Home About Browse Search
Svenska


Bengtson, Karl and Gotthardsson, Johan, 2016. Medeltillväxtens kulmination baserat på gallringsformer och ståndortsindex hos tall (Pinus sylvestris L.). First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett av målen för skogsägarna med gallring är att erhålla en hög volymproduktion och ett värdefullare slutbestånd. För att maximera volymproduktionen behövs beräkning av kulminationstidpunkten när medeltillväxten når den löpande tillväxten.
I denna studie undersöktes hur medeltillväxtenskulmination påverkades av både gallringsform och ståndortsindex hos tall. Underlaget för studien kommer från GG-försöken, som är en samling av gallring och gödslingsförsök spridda över hela Sverige. Utifrån den beräknande löpande tillväxten och medeltillväxten estimerades kulminationstidpunkten med hjälp av linjära funktioner. Av de undersökta gallringformerna höggallring, normalgallring och självgallring fann vi att normalgallring gav den lägsta kulminationstidpunkten. Ett högre ståndortsindex gav en tidigare kulminationstidpunkt samt en högre medeltillväxt. De självgallrade ytorna gav den högsta medeltillväxten medan kulminationstidpunkten ej inföll tidigare. Det som bör tas i beaktning vid gallringsstudier är att det är totalproduktionen som är i fokus, det innebär att även det som självgallrats finns med och den volymen är högre i de ogallrade bestånden. Skillnaderna i medeltillväxten mellan normal och höggallring var små och det kan vara en anledning att välja höggallring i en större utsträckning vid första gallring för att få ut ett större netto.

,

One of the intentions with thinning for forestowners is to obtain a high-volume production and a more valuable final stand. In order to maximize the volume of production, It´s required to calculate the time of culmination, when mean annual increment reaches the current annual increment.
In this study, the culmination time for MAI was affected by thinningform and site index for pine. The source for the study comes from GG-trials, which is a collection of thinning and fertilization experiments in Sweden. Based on the calculated CAI and the MAI the time for culmination was estimated using linear functions. Of the analyzed thinning forms thinning from above, normal thinning and selfthinning, we found that the normal thinning gave the lowest culmination time. A higher site index gave an earlier time of culmination and a higher average growth. The self-thinned areas yielded the highest average growth while culmination time did not occurred before the other thinning forms. What should be kept in consideration with thinning studies is that totalproduction is focused, it means that also the mortality is included which is higher in self-thinned areas. The differences in average growth between normal and thinning from above were small and there may be a reason to choose thinning from above to a greater extent at first thinning to get a bigger net-value.

Main title:Medeltillväxtens kulmination baserat på gallringsformer och ståndortsindex hos tall (Pinus sylvestris L.)
Authors:Bengtson, Karl and Gotthardsson, Johan
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:6
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:tall, Pinus sylvestris, medeltillväxt, löpandetillväxt, gallringsform, kulminationstidpunkt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2017 09:29
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 09:36

Repository Staff Only: item control page