Home About Browse Search
Svenska


Sedin, Emily, 2017. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

I arbetet utarbetas en metod för hur en naturstig kan gestaltas som syftar till att förmedla kunskap om naturen till barn i förskoleåldern. Metoden appliceras i ett programförslag som utgår från en specifik plats, Gröna dalen i Nacka kommun. Tanken är att arbetet ska kunna användas som inspiration vid gestaltning av andra miljöer där det finns en vilja att kombinera naturpedagogik och lek.

Arbetsgången är uppdelad i en förstudie och en programfasdel. I förstudien ingår en studie av referensprojekt, en intervju med en naturvägledare, en litteraturgenomgång, samt en Landscape Character Analysis (LCA). LCA:n är uppdelad i en dokument- och kartstudie och en fältstudie. I dokument- och kartstudien ingår en studie av tidigare utförde inventeringar och utredningar av området Gröna dalen. I fältstudien ingår dels en inventering av aspekter som kan komma att påverka dragningen av stigen men även en inventering av olika karaktärer som rimligen bör finnas på en förskolegård för att möta barns lekbehov. Karaktärerna inventerades i delområdena som kunde urskiljas med hjälp av LCA:n. Olika kombinationer av karaktärerna skapade olika lekzoner.

Med förstudien som grund följde en gestaltningsprocess som resulterar i ett programförslag för naturstigen. I programförslaget ingår en sträckning för stigen samt idéer för stationer längs med denna. Stigen är dragen genom delområden med olika karaktär och vegetation för att möjliggöra ett lärande om olika sorters natur. För stationerna utformades olika gestaltningsprinciper. Gestaltningsprinciperna applicerades på stationerna längs med stigen för att skapa lekzoner.
Stationerna skapar tillsammans en omväxlande lekmiljö med ett naturpedagogiskt fokus. Gestaltningsidéerna för stationerna längsmed stigen presenteras i form av skisser och perspektiv.

Konceptet ”Djuren i Gröna dalen” utvecklades med litteraturen, dokument- och kartstudien och referensprojekten som grund. Barns fascination för djur används som ett redskap för att komma närmare naturen. En guide i form av en koltrast dyker upp på skyltarna längs stigen och berättar om alla djuren som man kan träffa på. Sinnena fick också spela en viktig roll vid stationerna längs stigen då förmågan att minnas ökar när sinnena stimuleras. En övergripande idé som genomsyrar programförslaget är att man lär sig genom att uppleva, leka och göra. Leken föder en nyfikenhet, en vilja att veta mer.

I diskussionen reflekteras bl.a. kring vikten av att inte styra för mycket över gestaltningen och att låta barnen konstruera sina egna platser. Ett annat ämne som diskuteras är hur tillägg i natur bör gestaltas. Bör man sträva efter att låta det byggda smälta in i omgivningen eller tvärtom förstärka naturen genom att skapa effektfulla kontraster? Avslutningsvis understryks vikten av interdisciplinärt samarbete i gestaltning av naturpedagogiska lekmiljöer. Pedagoger, ekologer och landskapsarkitekter kan alla bidra med sin pusselbit för att skapa hållbara platser idag och i framtiden.

,

In this thesis a method of designing an environment for preschool children using play and nature pedagogics is developed. This method is used to create a program proposal for a nature trail in the green area of Gröna dalen, situated in Nacka municipality. Hopefully, this thesis can be of use as inspiration and guidance when combining play and nature pedagogics in a design.
The study process is divided into a pre-study and a program phase. The pre-study includes a study of reference projects, an interview with a nature interpreter, a literature search and a Landscape Character Assessment (LCA). The LCA is divided into a desk study and a field study. The desk study includes a study of previously composed inventories and maps. The field study consist of an inventory of different spatial aspects that possibly can affect the stretch of a trail but also an inventory of different characters that ideally should be found in a preschool yard. Different combinations of the characters created different play zones.
The pre-study was followed by a design process which resulted in a program proposal for the nature trail. The program proposal consist of a stretch for the trail and design ideas for spaces along this trail. The stretch is drawn through areas with various types of vegetation and qualities in order to encourage learning about different types of nature. Design principles were developed for the spaces along the trail in order to create different play zones. The design ideas for the spaces are presented through sketches and perspectives.
The concept of “The Animals of Gröna dalen” was developed based on the literature search, the desk study and the reference projects. Children’s interest in animals is used as a tool to create a connection to nature. A guide, in the form of a blackbird, appears on the signs along the trail and introduces the children to a new type of animal at each stop along the trail. The senses also play an important part in the design of these stops or spaces as our memory is improved when the senses are stimulated. The general idea behind the design is learning through experiencing, doing and playing. This kind of paly environment will hopefully generate a curiosity about nature and an interest to learn more.
The importance of not controlling the design and instead making it possible for children to construct their own spaces is argued for in the discussion. The issue of how to incorporate additions in nature is another issue being discussed. Should we aim towards blending in with nature or can we enhance the experience of nature by creating contrasts? In conclusion, interdisciplinary cooperation could be a useful method when designing play environments with a nature pedagogical purpose. Pedagogues, ecologists and landscape architects can all contribute with their expertise in designing today´s as well as tomorrow’s sustainable spaces.

Main title:På upptäcktsfärd i Gröna dalen
Subtitle:ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö
Authors:Sedin, Emily
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Tag-Eldeen, Zeinab and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, gestaltning, lekmiljö, naturpedagogik, naturstig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 11:34
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics