Home About Browse Search
Svenska


Appelblad, Jessica and Lindén, Jannica, 2017. Hamnen möter : ett gestaltningsförslag för Norrtälje hamn designat utifrån designkriterier för regenerativa systemlandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Sverige har ett av de största ekologiska fotavtrycken i världen, per capita (WWF 2016a). En av de främsta faktorerna är expansionen av den globala marknaden (Naturvårdsverket 2016b) som har gjort det möjligt för städer att växa oberoende av dess omland (Granvik 2012, s. 114). Istället
tas en stor andel utländska markarealer i anspråk för att producera det som vi konsumerar i Sverige. En stor del av det som importeras från omvärlden går dock att producera lokalt vilket skulle minska vår negativa miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2010).

Landskapsarkitekten har sedan yrket uppstod jobbat med
hållbarhetsfrågor (Bergquist & Hedfors 2016, s.1) och har en viktig roll i arbetet mot en framtid där vi lever i ett resilient samhälle (SLU 2016). I praktiken tas dock endast ett fåtal aspekter kring hållbarhet i beaktning vilket resulterar i ett fragmenterat landskap med svaga kopplingar
och isolerade funktioner. Genom att applicera ett systemtänk i dagens planering kan landskap kopplas samman och stärka varandra (Granvik & Hedfors 2015).

I detta examensarbete valde vi att fördjupa oss kring ämnet hållbar utveckling genom att använda oss av designkriterier för regenerativa systemlandskap. Sju designkriterier har tagits fram med syftet att guida landskapsarkitekter i design av hållbara miljöer (Bergquist & Hedfors 2016). Hållbarhetsbegreppet kompletteras med regenerativitet som
betonar vikten av design som återställer och förbättrar miljömässiga och mänskliga resurser och deras kapacitet att växa över tid. Systemlandskap syftar på en platsspecifik enhet och pekar på komplexiteten och sammankopplingar mellan landskap på flera skalor av samhället och miljön. Ett systemtänk kan leda till regenerativa lösningar som bidrar till hållbara systemlandskap där medveten design av interaktionen mellan människa och miljö bygger upp och förstärker ekosystemen (Bergquist & Hedfors 2016, s.1)

Vi valde att tillämpa designkriterierna i en gestaltning av
stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn. Norrtälje hamn valdes utifrån författarnas lokalkännedom och projektets aktualitet. Uppsatsen visar en första tillämpning av designkriterierna i praktiken. Arbetet visar hur
designkriterierna tillämpas i Norrtälje hamn genom de programpunkter som vi utgår från i gestaltningen. Programpunkterna togs fram med hjälp av en litteraturundersökning som gav en kunskapsbas kring
designkriterierna, en inventering av Norrtälje hamn med omnejd samt analyser av Norrtälje hamn.

Förslaget som togs fram för Norrtälje hamn fick namnet Hamnen möter, landet, havet, staden. Gestaltningen syftar till att ge plats åt och förstärka regenerativa processer i Norrtälje hamn genom en platsspecifik design som tillvaratar de resurser som finns och skapar förutsättningar för nya.
I detta arbete har vi använt ett systemtänk som fått oss att utvidga vår uppfattning av landskapet. Vi kommer att ha användning av detta sätt att tänka där vi sätter människan som en del av ekosystemet med möjlighet att bidra till regenerativa processer.

,

Sweden has one of the largest ecological footprints, per capita, in the world, (WWF 2016a). One of the main reasons why we are able to consume such a great amount of resources is the expansion of the global market (Naturvårdsverket 2016b). This has enabled cities to grow without correlation to the land that surrounds them (Granvik 2012, s. 114). Instead we claim a large proportion of foreign land to produce what we consume in Sweden. However, a large part of what is imported from around the world can be produced locally, which would reduce our negative environmental impact (Swedish Environmental Protection Agency 2010).

Sustainability has been a recurring subject for landscape architects since the discipline emerged (Bergquist & Hedfors 2016). As landscape architects we have an important role in working towards a future where we live in a resilient society and the opportunity to shape our surroundings for the better (SLU 2016). But still most landscape architects practice only a few aspects of sustainability resulting in a fragmented landscape with weak links and isolated functions. By applying a systems thinking in today's planning, landscapes can be merged and strengthened (Granvik & Hedfors 2015).

In this thesis, we chose to deepen our knowledge regarding sustainable development by using design criteria for regenerative systems landscape. Seven design criteria have been developed for the purpose of guiding landscape architects in the design of sustainable environments (Bergquist & Hedfors 2016). The concept of sustainability is complemented with regenerativity which emphasizes the importance of a design that restores and improves environmental and human resources and their capacity to regenerate over time. Systems landscape refers to a site-specific unit and points out the complexity and interactions between landscapes at multiple scales of society and the environment. A systems thinking can lead to regenerative solutions that contribute to sustainable systems landscape where conscious design of interaction between human and environment regenerates and strengthens ecosystems (Bergquist & Hedfors 2016, p.1)

We chose to apply the design criteria for regenerative systems landscape in a design proposal for the urban development in Norrtälje harbor. Norrtälje harbor was chosen due to the local knowledge that the author's posses and because it is an ongoing project with the ambition to work towards sustainable development. The essay shows a first application of the design criteria. The thesis shows how the design criterias are applied in Norrtälje harbor by creating a program from which we based our design. The program was presented with a literature review that provided a knowledge base of the design criterias, an inventory of Norrtälje harbor with surrounding areas as well as analyzes of Norrtälje harbor.

The proposal for Norrtälje harbor was named The harbor meets, country, sea, city. The aim is to enable space and reinforce regenerative processes in Norrtälje harbor through a site-specific design which utilizes the resources available and creates the conditions for new ones to generate.

Main title:Hamnen möter
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Norrtälje hamn designat utifrån designkriterier för regenerativa systemlandskap
Authors:Appelblad, Jessica and Lindén, Jannica
Supervisor:Bergquist, Daniel
Examiner:Oles, Thomas and Berg, Per
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regenerativitet, systemlandskap, hållbar stadsutveckling, systemteori, Norrtälje hamn, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2017 08:41
Metadata Last Modified:25 Aug 2017 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics