Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Helen and Wikström, Emma, 2017. En grönskande trädgård i staden : ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att gestalta en studentnationsträdgård så att den tillmötesgår de krav
som ställs på platsen i form av slitagetålighet och flexibel användning. Detta uppnås genom en
designprocess uppdelad i förstudie och gestaltning. Förstudien sker i form av en platsinventering, en
kvalitativ gruppintervju med de som arbetar heltid på nationen samt en enkät till nationens ämbetsmän.
Informationen från förstudien bearbetas i en gestaltningsprocess genom platsanalys och skissarbete.
Platsen som gestaltas är Uplands nations trädgård i centrala Uppsala. När städer blir tätare ska fler
invånare samsas om de grönytor som finns och slitaget blir då högre på dessa. Som landskapsarkitekt är
det därför aktuellt att kunna gestalta miljöer som klarar högt slitage, men som ändå upplevs som gröna
platser då detta har en positiv inverkan på människors psykiska hälsa. En riskgrupp för psykisk ohälsa
och stress är studenter, vilka också har en begränsad tillgång till trädgårdar eller småskaliga gröna
utemiljöer då de ofta bor i lägenhet. I Uppsala finns 13 studentnationer som anordnar olika aktiviteter
med studenter som huvudmålgrupp. En av dessa studentnationer är Uplands nation som erbjuder
besökarna fika, pub, klubbverksamhet och föreningsliv. Uplands nation är en av de nationer som har
en egen trädgård vilken är öppen för allmänheten under all verksamhet som inte kräver medlemskap.
Trädgården har ett högt besökstryck vilket också utsätter den för ett högt slitage. Genom att ge
trädgården en ny gestaltning blir den anpassad för att klara slitaget, samtidigt som den förblir en grön
miljö med möjlighet till flexibel användning. Gräsmattan byts ut mot stenmjöl och trädgården ramas in
med perennrabatter, syrenhäck och klätterväxter. Stenmjölsytan tillsammans med en ny stenläggning i
natursten möjliggör för många bänkbord att placeras ut under sommaren då pubverksamheten använder
trädgården, men ytorna kan även användas som dansgolv under nationens klubbarrangemang.

,

The purpose of this thesis is to design a student nation garden so that it meets the demands of the site in
terms of wear resistance and flexible use. This is achieved through a design process divided into preliminary
study and design. The preliminary study is in form of a site analysis, a qualitative group interview
with those who work full time at the nation and a survey to the nation’s office holders. The information
from the preliminary study is processed in the design through site analysis and sketching. The place for
the design is Uplands student nation’s garden in central Uppsala. When cities gets denser, more residents
will have to share the green spaces that exist and the wear will be higher on them. As a landscape
architect, it is therefore important to be able to design environments that can handle high levels of wear
but still be experienced as green spaces as this has a positive impact on people’s mental health. A risk
group for mental illness and stress are students who also have limited access to gardens or small-scale
green outdoor environments as they often live in apartments. In Uppsala there are 13 student nations
that organize different activities with students as the main target group. One of these student nations is
Uplands nation that offers visitors coffee, pub, club activities and community life. Uplands nation is one
of the nations that has its own garden, which is open to the public during all activities that do not require
a membership. The garden has a high number of visitors which exposes it to a high wear and tear. By
giving the garden a new design it will be adapted to manage the wear and tear while remaining a green
environment with the possibility of flexible use. The lawn is replaced with fine gravel and the garden is
framed with perennials, lilac and climbing plants. The fine gravel, along with a new stone foundation in
natural stone, allows for many benches to be placed in the garden during summer when the pub activities
use it, but the surfaces can also be used as a dance floor during the nation’s club arrangement.

Main title:En grönskande trädgård i staden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala
Authors:Gunnarsson, Helen and Wikström, Emma
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, landskapsarkitektur, slitage, studenter, trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7714
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7714
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:49
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics