Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Max and Frisch Eriksson, Daniel, 2016. En ekonomisk och logistisk analys av utbyggnad och strukturering av lager hos Domsjö fabriker : en dimensionering av Domsjö Fibers lagerytor. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Skogsbrukets industrier kräver ofta en stor lagerhållningskapacitet. Kostnaderna för dessa lager är ofta höga och inte sällan är lagringsplatserna för virket inte genomtänkta, vilket leder till att allt fler företag börjar se över sin internlogistik. Domsjö Fibers huvudsakliga uppgift är att försörja ägarbolagen med råvara. Företaget har uppmärksammat att inlåsningseffekter förekommer på lagerytorna och vill undersöka hur dessa effekter kan minimeras utan att minska lagerkapacitet.
Syftet med studien var att ta fram ett antal handlingsalternativ för en ny lagerstruktur åt Domsjö Fiber AB och även göra en ekonomisk redovisning för upprustningskostnader av nya lagerytor för att kompensera för omstruktureringen av deras befintligt lager.
I studien utformades med hjälp av inmätningar i ArcMap tre handlingsalternativ för att tillgodose Domsjö Fiber ABs behov med varierande prioriteringar. Det första alternativet prioriterade att lösa de inlåsningseffekter som Domsjö Fiber AB hade, det andra alternativet fokuserade på att lagra så stora virkesarealer som möjligt på virkesplanen. Det tredje alternativet hade samma fokus som alternativ ett, bortsett från att man inte skulle ta bort den tågräls som finns på virkesplan idag. Alternativen medförde kostnadsförändringar för truckarna. Studien visar då att de största besparingarna i transportkostnader för timmertruckarna resulterade i 99788kr/år p.g.a. minskade transportsträckor.
Det alternativ som ansågs som det val som ger bäst resultat är efter undersökning alternativ ett, med den lilla verkstaden som finns på virkesplanen borttagen. Detta för att man då utan lagerförluster kan lagra virket utan inlåsningseffekter och minska sina transportkostnader. Efter upprättande av en ekonomisk kalkyl bedöms kostnaden för att upprusta de idag delvis obrukbara lagerytorna till 5,7 milj.kr, förutsatt att detta görs internt av Domsjö Fiber AB.De osäkerheter som bör klargöras i praktiken av Domsjö Fiber AB är hur mycket en saneringsutredning kan komma att påverka priset för upprustningen.

,

Forestry industries often require a large storage capacity. The cost of these stocks are often high and the wood yard surfaces are often not very well planned, and because of this more companies start to review their internal logistics. Domsjö Fiber AB is owned by Övik Energi AB and Domsjö Fabriker AB and their main purpose is to support the holding companies with raw material. The company has noted that lock-in effects occur on the bearing surfaces and would like to examine how these effects can be minimized without reducing storage capacity.
The purpose of the study was to develop a number of options for a new stock structure to Domsjö Fiber AB, and also to make a financial report for the renovation costs of new storage surfaces to compensate for the restructuring of the existing stock surfaces. Three different options was designed with the tool ArcMap, to meet Domsjö Fiber AB’s needs with varying priorities. The first option prioritized solving the lock-in effects Domsjö Fiber AB was having, the second option focused on storing as much timber as possible in the timber field, without lock-in effects taken into account. The third option had the same focus as the first option, except that it would not remove the railroad available on the wood yard today. The different options entailed changes in costs for the log-handlers, the study will show that the largest savings in transportation costs for log-handlers resulted in 99788kr/year due to reduced transportation distances. The option that’s considered as the choice that gives the best results are after studying the different alternatives option one, with the small workshop located in the timber field deleted. This because you can store the timber without the lock-in effects and reduce their transportation costs without any losses of inventory.
After establishing an economic analysis the cost to renovate the now partly unusable bearing surfaces ended up at a cost of 5700 000 kr , provided that this is done internally by Domsjö Fiber AB. The uncertainties that should be made clear in the practice of Domsjö Fiber AB is to do a clean-up inquiry, which may come to affect the price of rearmament.

Main title:En ekonomisk och logistisk analys av utbyggnad och strukturering av lager hos Domsjö fabriker
Subtitle:en dimensionering av Domsjö Fibers lagerytor
Authors:Björklund, Max and Frisch Eriksson, Daniel
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:8
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:internlogistik, ekonomisk kalkyl, timmertruck, lagerstruktur, dimensionering, kostnadsförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2017 12:55
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 11:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics