Home About Browse Search
Svenska


Holmgren, Martina and Johansson, Michael, 2017. Åtgärder för att öka mångfalden och gynna den biologiska bekämpningen i jordbrukslandskapet. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett hållbart jordbruk innebär en bra lönsamhet för lantbrukaren, en
livsmedelsproduktion som även i framtiden kan föda jordens befolkning och ett
långsiktigt förvaltande av jorden som behåller jordens produktionsförmåga för
kommande generationer.
Det svenska jordbruket står inför en svår balansgång där man ska verka på den
ekonomiskt pressade internationella marknaden samtidigt som man har ett stort
miljöansvar.
De senaste 50 årens effektivisering av lantbruket har inneburit större gårdar, större fält,
mindre “hinder” så som stenmurar, diken, gamla träd och betydligt större användning av
pesticider och konstgödsel. Detta har lett till en minskning av den biologiska
mångfalden.
I arbetet har vi listat en rad åtgärder för lantbrukaren, exempelvis plantering av
solitärträd, anläggning av skalbaggsås eller så en blommande remsa.
Åtgärder för att gynna mångfalden kan också integreras i växtodlingen genom att odla
mellangrödor, reducera jordbearbetningen eller odla salix.
Biologisk bekämpning innebär att man använder sig av levande organismer och
naturliga processer för att bekämpa skadegörare. De viktigaste fördelarna är att man
slipper bekämpningsmedel som skadegörarna kan bygga upp en resistens emot. Samt att
det reducerar dyra insatsmedel som sprutmedel.
Vi konstaterar att en hög biologisk mångfald är viktig och reflekterar över nyttan och
nöjet i att ha många olika arter. Matvarupriserna pressas samtidigt som importen ökar.
Sverige har andra förutsättningar med högre löner och mer omfattande lagar än många
andra länder.
Vi ställde oss frågan, hur man kan få produktionsinriktade lantbrukare, som kanske
inte värdesätter etiska skäl, att vidta föreslagna åtgärder? Egentligen är det först när man
kan visa en trovärdig undersökning som styrker att lantbrukaren tjänar pengar på
åtgärderna som det kan få riktig genomslagskraft.

,

Sustainable agriculture means a good profit for the farmer, food production that can
feed the world's population now and in the future and a long-term management of the
soil that retain soil productivity for future generations.
The Swedish agriculture are facing a difficult period to operate in the economically
depressed international market while having a huge environmental responsibility.
The past 50 years of efficiency of agriculture has resulted in larger farms, larger fields,
minor "obstacles" such as stone walls, ditches, old trees has been removed and greater
use of pesticides and fertilizers. This has led to a reduction of biodiversity.
In our work, we have listed a number of measures for the farmer. It's about nurturing the
impediments that already exist, such as solitary trees. But it can also mean more active
steps to build a beetle bank or sow a flower strip.
Measures to promote diversity can also be integrated into crop production by growing
another crop between the main crop, reducing soil preparation or by growing willow.
Biological control means that we use living organisms and natural processes to control
pests. The most important advantages are that we avoid toxic residues that harmful
organisms are more difficult to build up a resistance to. And that it reduces the costs of
pesticides.
We note that a high biodiversity is important and reflects on the usefulness and pleasure
in having many different species. Food prices pushed while imports increased. Sweden
has other conditions with higher salaries and more extensive laws than many other
countries.
We asked ourselves, how to get production-oriented farmers, who may not value ethical
reasons, to adopt the proposed measures? Actually, it's only when you can show a
credible study proving that the farmer makes money on measures that it could have real
impact.

Main title:Åtgärder för att öka mångfalden och gynna den biologiska bekämpningen i jordbrukslandskapet
Authors:Holmgren, Martina and Johansson, Michael
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Schlyter, Fredrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC, NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, biologisk bekämpning, naturliga fiender, landskapets förändring, pesticidanvändning, pollinering, skalbaggsås, mellangröda, salixplantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6867
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6867
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2017 06:59
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 06:59

Repository Staff Only: item control page