Home About Browse Search
Svenska


Vallak, Maria, 2017. Utfodring av gamla hästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag finns inga svenska studier publicerade avseende energibehovet för hästar i åldern 20 år och uppåt. I de svenska utfodringsrekommendationerna för häst från SLU står att läsa att ”den praktiska erfarenheten har visat att energibehovet hos en del hästar ökar vid ungefär 20 års ålder”, vilket syns som en minskning av hullet men hur mycket energibehovet i sådana fall ökar är inte känt, inte heller varför.
Det finns utländska studier som visar att upptag av vissa näringsämnen kan förändras med åldern, medan andra studier visar motsatsen. Det är också känt att hästens tänder slits med åldern och att tandkapitalet så småningom tar slut, och detta och andra tandrelaterade åkommor kan tänkas utgöra en orsak till minskat hull hos många äldre hästar. Syftet med denna studie var att dels kartlägga hur utfodringen såg ut i praktiken för ett antal äldre hästar i Sverige, dels att beräkna hur deras teoretiska energibehov överensstämde med den tilldelade mängden energi, samt undersöka om samband fanns mellan hullpoäng och förekomst av tandproblem.
För att studera detta publicerades en enkät på internet under våren 2016, där 1444 fullständiga svar inkom. Bland svaren hade 83 respondenter angett tillräckliga uppgifter för att det teoretiska energibehovet och den tilldelade energimängden skulle kunna beräknas och jämföras. Som en del av studien gjordes också en hullvalidering av 21 hästar där författaren bedömde hullet på dessa hästar, samt jämförde med det hull respondenten hade bedömt att hästen hade. I 43 procent av fallen överensstämde inte respondentens och författarens bedömning av hästens hull, men denna skillnad var inte statistiskt säkerställd.
Resultatet från studien visade ett statistiskt säkerställt samband mellan problem i munhålan (problem med tuggning eller tänder) och lägre hull (p0,001), samt mellan stigande ålder och mer munhåleproblem (p<0,001). Ett lägre hull sågs från 27 års ålder och uppåt hos hästar utan munhåleproblem, jämfört med yngre åldersgrupper. Hästar från 27 års ålder och uppåt, som ej hade munhåleproblem, hade lägre hull jämfört med yngre åldersgrupper. Det är viktigt med regelbunden kontroll av tänderna och utvärdering av tuggfunktionen. Energimängden i foderstaten till hästar över 27 års ålder kan behöva ökas beroende på individens hull. Vid jämförelse mellan teoretiskt beräknat energibehov och tilldelad mängd energi fick såväl hästar i underhull, normalhull som överhull i medeltal mer än sitt teoretiska energibehov tillgodosett (medel 111% av dygnsbehovet, 108–116%).

,

At present, no Swedish studies have been published that shows the energy requirement for older horses, aged 20 years and above. In the national feeding recommendations, it says “practical experience has shown that the energy requirement of some horses increase at about 20 years of age”, but not with how much or what it may depend on.
There are foreign studies showing that the uptake of certain nutrients can change with age, while other studies claim the opposite. It is also known that the horse’s teeth wear with age and that the dental capital runs out, and this and other dental related issues may be one reason of decreased body condition in older horses. The purpose of this study was to identify the feeding regimes in practice for older horses in Sweden, and to calculate how their theoretical energy requirement complied with the amount of energy fed daily, as well as investigate if any correlation existed between the body condition score and presence of dental problems.
To study this, a survey was published on the Internet in the spring of 2016, where 1444 complete responses were received. Of these, 83 horses had sufficient data to allow for calculations of the amount of energy fed and of the theoretical energy requirement, which could then be compared. A part of the study was a validation of the body condition score given by the horse owner. This was performed with 21 horses where the author assessed the body condition and compared the result with the body condition score of the same horse given by the respondent. For 43 percent of the horses, the author and the respondent gave different body condition scores, but no statistical difference in body condition scores was present.
The result from this study showed correlations (P0,001) between issues in the oral cavity (issues with chewing or teeth) and a lower body condition score, and between higher age and increased incidence of oral cavity issues (P<0,001). Horses without oral cavity issues had lower body condition scores from age 27, compared to younger age groups (20-22 and 23-26 years). It is important with regular inspection of the oral cavity and the chewing function. Horses 27-year-old and above may require a higher amount of energy in their feed ration according to the individual body condition score. A comparison between calculated energy requirement and amount of energy fed showed that horses in low, normal and high body condition were given more energy than their theoretical requirement (average 111% of their daily requirement, 108-116%).

Main title:Utfodring av gamla hästar
Authors:Vallak, Maria
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:4
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Foder, foderstat, geriatrisk, ponny, åldrad, äldre, Aging, diet, equine, feed, forage, geriatric, pony
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2017 16:00
Metadata Last Modified:16 Feb 2017 16:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics