Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Ida and Hederskog, Martin, 2016. Naturvårdsskötsel för skalbaggar i åtgärdsprogram knutna till asp, björk och tall. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
972kB

Abstract

Dagens skogsbruk har medfört att det råder utdöenderisk för många arter som lever i skogen. Skogen har gått från att ha varit flerskiktad och luckig till att domineras av enskiktade bestånd. Störningarna brand och skogsbete som förr formade skogen är idag mycket ovanliga i skogslandskap. Idag styrs skogen istället främst av trakthyggesbruket. Enligt FN konventionen om biologisk mångfald är Sverige skyldiga att bevara och skydda arter i landet. För att uppfylla kraven i konventionen har miljömål tagits fram. Det har även tagits fram åtgärdsprogram för hotade arter och strukturer som är viktiga för att behålla biodiversitet.
SCA har bildat mångfaldsparker där stor hänsyn tas för naturvård och biologisk mångfald. Åtgärder har gjorts för att skapa strukturer och livsmiljöer för hotade arter i Sverige. Denna studie har studerat resultaten av dessa åtgärder med avseende på förekomst av skalbaggar och lämpliga substrat knutna till asp, björk och tall.
Resultatet indikerar att naturvårdsåtgärderna har en effekt på förekomsten av hotade arter. Studien visar att brand ger bättre resultat än övriga åtgärder, då mycket lämpligt substrat skapats. Bränning av stående skog ger ett högre värde än hyggesbränning. Studien visar att det skapats mycket lämpligt substrat men också att det kan ta flera år efter en naturvårdsåtgärd är utförd innan lämpliga substrat bildats. Ett förslag på ytterligare åtgärder som kan utföras i parken har tagits fram för att gynna de arter som hittats men även för de arter som inte är hittade. Vi undersökte om det fanns ett samband mellan åtgärdsprogrammets arter och fokalarter. Vi hittade inget samband då materialet var för litet.

,

Today’s silviculture has led to a great extinction risk for many species that lives in the forest. The forest that once was patchy and layered is now dominated by forests with one layer. Disturbances like fire and grazing that once shaped the forest is now very rare. Today the forest is formed by clear cuttings instead. Sweden has a responsibility to conserve the biodiversity according to the convention on biological diversity. To reach the goals of the convention Sweden has developed environmental goals and conservation programs have been put together for threatened species and habitats.
SCA has formed conservation parks where great weight is set on nature conservation and biodiversity. Measures have been done to create structures and habitats for endangered species in Sweden. This study has treated results from the measures for beetles linked to aspen, birch and pine.
The results indicate that the conservation measures have an effect on the presence of threatened species. It shows that fire as a nature conservation measure creates suitable habitats and structures. By burning forests, a greater conservation value is reached then prescribed burning. The study shows that a large amount of suitable substrate has been created but also that it can take long time after a measure for valuable substrate to form. A proposal for further measures that can be performed has been made to favor species that are found and also for those that is not found yet. In the report we examined if there was a connection between species in the conservation programs and focal species but the material was to small evaluate this.

Main title:Naturvårdsskötsel för skalbaggar i åtgärdsprogram knutna till asp, björk och tall
Authors:Hansson, Ida and Hederskog, Martin
Supervisor:Mugerwa Pettersson, Roger and Johansson, Therese
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:18
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:naturvårdsbränning, mångfaldspark, lövvärdetrakt, miljömål, rödlistad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6226
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2017 09:21
Metadata Last Modified:09 Feb 2017 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics