Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Martina, 2017. Potentiella källor till dioxiner och dioxinliknande PCB i ekologiska ägg. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Livsmedelsverket utförde en studie 2003 med syfte att undersöka halter av dioxiner
och dioxinliknande Polyklorerade Bifenyler (PCB) i ekologiska och konventionella
ägg. Förhöjda halter av dioxiner och dioxinliknande PCB (dl-PCB) påträffades i
ekologiska ägg och gemensamt för de ägg med förhöjda halter var att värphönsen
utfodrats med en fodertyp som innehöll fiskmjöl. Andelen fiskmjöl i fodret till
värphöns i ekologisk äggproduktion reducerades och kvaliteten på fiskmjölet
förbättrades för att sänka halterna av dioxiner och dl-PCB. Trots åtgärder upptäckte
Livsmedelsverket 2016 halter som överskred EU:s åtgärdsgräns. Bransch och
myndigheter uppmanades att identifiera källorna till de förhöjda halterna av dioxiner
och dl-PCB i ekologiska ägg. Dioxiner och dl-PCB är en grupp persistenta organiska
föroreningar som utgör liknande toxikologiska funktioner som kan ha effekter på
bland annat djurs och människors reproduktion, endokrina system och kan öka risken
för cancer. Förhöjda halter av dioxiner och dl-PCB i ekologiska ägg orsakas bland
annat av kontaminerad jord och stall byggda innan nytillverkningen och
användningen av PCB förbjöds under 70-talet. Antal individer i en besättning och
tiden individerna spenderar utomhus påverkar hur mycket kontaminerad jord
hönorna i ekologisk äggproduktion får i sig. I ett flertal marknadsstudier påträffas
förhöjda halter av dioxiner och dl-PCB i fet fisk och den svenska äggbranschen står
fast vid att fiskmjölet är den primära källan till förhöjda halter av dioxiner och dl-
PCB i ekologiska ägg. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka potentiella
källor till dioxiner och dl-PCB i ekologiska ägg, vilken betydelse de har för
kontamineringen av ekologiska ägg och vad föreningarna har för inverkan på
människor och djur.

,

The National Food Agency of Sweden conducted a study in 2003 to investigate levels
of dioxin and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) in organic and conventional
eggs. Increased levels of dioxins and dioxin-like PCBs (dl-PCBs) were found
in organic eggs and common for the eggs with elevated levels where that the laying
hens had been fed with a feed type containing fishmeal. The proportion of fishmeal
in the feed to laying hens in organic egg production was reduced and the quality of
the fish meal improved to decrease the levels of dioxins and dl-PCBs. Despite actions,
the National Food Agency in 2016 detected levels that exceeded the EU action limit.
Industry and authorities were invited to identify the sources of the increased levels of
dioxins and dl-PCBs in organic eggs. Dioxins and dl-PCBs are a group of persistent
organic pollutants that form similar toxicological functions that can affect animal and
human reproduction, endocrine systems and may increase the risk of cancer. Increased
levels of dioxins and dl-PCBs in organic eggs are caused, inter alia, by contaminated
soil and barns built before the ban of production and use of PCBs during
the 70's. Number of individuals in a herd and the time the individuals spend outdoors
affects how much contaminated soil the hens in organic egg production ingest. In
numerous market studies, elevated levels of dioxins and dl-PCBs are found in fat fish,
and the Swedish egg industry still claims that the fishmeal is the primary source of
increased levels of dioxins and dl-PCBs in organic eggs. The purpose of this review
is to investigate potential sources of dioxins and dl-PCBs in organic eggs, the significance
they have for the contamination of organic eggs and how the compounds affect
humans and animals.

Main title:Potentiella källor till dioxiner och dioxinliknande PCB i ekologiska ägg
Authors:Lundin, Martina
Supervisor:Wall, Helena
Examiner:Wistedt, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:599
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:dioxiner, dioxinliknande polyklorerade bifenyler, ekologiska ägg, persistenta organiska föroreningar, dl-PCB, PCDD, PCDF, TCDD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Feed contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 12:09
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 12:09

Repository Staff Only: item control page