Home About Browse Search
Svenska


Lazar, Mattias, 2017. Social interaktion genom spontansport : en omgestaltning av Spelbomskans torg i Stockholm med fokus på sport och lek. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Våra motionsvanor idag tyder på att den spontana och självorganiserade sporten ökar. För att röra sig är sporthallen inte längre det enda valet av plats. Vi rör oss även i parker, stadsskogar, på torg eller på stadens gator. Att utöva sport i syfte att tävla har minskat i betydelse medan den lekfulla och hälsosamma aspekten blivit en allt större drivkraft. Detta tyder på att möjligheter till mer spontana sportytor bör beaktas vid planering av offentliga miljöer. Med spontansport finns möjligheter att skapa nya typer av sociala mötesplatser i stadens offentliga rum. Detta är högst relevant för landskapsarkitekter som har en direkt påverkan på utformningen av utemiljöer.
Den pågående förtätningen av städer har lett till att fler människor och funktioner ska få plats på samma yta. Många ytor i staden är underutnyttjade och har potential att bli nya, attraktiva stadsrum för den ökande befolkningen. Ett sätt att ta till vara på dessa ytor är att planera för spontansport. Det bidrar inte bara till mer livfulla platser och ökad fysisk aktivitet utan kan även främja social interaktion då fler människor befinner sig på samma plats.
Syftet med detta kandidatarbete var att göra ett gestaltningsförslag på en spontansportyta på Spelbomskans torg i Stockholm. Arbetet inleddes med en förstudie för att få en förståelse om hur sport kan integreras i stadsmiljöer samt vilka fysiska förutsättningar som främjar social interaktion. Utifrån inventering och analys av platsen utarbetades ett program, som tillsammans med inspiration från andra spontansportytor låg som grund till arbetet med gestaltningen.

,

Our exercise habits today indicates that spontaneous and self-organized sports increases. For physical movement, sport facilities are no longer the only choice of location. We exercise in parks, city forests, in public squares or on the streets. Practicing sports with the purpose of competing has decreased in significance, while the playful and healthy aspect have become the dominant incentive. This indicates that opportunities for spontaneous sport areas should be taken into account when planning public spaces. With spontaneous sports, opportunities arise for creating new types of social places in cities public spaces. This is highly relevant for landscape architects, whom have a direct impact of the design of physical environments.
The densification of cities has led to more people and functions to take place in the same space. Many areas in the city are underused, and has potential to become new, attractive city spaces for the increasing population. These spaces can be used for spontaneous sport activities. It not only generates more city life and increases physical activity, it also has the ability to foster social interaction as more people are present within the same area.
The purpose of this bachelor thesis was to create a design proposal for a spontaneous sport area on Spelbomskan square in Stockholm. A pre-study helped me acquire an understanding of how sports can be integrated in city spaces and what physical preconditions fosters social interaction. Based on an inventory and analysis of Spelbomskan square a program was developed, which along with inspiration from other spontaneous sport areas formed the basis for the design process.

Main title:Social interaktion genom spontansport
Subtitle:en omgestaltning av Spelbomskans torg i Stockholm med fokus på sport och lek
Authors:Lazar, Mattias
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, lek, offentliga rum, social interaktion, spontansport, sport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:28
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics