Home About Browse Search
Svenska


Severinsson, Thomas, 2003. Höggallring i praktiskt skogsbruk : beskrivning av en gallringsmodell för granskog som tillämpas på Trolleholms Gods. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
643kB

Abstract

When Norway spruce is planted with large initial spacing and grows on highly productive sites in southern Sweden, a high proportion of the stems gets broad annual rings. The thinning programme carried out at the estate of Trolleholm aims to extract stems with too broad ring width. The 3-4 first thinnings are carried out as thinning from above, where only the thickest trees are removed. The internal distance may not fall below 5-7 meters depending on the number of thinning (short distance in young stands).
The aim of this study was to examine the thinning model that is carried out at the estate of Trolleholm. A volume table is calculated to describe the model, and data is collected on temporary plots. Analysis on effect of tinning operations is carried out, and analyses are made to confirm that the thinning instructions are followed. The model has been applied since 1989, and the oldest stands have been thinned three times.
The mean spacing between removed stems are 7,0 meters at the first thinning, 7,3 meters at the second thinning and 8,1 meters at the third thinning. The thinning grades according to stem number are 11%, 12% and 10% respectively, and the thinning grades according to basal area are 16%, 17% and 15% respectively. Considered extraction of trees from striproads the thinning grade is 24% both regarding to stem number and basal area.
The thinning quotient is 1,3, 1,2 and 1,2 respectively. Considering extraction of trees from striproads the thinning quotient is 1,1 at the first thinning. In average the first thinning is carried out at the total age of 26 years, and the mean thinning interval is 4 years.
The growth rate of the dominant height is lower compared to stands thinned from below according to Hägglund (1973). This might be an effect caused by thinning from above. Height development, basal area growth and volume production indicates that site index exceeds G36.
The volume table fits the studied stands well. The total production of volume over bark is at the age of 36 years 432 m3/ha., and at this age the mean annual volume production is 12,0 m3/ha. The current annual increment in basal area and volume culminates before the age of 26 years.
The number of stems after thinning is higher and the basal area after thinning is lower than recommended from authorities. The results show that the thinning instructions are being followed.

,

Då granskog med lågt stamantal i utgångsbestånden växer på bördigare marker i södra Sverige får en stor del av träden mycket breda årsringar. Den gallringsmodell som tillämpas i granbestånd på Trolleholms Gods syftar till att gallra bort stammar med för breda årsringar. De första 3 till 4 gallringsingreppen utförs som ”busegallring”, där uttaget riktas mot de grövsta stammarna, och är en form av höggallring. Instruktionen för gallring är att uttaget endast får ske bland de grövsta stammarna, och att det inbördes avståndet mellan dessa inte får understiga 5-7 meter, beroende på gallringstillfälle.
Målet med detta examensarbete är att beskriva tillväxt och skötsel i den tillämpade gallringsmodellen. En produktionsöversikt beräknas med data hämtad från engångsprovytor, och en analys av gallringsingreppen utförs. Även en undersökning om hur gallringsinstruktionen efterlevs görs. Modellen har tillämpats sedan 1989, och de äldsta bestånden har gallrats 3 gånger.
Det genomsnittliga avståndet mellan uttagna stammar är i första gallringen 7,0 meter, i andra gallringen 7,3 meter och i tredje gallringen 8,1 meter. Gallringsstyrkan med avseende på stamantalet är 11%, 12% och 10%, och gallringsstyrkan med avseende på grundytan är 16%, 17% och 15% för respektive gallringstillfälle. Om uttaget i stickvägen räknas in är gallringsstyrkan med avseende på stamantal och grundyta vid första gallringen 24%.
Gallringskvoten är 1,3, 1,2 och 1,2 för respektive gallring. Om uttaget i stickvägen räknas in är gallringskvoten vid första gallringen 1,1. Första gallringen utförs i genomsnitt vid totalåldern 26 år, och gallringsintervallet är i genomsnitt 4 år
Den övre höjden för de granbestånden på Trolleholm ökar långsammare än bestånd som följer Hägglunds (1973) höjdutvecklingsfunktioner, vilket kan vara en effekt av höggallringen. Höjdtillväxt, grundytetillväxt och volymproduktion indikerar att ståndortsindex ligger över G36.
Produktionsöversikten är väl förankrad i materialet. Den totala volymproduktionen är vid totalåldern 36 år 432 m3sk, och volymmedeltillväxten är 12,0 m3sk/ha,år. Den löpande grundyte- och volymtillväxten kulminerar före 26 års ålder.
Stamantalet efter gallring är högre och uttaget i grundyta lägre i bestånden på Trolleholm än i skogsvårdsstyrelsens gallringsmallar. Resultaten visar att instruktionen för gallring följts.

Main title:Höggallring i praktiskt skogsbruk
Subtitle:beskrivning av en gallringsmodell för granskog som tillämpas på Trolleholms Gods
Authors:Severinsson, Thomas
Supervisor:Möller Madsen, Esben
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:42
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:höggallring, praktiskt skogsbruk, gallringsmodell, granskog, Trolleholms Gods
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7639
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7639
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 10:37
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics