Home About Browse Search
Svenska


Kessler, Petra, 2017. Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"? : en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
766kB

Abstract

”Lokalt ledd utveckling” är en åtgärd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och principen om lokalt ledd utveckling bygger på att grupper som bildas på den lokala nivån involveras i genomförandet av europeiska struktur- och investeringsprogrammen. Lokalt ledd utveckling (som tidigare benämndes Leader) möjliggör därför landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven. Syftet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är att befolkningen i ett område tillsammans kan utveckla området utifrån en lokal utvecklingsstrategi. I Sverige finns det idag 48 leaderområden, där en leaderförening är verksam inom varje område. I landsbygdsprogrammet 2007-2013 använde sig lokalt ledd utveckling av pengar från landsbygdsprogrammet och till en viss del havs- och fiskeriprogrammet. I nuvarande landsbygdsprogrammet 2014-2020 har lokalt ledd utveckling möjligheten att använda sig av samtliga europeiska struktur- och investeringsfonder i sitt arbete och det kallas en flerfondslösning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att använda flerfondslösningen inom lokalt ledd utveckling. Det görs för att undersöka vilka möjligheter olika leaderföreningar, regioner och den nationella nivån ser med flerfondslösningen. Samt för att se vilka begränsningar dessa aktörer ser med flerfondslösningen och hur de vill att den skall förändras. Undersökningen genomförs med hjälp av kvalitativa metoder, deltagande observationer under en nationell leaderträff och djupintervjuer med sju personer. Samtliga sju informanter arbetar direkt eller indirekt med flerfondslösningen i två leaderområden; ”Leader Mälardalen” och ”Leader Mellansjölandet”.
Resultatet av studien visar att det finns en stor frustration över det administrativa arbetet som flerfondslösningen innebär och en strukturell problematik där varje aktör försöker hitta sin plats i det dagliga arbetet. Resultatet visar också att det finns en stor förhoppning att de med hjälp av flerfondslösningen kan få en bredare lokal utveckling, eftersom fler fonder ger en möjlighet till att starta både företags- och arbetsmarknadsprojekt tillsammans med landsbygdsprojekt i en bygd och att de kan verka i symbios för att bygga en stark helhet för utveckling.

,

"Community-Led Local Development" (CLLD) is an action within the Swedish Rural Development program 2014-2020 and, the principle of CLLD is based on groups, formed at local level are involved in implementing the European structural and investment programs. CLLD (previously known as Leader) enables therefore local rural development based on the specific local needs. The objective of CLLD through the CLLD approach is that the local groups in an area have the possibilities to develop their area based on a local development strategy. In Sweden today, there are 48 CLLD areas in which consist of one CLLD group each. During the Swedish Rural Development program 2007-2013, CLLD used money from the Rural Development program, and to some extent from the maritime and fisheries fund. In the current Rural Development program 2014-2020, CLLD’s has opportunity to use all European structural- and investment funds in their work which is called a multi-fund solution. The objective of this master thesis is to investigate the possibility of using multi-fund solution in CLLD. Which is to examine different possibilities CLLD areas, regions and the national level consider with the multi-fund solution. And what limitations these actors are experiencing with multi-fund solution and in what way they want to change it. The thesis is conducted using qualitative methods, observations during a national CLLD conference and deep interviews with seven people. All seven informants work directly or indirectly with the multi-fund solution in two CLLD areas; “Leader Mälardalen and “Leader Mellansjölandet”. Observations in three days have also been applied.
The results from the study show great disappointment with the administrative work that multi-fund solution means, and a structural problem in which each actor is trying to find its place in the daily work. The result also shows that there are great opportunities that, with the help of multi-fund solution can have broader range of local development. More funds provide an opportunity to launch both corporate and labor projects along with rural projects in an area, and that they can work in symbiosis to build a strong overall rural development.

Main title:Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"?
Subtitle:en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling
Authors:Kessler, Petra
Supervisor:Beckman, Malin and Norrby, Thomas
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokalt ledd utveckling, flerfondslösning, leadermetoden, organisation, governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2017 11:27
Metadata Last Modified:22 Feb 2017 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics