Home About Browse Search
Svenska


Propst, Teresia, 2017. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Tidigt under landskapsarkitektutbildningen får du bekanta dig med något som kallas designprocess. Den har en stor roll för landskapsarkitektens gestaltningsarbete. För att kunna skapa god design krävs det något mer än att enbart fokusera på funktion, nämligen den estetiska aspekten. Ibland kan kraven på funktion ta alltför stort utrymme och designprocessen bli lidande. Ett alternativ är att sätta igång designprocessen redan i analysskedet för att förbehålla sig rätten till det kreativa. Om landskapsarkitekter dessutom förstår platserna de gestaltar både på ett analytiskt som ett intuitivt plan, kan bättre designlösningar skapas. Varför också platskännedom är en grundläggande faktor för god design.
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka akvarellskissande som metod för platskännedom. Med studien ville jag bilda mig en uppfattning om vilka egenskaper som akvarellskisser särskilt fångar samt hur akvarellskisser kan synliggöra karaktären hos en plats. Studien utgick från fem platser i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Platserna valdes med tanke på deras skilda karaktärer.
För studien utvecklades en metod bestående av tre på varandra följande steg; Skissa, Reflektera och Kategorisera. Platsanalyserna gjordes enbart i akvarell och varje plats tog en vecka i anspråk.
Slutsatsen är att de egenskaper som tydligast fångas genom akvarellskisser är de som kan beskrivas vara perceptuella och estetiska. Studien visar att akvarellskissande kan vara en metod för platskännedom och tillsammans med andra analysmetoder kan en mer omfattande platsanalys uppnås. Akvarellskissande har fördelen att vara en subjektiv analys i: val av motiv, kulör, temperament och uttryck samt tolkning och kategorisering.
De funna egenskaperna som akvarellskisser särskilt fångar visar också att akvarellskissande kan vara ett sätt för landskapsarkitekten att kunna varsebli en plats mer drömmande och på så vis sätta igång sitt kreativa jag redan i ett tidigt skede av designprocessen.

,

Early during the landscape architectural education you get acquainted with something called design process. It plays a big part in the landscape architect's design work. In order to create good design, both function and the aesthetic aspect has to be given focus. Sometimes the requirements for function can be given too much focus and the design process suffer. If the design process is activated as soon as in the analysis stage, room for creativity can be saved. In addition, if landscape architects understand the places they form both analytically and intuitively, better design solutions can be created. This is why site knowledge is an essential factor for good design.
The aim of this thesis is to look into the possibilities to use aquarelle sketching as a method of site knowledge. With the study I wanted to get an idea of how the character of a site can be made visible through aquarelle sketches and what characteristics that aquarelle sketches can capture. The study was based on five places in the district of Kåbo in Uppsala. The sites were chosen for their distinctive characters.
For the study a method consisting of three consecutive steps was developed; Sketch, Reflect and Categorize. The site studies was made solely with aquarelle and each site study was given one week in time.
The survey resulted in the conclusion that the characteristics that are most clearly captured by aquarelle sketches are those that can be described as perceptual and aesthetic. The study shows that aquarelle sketching can be a method of site knowledge and, together with other analytical methods, a more extensive site analysis can be achieved. Aquarelle sketching has the advantage of being a subjective analysis in: choice of motive, color, temperament and expression, as well as interpretation and categorization.
The characteristics that aquarelle sketches seems to capture shows that aquarelle sketching also can be a tool for the landscape architect to experience a site more imaginative, and in that way activate the creative self at an early stage in the design process.

Main title:Skissa med akvarell
Subtitle:en metod för platskännedom
Authors:Propst, Teresia
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Rabenius, Gudrun and Tag-Eldeen, Zeinab and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skissa, akvarell, platskännedom, landskapsegenskap, landskapsarkitektur, Kåbo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6814
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6814
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 09:28
Metadata Last Modified:11 Sep 2017 09:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics