Home About Browse Search
Svenska


Linnros, Fanny Maria, 2017. Stadsplanering på schemat : att ta fram ett metodmaterial om stadsplanering för mellanstadiet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Stadsplanering påverkar oss i alla skeden av livet och vi har som medborgare en rättighet att få vara med och tycka till om stadens utformning. Ändå har allmänheten väldigt lite kunskap om stadsplanering och medborgardialogen om stadens utformning får idag mycket kritik för att inte ge medborgare det inflytande som var tänkt. Stadsplanering i skolan skulle kunna bidra till att fler blir medvetna om hur den fysiska miljön påverkar oss och så att vi därmed kan ställa krav när våra behov inte uppfylls. Jag har i examensarbetet valt att använda begreppet aktiv för att beskriva viljan att medvetet påverka stadens utformning. Syftet med examensarbetet är att ta fram ett verktyg för att göra fler aktiva och arbetets frågeställning lyder: Hur kan ett metodmaterial för grundskolan om stadsplanering se ut? I arbetet tar jag fram ett förslag för ett metodmaterial för målgruppen mellanstadieelever men materialet kan förhoppningsvis användas i fler sammanhang och med fler åldersgrupper.

Arbetet delas upp i två delar där den första delen ger en bakgrund till arbetet och redovisar tidigare erfarenheter, litteratur och referensprojekt i ämnet. Syftet är att reda ut hur man kan gå tillväga när man ska diskutera stadsplanering i skolan. Hur ämnet kan introduceras till mellanstadieelever på ett interaktivt sätt studeras i det första kapitlet genom en litteraturstudie om vad metodmaterialet kan innehålla och hur det kan vara upplagt. Därefter studerades tre referensprojekt och en utvald referensgrupp intervjuas. I andra delen av arbetet redovisas processen för att ta fram metodmaterialet som bestod av att skissa, testa och revidera materialet tillsammans med delar av referensgruppen samt två skolklasser. I slutet av arbetet presenteras resultatet som är ett förslag på ett metodmaterial för att diskutera stadsplanering i skolan uppdelat på åtta träffar.

Metodmaterialet visar upp ett sätt att diskutera och lära sig om stadsplanering genom övningar som utgår från elevernas egen vardag och tillsammans kommer eleverna sedan på idéer för elevernas närområde. Examensarbetet visar att stadsplanering är lämpligt att diskutera i skolan och att ämnet kan användas för att bygga självförtroende och nyttja elevernas egna kunskaper. Arbetet är en grund för framtagandet av ett metodmaterial som förhoppningsvis kan spridas och användas i skolor och andra sammanhang så som ungdomsverksamhet eller andra grupper av människor i lokalsamhället. I framtiden skulle det vara roligt att testa materialet i sin helhet och anpassa materialet beroende på målgruppen på deltagarna men också utifrån om det är en lärare eller en arkitekt som ska leda träffarna.

,

Urban design affects us in all parts of life and as citizens we have the right to be part of the planning process. But many of us have very little knowledge about planning and citizen dialog is today criticized because of the lack of influence from citizens in the planning. To learn about city planning and urban design in school could be a way of making more people aware of how the physical environment affects us and demand for change when needed. In the thesis I have used the word active as a way to describe the will to be a part of, and aware off the urban design of the city. The aim with this thesis is to create a tool to make more people active and the research question is: How could a methodological material about urban design look like developed for primary school? In my work I produce a draft of a methodological material about urban design for the target group pupils in upper primary school, age 10-13 but hopefully the material can be used in more contexts and with different ages.

The thesis is composed in two parts where the first part gives a background to the study and describes past experiences, literature and reference projects in the field. The aim is to investigate how to discuss the topic of urban design in school. How to introduce the subject to primary school pupils in an interactive way is studied in the first chapter by a literature study about what the methodological material could contain and how it should be set. Then I study three reference projects and interview a selected reference group. In the second part of the thesis I describe the process of developing a methodological material which consisted of drafting, testing and revising the material together with the reference group and two primary school classes. At the end of the thesis the results are presented, the draft of a methodological material for discussing urban design in primary school organized in eight lessons.

The methodological material shows a way of discussing and learn about urban design through exercises that start from the everyday life of the pupils and together the pupils then come up with ideas for changes in their neighbourhood. The thesis proves that discussions about urban design is suitable for school and that the subject can be used as a tool for building self-confidence and use the pupils own knowledge. The work is a base for a methodological material that hopefully could be spread and used in schools but also in other contexts such as youth activities or with other groups in the local community. In the future I hope to be able to try out the whole material and adapt it so it could suit different target groups of participants. Also adapt the material depending of if it is a teacher or an architect that leads the project.

Main title:Stadsplanering på schemat
Subtitle:att ta fram ett metodmaterial om stadsplanering för mellanstadiet
Authors:Linnros, Fanny Maria
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Nordin, Kerstin and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:metodmaterial, stadsplanering, skola, urban pedagogik, mellanstadiet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6291
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2017 10:01
Metadata Last Modified:10 Apr 2017 11:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics