Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Maja and Rydberg, Tua, 2016. Skoglig hänsyn till rennäring i Ohredahke samebys vinterbetesmarker, med fokus på nyckelområden : en studie i FSC-certifierade skogsbolags hänsynstagande. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ohredahke sameby är en fjällsameby med året-runt-marker belägna i Jämtlands län. Ungefär 10 % av samebyns totala areal är året-runt-marker, resterande 90 % utgörs av vinterbetesmarker. Vinterbetet påverkas av olika skogliga åtgärder som till exempel plantering av contorta, GROT-uttag, föryngringsmetod och markberedning.
Markerna i norra Sverige nyttjas av flera aktörer. Samråd är ett verktyg som används för att hantera och lösa konflikter mellan näringar. På renskötselns året-runt-marker regleras samråd av 20§ Skogsvårdslagen. På vinterbetesmarker sker samråd om markägaren är FSC-certifierad och om avverkningsobjektet ligger inom det område som av Statens planverk anges som renskötselområde. För Ohredahke sameby innebär detta att 32 % av samebyn faller utanför FSC:s krav på samråd eftersom delar av samebyn är belägna öster om FSC-gränsen. Om 20§ SVL inkluderat vinterbetesmarker, skulle samrådsplikt gälla för alla markägare. Hänsyn till rennäring enligt 31§ SVL gäller över hela renskötselområdet men är svår att implementera, och skulle ha större verkan om den förtydligades.
I studien används renbetesindelningen i renbruksplan (RBP), samrådsprotokoll, avverkningsanmälningar samt en intervju med en representant från samebyn för att analysera hänsynstagandet på vinterbetesmarker. I studien analyserades omfattningen av hänsyn till rennäringen i objekt belägna i samebyns nyckelområden. Generellt förekom hänsynsåtgärder i högre utsträckning i objekt belägna väster om FSC- gränsen, och som därmed omfattades av FSC:s certifieringsprinciper. Detta skulle kunna förklaras av skillnader i lokala förhållanden, men kan även vara en indikation på att samråd har viss effekt vid åtgärdsval.
Om beteslandsindelningen i RBP används i större utsträckning skulle skogsbolag redan vid planering kunna anpassa hänsynsåtgärder i de områden där de har störst betydelse för rennäringen.

,

Ohredahke reindeer hearding community’s (RHC) year-round lands are located in the county of Jämtland. Approximently 10 % of the RHC are year-round lands and the remaining 90 % are winter grazing land. Forest treatments that could affect grazing, like e.g. regeneration methods, planting of Pinus contorta, soil scarification and logging residues, are analyzed in this study.
Northern Sweden is used by multiple operators and consultation is used as a tool to handle and solve conflicts between different land users. On year-round land consultation is regulated by 20§ Swedish Forestry Act (SFA). On winter grazing areas consultation occurs if the landowner is FSC-certified and the object of regeneration felling is located within the area that is designated as the reindeer herding area. This means that 32 % of the land in Ohredahke RHC is not included in FSC:s requirement of consultation since parts of the RHC are located east of the FSC-border. If the 20§ SFA was to include winter grazing lands all landowners would be required to have consultations with reindeer herders before regeneration felling. Consideration for reindeer husbandry according to 31§ SFA applies to the entire reindeer herding area, although difficult to implement, and would have greater impact if it was clarified.
The delineation of grazing lands in the RHC’s reindeer husbandry plan (RHC), consultation protocols, registrations of regeneration felling and an interview with a representative of the RHC was used to analyze consideration to reindeer husbandry on winter grazing lands. The study analyzes the extent of consideration towards reindeer husbandry in objects located in the RHC key areas. Consideration treatments involved in the study generally occurred in a greater extent in objects located west of the FSC-border, and are therefore covered by the FSC:s consultation principles. The results could be explained by differences in local conditions, but could also indicate that consultations have an effect on choice of treatments.
If the delineation of grazing lands in RHP was to be used in a greater extent, forestry companies would be able to adapt their consideration toward reindeer husbandry while planning for regeneration felling in the most important areas such as core- and key areas.

Main title:Skoglig hänsyn till rennäring i Ohredahke samebys vinterbetesmarker, med fokus på nyckelområden
Subtitle:en studie i FSC-certifierade skogsbolags hänsynstagande
Authors:Nilsson, Maja and Rydberg, Tua
Supervisor:Valinger, Erik and Sandström, Per
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:23
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:renskötsel, samråd, beteslandsindelning, renbruksplan, marklav, hänglav
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2017 14:31
Metadata Last Modified:10 Feb 2017 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics