Home About Browse Search
Svenska


Djurberg, Agnes and Forsell, Emilia, 2017. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av landskapsarkitektur skapa förutsättningar för människor att besöka ett tätortsnära skyddat naturområde. För att specificera syftet har vi utgått från frågan: Hur kan en entréplats och slingor med målpunkter gestaltas för att visa upp natur- och kulturvärden i Västra Järvafältets naturreservat i Järfälla?

Västra Järvafältets naturreservat är ett tätortsnära naturområde i Järfälla som ligger nordväst om Stockholm. I anslutning till naturreservatet byggs den nya stadsdelen Barkarbystaden med hög exploateringsgrad vilket kommer att påverka det framtida besökstrycket på området.

För att ta fram gestaltningsförslaget använde vi metoderna analys av referensobjekt, inventering och analys av platsen, identifikation av natur- och kulturvärden samt skissande.

Inspiration från referensobjekten samt Naturvårdsverkets riktlinjer för nationalparksentréer och människans olika preferenser i naturmiljö var styrande för utformningen. En entréplats ger besökaren en utgångspunkt för vistelsen i naturområdet och innehåller även service som underlättar besöket. Slingor med målpunkter hjälper besökarna att orientera sig i området och utforska det under ordnade former. En iordningställd målpunkt gör att besökarna stannar upp på platsen, vilket i sin tur bidrar till att de tar in omgivningen mer. Att genom gestaltning visa upp natur- och kulturvärden gör även att besökarna kan ta del av områdets natur- och kulturvärden på fler sätt än genom att bara läsa en informationsskylt.

Gestaltningsförslaget består av en entréplats samt två slingor med sammanlagt sex målpunkter som visar upp varsitt natur- eller kulturvärde. Entréplatsen innehåller service som underlättar besöket som toalett, vindskydd och sittplatser. De två slingorna, Fågelslingan och Toppslingan, utgår från entréplatsen och gör att man kan ta sig vidare ut i naturreservatet. Detta gör dock inte per automatik att människor kommer att besöka naturreservatet men sannolikheten att de kommer att göra det är större nu i och med de nya förutsättningar som gestaltningen skapar. I Naturvårdsverkets riktlinjer för nationalparksentréer beskrivs aspekter som ska tas i beaktning vid utformning av en entréplats men inte hur den ska utformas. Därför ska en landskapsarkitekt eller husarkitekt vara involverad i den här typen av projekt då denna yrkesgrupp har den kompetens som krävs för att förstå hur man tar riktlinjernas instruktioner om att vissa aspekter ska tas i beaktning till hur man utifrån dem skapar en sammanhållen gestaltning.

,

The purpose of the master thesis is to use landscape architecture in order to create conditions that encourage and enable people to visit a protected nature area in close proximity to an urban area. To make our purpose more specific we have used the question: How can an entrance place and paths with points of interest be shaped in order to display the natural and cultural values of the nature reserve Västra Järvafältet in Järfälla?

Västra Järvafältet nature reserve lies in close proximity to the urban area of Järfälla, northwest of Stockholm. The new, densely planned urban district Barkarbystaden is currently under construction and will border directly to the entrance place. This is projected to have a significant impact on the number of visitors to the nature reserve.

In developing the design proposal we analyzed reference object, inventoried and analyzed our site, identified natural and cultural values of the area and used sketching.

Inspiration from reference objects as well as the guidelines from the Swedish Environmental Protection Agency regarding national park entrances and the different preferences people have when it comes to natural environments guided our design. An entrance place gives visitors a starting point for their visit in the reserve and also contains services to facilitate their visit. Paths with points of interest help visitors acquaint themselves with the area and explore it in a structured fashion. An arranged point of interest makes the visitors pause at the site, in turn contributing them to observing their surroundings. By using design to highlight the natural and cultural value of the reserve, the visitors have more than just an information board to increase their understanding of the area.

The design proposal consists of an entrance place as well as two paths with six points of interest in total, each one highlight a natural or cultural value. The entrance place includes service that facilitates the visit as a toilet, wind shelter and seating. The two paths, the Bird Path and the Top Path, start at the entrance place and facilitate to further explore the nature reserve. This will however not automatically draw visitors to the nature reserve, though the probability increases with the new circumstances created by the design. In the guidelines for national park entrances set by the Swedish Environmental Protection Agency, aspects worthy of consideration are described but how to design the entrance place is left unspecified. That is why a landscape architect or architect should be involved in this kind of project as this profession has the knowledge required to understand how the guidelines general principles are transformed into practice and create a cohesive design.

Main title:Fågel, fisk och allt däremellan
Subtitle:ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat
Authors:Djurberg, Agnes and Forsell, Emilia
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Dahlman, Ylva and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:entréplats, kulturvärden, naturvärden, slingor, tätortsnära natur, Västra Järvafältets naturreservat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6481
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6481
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2017 11:36
Metadata Last Modified:28 Jun 2017 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics