Home About Browse Search
Svenska


Aldén, Malin and Sack, Hedvig, 2017. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. Syftet med arbetet är att undersöka hur shared spaces fungerar för rörelse och vistelse. Vi har använt oss av ett flertal metoder; litteraturstudier, intervjuer med yrkesverksamma med erfarenhet av shared space, studier av förebilder och platsobservationer. Dessutom skissade vi parallellt till de andra metoderna för att undersöka problem.

Vid litteraturstudierna framkom fördelar och nackdelar med shared space. Fördelarna är bland annat låga hastigheter, färre olyckor, ökat samspel mellan trafikanter, liv och rörelse och bättre framkomlighet för gående. Nackdelarna inkluderar svårigheter för synskadade och rörelsehindrade samt sämre framkomlighet för busstrafik och även fordon.

Bland de intervjuade rådde generellt en positiv inställning
till shared space som gatutyp, men samtidigt ansåg de att det var svårt att lyckas med det och att det inte finns så många välfungerande exempel. Ett välfungerande shared space måste vara självförklarande och ha rätt grundförutsättningar, sa de.

Våra förebilder fick oss att fundera över vilka aktiviteter som ska finnas på shared space-gator, och över hur gatustruktur och platsens förutsättningar påverkar hur ett shared space fungerar.

Platsstudierna visade bland annat att gående tenderar att röra sig längs fasaderna, trots att de tilläts använda hela gaturummet, och möblering och markmaterialets läggningsmönster kan skapa en visuell zonering av gatan som styr var olika trafikanter rör sig.

Vi har tagit fram utformningsförslag för två gator i Slakthusområdet i Stockholm, en livfull stadsgata och en lugnare bostadsgata. På den förstnämnda delade vi upp rörelse och vistelse så att alla trafikanter rör sig i mitten av gatan och vistas på sidorna. På den andra gatan utformade vi entréerna så att bilisterna skulle hålla låg hastighet. Mittendelen av gatan gjordes öppnare med plats för lek och annan vistelse.

Vi menar att våra utformningsförslag skulle fungera som shared spaces men om de skulle byggas skulle man behöva ta hänsyn till fler aspekter och då skulle det kunna bli svårt att få det att fungera väl. En slutsats är att shared space-gator inte fungerar så som konceptet är menat, eftersom gående inte använder hela gatan. Vi hävdar att det inte fungerar att på en och samma yta prioritera mer än en typ av trafikanter.

,

Shared space means that both protected and unprotected street users are sharing the same space and encourages people engagement and mobility. We think that this is an interesting planning concept, since the street has become a more important place when the city grows bigger and denser. The purpose was to study how shared spaces function with regard to public engagement and mobility. We used several methods including literature studies, interviews, case studies and site observations. Parallel to all the other methods we sketched as a way to explore and understand design problems that came up.

From the literature studies, we learned that streets designed as shared space comes with advantages including low speed, fewer accidents, increased human interaction, liveliness and better accessibility for pedestrians. They also have disadvantages including poorer accessibility for the disabled, and also for buses and other vehicles.

The interviewed had a positive attitude to the concept of shared space, but said that it is hard to make it work, and that they did not know many well-functioning examples. They said that in order to get a well-functioning shared space street, the street design must be self-explanatory. The street must also have the right basic conditions for it to be a success.

The case studies got us thinking about what activities to include in a street, and about how the street structure and form of the place influence the function of the shared space.

The site observations showed that pedestrians had a tendency to move along the extremetie of the street while passing, even though they had the right to use the whole space. Street furniture and paving patterns can form visual zoning.

We made design proposals for two streets in Slakthusområdet in Stockholm, a city street with a lot of activity and a calm residential street. At the first street we made room for public engagement at the edges and movement, for both pedestrians and cars, in the middle. At the other one we made the entrances signal to the car drivers to slow down and the more open middle part could be used for public engagement.

We believe that we have designed streets that works as good as they can as shared spaces, but when taken into action in reality other aspects must be taken in consideration, and then it might be hard to make it all work together. We have come to the conclusion that streets as shared spaces do not work the way the concept is meant to, since pedestrians do not use the whole street. We claim that it does not work to prioritize more than one kind of road user at the time.

Main title:Gator för människor
Subtitle:undersökning och utformning av shared space
Authors:Aldén, Malin and Sack, Hedvig
Supervisor:Nordin, Kerstin and Schill, Agneta
Examiner:Granvik, Madeleine and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gatuutformning, rörelse, shared space, stadsplanering, stadsrum, vistelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2017 14:15
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics