Home About Browse Search
Svenska


Lindbom, Anna and Roos, Ida, 2017. Ut på tur - aldrig sur : ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Syftet med examensarbetet är att i form av ett promenadstråk skapa klimatanpassad rekreation nära vattnet i Trondheim, genom att utforska hur gestaltningen kan fördröja översvämningsvatten samtidigt som rekreativa och historiska värden tillvaratas och stärks. Promenadstråket går genom ett hamnområde och har som syfte att förbinda centrum med fjorden, samtidigt som det länkar ihop befintliga promenadstråk.
Idag saknar Trondheim central rekreation nära fjorden och stadsborna ges få möjligheter att nå vattnet. I arbetet undersöks därför hur ett hamnområde som både utgör en barriär och den mest centrala fjordstranden kan utvecklas till en plats för människor. Runt om i världen är hamnar ett av många exempel på industriområden som idag står inför postindustriell omvandling. Deras centrala och attraktiva lägen gör dem önskvärda att utveckla till stadsrum när produktionen flyttar ut ur stadskärnan. I det här arbetet presenterar vi hur en sådan utveckling gradvis kan ske i Trondheim och hur man genom promenaden kan säkra att strandlinjen behålls som ett offentligt rum. I teoridelen presenteras djupare teorier om hamnen som stadsrum. Det presenteras även lösningar på ett av problemen med arbeten i hamnområdet, översvämningsrisken. Arbetet är aktuellt då Trondheim bara är en av många städer placerade vid vatten med den risken närvarande. Teoridelen avslutas med att presentera vilka faktorer i en gestaltning som kan få människor att nyttja promenader. I arbetet utfördes en eget tillämpad, analys, områdesindelningsanalys. Den syftade till att dela upp hamnen i mindre, läsbara delar. Den låg även till grund för att värdera möjliga sträckningar av promenaden. Analysresultatet tillsammans med teorin sammanfogades därefter i en syntes. Där presenteras det hur teorin omvandlades till gestaltningsprinciper som binder samman hela hamnpromenaden. Gestaltningsförslaget redovisas sedan i sin helhet samt i fyra detaljerade nedslag, där varje nedslag representerar en gestaltningsprincip.

,

The purpose of this master thesis is to design climate change adapted recreation close to the water in Trondheim in the form of a promenade, by investigating how flood water can be stored whilst recreational and historical values are strengthened and preserved. The promenade will run through an industrial harbor and connect the city centre with the fjord, together with filling the missing link between exciting recreational paths. Today the residents are given few opportunities to reach the water surrounding the city and the most central parts lack recreation close to the fjord. This thesis therefore aim to explore how a harbour area placed on the most central fjord bank can be developed from a barrier into a place for people. Around the world, harbours are one of many examples of industrial areas that today face post-industrial transformation. Their often central and attractive locations make them desirable to develop as production moves out of the city center. In this work, we present how a promenade can ensure that the shoreline is kept as public space and how that can affect the citizens health in a positive way. The Norwegians lack in everyday exercise and just a short walk for 30 minutes would improve their health. In the theory section, theories of the harbor as urban space are presented. We also present solutions on the flooding problem the area faces. The last part of the theory section presents how public spaces can be designed to function as promenades.

In the thesis, we developed an analysis to help us divide the harbour into smaller, readable areas. The result from the analysis was then conjoined with parts from the theory. The synthesis is the design process, and here we present possible stretches of the promenade together with how the theory developed into design principles. Finally, the proposal is presented, showing the entire stretch of the promenade together with four detailed parts representing one design principle each.

Main title:Ut på tur - aldrig sur
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim
Authors:Lindbom, Anna and Roos, Ida
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Tag-Eldeen, Zeinab and Bergquist, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:promenad, rekreation, hamn, gestaltning, vatten, industri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6550
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 11:54
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics