhyggena som har tillräckligt med träd kvar på för att
skapa en fröträdställning. Trots bristen av fröträd visar inventeringen i Växjö att många av
hyggena är godkända enligt de satta kriterierna i utvärderingstabellen som används i detta
arbete. Av de 27 stycken inventerade stormhyggena är endast sex stycken icke godkända
enligt föryngringskriterierna. I och med detta kan man i Växjö kommun använda sig av
naturlig föryngring på de flesta av de stormfällda hyggen som ingår i studien.
Inventeringen kunde inte påvisa någon trend angående antal fröträd på hygget och antal
plantor. Inte heller påvisades något samband mellan arealstorlek och plantantal.
Efter inventeringen skapades beståndsmål utifrån trädslagsfördelning och plantantal. Dessa
anspassades efter skogarnas mål.

Main title:Föryngring i stormfälld rekreationsskog
Subtitle:en jämförelse mellan föryngring i produktions-, rekreation/produktion och rekreationsskog.
Authors:Höglund, Kerstin
Supervisor:Karlsson, Matts Ingemar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:88
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:rekreation, föryngring, storm, Gudrun, röjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7612
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7612
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 07:48
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 07:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics