Home About Browse Search
Svenska


Wolgast, Åsa, 2017. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. Dessa definitioner är Trivsamhet - det hedoniska värdet, Komplexitet - den nyanserade variationen, Helhet - samspel och sammanhang, Rumslighet - öppenhet och slutenhet, Kraftfullhet - ett uttryck för genus, Social status - bearbetning och omvårdnad, Affektion - igenkänning av det ursprungliga och Originalitet -att inte känna igen sig. Definitionera härrör ursprungligen från semantisk miljöbeskrivning, ett verktygsom utvecklades för att värdera skapade miljöer. Semantisk miljöbeskrivning utarbetades av Rickard Küller,professor i miljöpsykologi.
Naturens positiva inverkan på människans hälsa är känd sedan länge. Vistelse i naturmiljöer kan minska stress och främja välmåeende. Fler och fler människor bor i städer eller tätorter. Därför är det viktigt att bevara och utveckla offentliga parker och andra grönområden.
Arbetet bestod av en förstudie som inbegrep inventering och analys. Därefter utarbetades ett gestaltningsförslag som presenterades i form av en illustrationsplan med tillhörande sektion.
Att arbeta med Sortes åtta definitioner för en god park innebar vissa svårigheter eftersom de ursprungligen inte är avsedda att använda som en analys- eller gestaltningsmetod. Men att ta avstamp i miljöpsykologisk teori vid gestaltning kan ändå vara en användbar metod för att förvissa sig om att människans preferenser och behov tillgodoses.

,

The aim of this bachelor’s thesis is to develop a design proposal for a park in Upplands Väsby. The proposed design was developed with the help of the landscapearcitect Gunnar Jarle Sorte’s eight definitions of an ideal park. These definitions are Pleasantness - the hedonic value, Complexity - the nuanced variation, Whole - interaction and context, Space - openness and closedness, Vigor - an expression of gender?, Social status - processing and care, Affection - recognition of the original and Originality - to experience something beyond the daily life. The definitions are originally derived from Semantic Environment Description, a tool developed to assess designed environments. Semantic Environment Description was developed by Rickard Küller, professor of environmental psychology.
Nature’s positive influence on human health has been known for long. Being in natural environments can reduce stress and promote wellbeing. More and more people live in cities or towns. It is therefore important to maintain and develop public parks and other green spaces.
The work consisted of a prestudy, which included making an inventory and an analysis. Thereafter, a design proposal was developed, which was presented as an illustration plan with a corresponding section.
Working with Sorte’s eight definition of an ideal park implied some difficulties because they were not originally intended to be used as an analysis- or design method. But to use environmental psychological theory as a starting point for design can still be a useful method to ensure that human perferences and needs are met.

Main title:Samvaro och rekreation
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby
Authors:Wolgast, Åsa
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, miljöpsykologi, park, Sorte
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6401
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6401
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 May 2017 09:14
Metadata Last Modified:22 May 2017 09:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics