Home About Browse Search
Svenska


Spegel-Nääs, Erika, 2017. Kirsebergs Bangårdspark : artrikedom på spåren. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Ruderatmarker återfinns ofta på bangårdar och karaktäriseras av att marken ständigt störs och därmed saknar heltäckande vegetation. Trots att dessa områden både innehar en hög artrikedom och kulturhistoriska värden utsätts de ofta för exploatering då de bara ses som en skräpmark ej värd att bevara. Det är viktigt att ändra synen på ruderatmarken och lyfta dess värden. Ett sätt kan vara att skapa en så kallad ruderatmarkspark där ruderatmarken bevaras och integreras i gestaltningen.
I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en grannskapspark. En grannskapspark ska vara mellan 1- 5 hektar stor. Då definitionen inte anger vilka funktioner parken ska innehålla idag har jag valt att utgå från definitionen för kvarterspark då dessa två storleksmässigt överensstämmer med varandra. I en kvarterspark ska det exempelvis finnas möjlighet till att hänga, sola, ha picknick, koppla av och leka.
Gestaltningsområdet är beläget på en 150 år gammal bangård innehållande ruderatmark, i Kirseberg, Malmö. Det finns idag planer på att exploatera bangården vilket innebär att stora delar av ruderatmarken riskerar att försvinna. I och med detta har det gjorts en naturvärdesinventering där det framkom att ruderatmarken har höga naturvärden med flera rödlistade arter. Om marken bebyggs är risken stor att de rödlistade arterna försvinner. I den fördjupade översiktsplanen för Kirseberg beskrivs att befintlig vegetation så som ruderatmarken så långt som möjligt ska bevaras. Bangården innehar även kulturhistoriska värden och det beskrivs även att dessa spår som gamla järnvägsspår ska bevaras för att behålla platsens industriella karaktär.
Syftet är att gestalta en funktionell och attraktiv grannskapspark där hänsyn tas till ekologiska och kulturhistoriska värden. Den bärande idén Artrikedom på spåren syftar till att skapa en park med både sociala, ekologiska och kulturhistoriska värden. Dessa värden ska vara integrerade i designen. Det ska vara möjligt att läsa platsen historia, uppleva den biologiska mångfalden samtidigt som parken har en social funktion.
I förslaget har största delen av ruderatmarken bevarats genom att placera nya funktioner på ytor som idag är hårdgjorda. Ruderatmarken har gjorts om till en grusig äng genom att addera blommande arter som naturligt finns i området. Ruderatmarksängen kan användas som en flexibel yta för exempelvis bollspel eller lek. Störningen är viktig för att bevara de hotade arterna genom att hindra igenväxning. Kulturhistoriska element så som tågspår har bevarats och integrerats i gestaltningen genom att de exempelvis gjorts om till gångvägar. I parken finns både möjlighet till att hänga, sola, vila, leka, odla etc. Det finns ett torg med träd, perennplanteringar, sittplatser och hårdgjorda ytor för flexibla aktiviteter. Det finns en grön dunge med en stor variation av blommande träd och buskar. Parken ramas in av ett staket i kortenstål och entréerna framhävs av en gul mur.
Jag hoppas att mitt gestaltningsförslag kan väcka nya idéer om vad en park kan innehålla och se ut. Att den inte behöver karaktäriseras med gröna gräsmattor och träd utan istället kan innehålla ruderatmarksängar med en hög biologisk mångfald. En park som både innehar sociala, ekologiska och kulturhistoriska värden.

,

Ruderal areas can often be found on rail yards. These areas are characterized by not having covering vegetation, due to disturbance like moving trains. Sooner or later these areas are often developed, without any consideration of the existing values. Brown fields often have both ecological and cultural-historical values that should be taken into consideration in urban planning. The values of the areas with ruderal vegetation should be enhanced and the land be seen as a resource, not just as wastelands. It is important to increase the knowledge among people about such values in order to change their opinions about these places. One way to preserve ruderal areas in the cities is to turn them into brown field parks where ruderal vegetation are being preserved and integrated in the design.

The purpose of this work is to make a design proposal of a functional and attractive neighborhood park located in a former rail yard, at the same time as ecological and cultural-historical values are being considered.

The two research questions are:
- How can an attractive park in Kirseberg be designed in order to create new open space functions and preserve the existing ruderal vegetation?
- How can cultural-historical elements on the rail yard be integrated in the design of the park?

Today there are plans to turn the site into a residential area. As a result of these plans an inventory of nature conservation value has been done. According to the inventory the site has high biodiversity values and comprises four endangered species. Developing the site may cause the endangered species to disappear. In the comprehensive plan of Kirseberg it was stated that the ruderal areas should be preserved and historical elements from the rail yard should be preserved to keep the industrial character of the site.

The proposal of the park consists of different parts: the ruderal meadow, the square, the grove, the outdoor seating and the south and north entrance areas. In the park there are opportunities to rest, play, meet, farm etc. Most of the existing ruderal vegetation has been preserved and new functions were located at places that are today covered by asphalt or concrete. The ruderal areas have been supplemented with flowering species, typical for these areas, and transformed into ruderal meadows to make it more attractive. In order to prevent the ruderal meadow from getting overgrown it’s important to make sure that the area is being disturbed by tramping.
Hence the ruderal meadow can be used as a flexible space where children for example can play. Cultural- historical elements like tracks and buffer stops have been preserved and integrated in the design.

I hope my proposal can open up new thoughts and ideas about what a park can contain. I wanted to create a new type of park that work as a complement to the green and lush parks with trees and lawns. I wanted to replace the lawns with ruderal meadows with high biodiversity that can be used as a flexible space. I also hope to give inspiration about how the history of the site can be understand and read through the design.

Main title:Kirsebergs Bangårdspark
Subtitle:artrikedom på spåren
Authors:Spegel-Nääs, Erika
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Paget, Susan and Berg, Per
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ruderatmarkspark, ruderatpark, ruderatmark, bangård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6544
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6544
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 11:07
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 11:07

Repository Staff Only: item control page