Home About Browse Search
Svenska


Blomberg, Hanna, 2017. Produktionsbete jämfört med rastbete för kor i ett försök med mjölkningsrobot och nattbete samt en intervjustudie med lantbrukare om erfarenheter av nattbete. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
855kB

Abstract

Deltidsbete har i flera studier visat sig fungera bra som betesstrategi i system med mjölkningsrobot. Dessutom ger det bättre förutsättningar för att utfodra djuren inomhus och därmed ha större kontroll över att de får i sig tillräckligt med foder. Nattbete har i detta arbete undersökts för att utreda om det är ett bra alternativ, både i robot och i andra mjölkningssystem. Arbetet är indelat i två delar, där del ett består av ett försök med nattbete i robot. Med nattbete i denna rapport menas kor som är ute endast på natten och som hålls inne dagtid, dvs. deltidsbete nattetid.
Del två är en intervjustudie, där lantbrukare som praktiserar nattbete deltog för att utreda vad de anser är fördelar och nackdelar i systemet. Dessa lantbrukare hade olika mjölkningssystem, det vanligaste var grop men även robot, karusell och uppbundet var representerat. De flesta lantbrukare hade valt nattbete för att förebygga värmestress hos djuren, då de ansåg att djuren hade det bättre om de var inne dagtid under sommarvärmen. De tyckte också att djurvälfärden och till viss del mjölkproduktionen hade förbättrats sedan bytet.
I del ett, försöket med nattbete, var djuren uppdelade i två grupper. Grupp ett gick på rastbete med fri tillgång på ensilage inomhus såväl dag som natt, och grupp två gick på produktionsbete med minst 15 kg torrsubstans (ts) bete per natt och fick begränsad tillgång till ensilage i stallet (6 kg torrsubstans dagtid). Resultatet visade att djur på produktionsbete spenderade mer tid på betet jämfört med kor på rastbete, med ett medeltal på 2,9 och 2,2 timmar per natt för respektive grupp (P<0,0001). Kor på produktionsbete lade också mer tid på att beta än kor på rastbete, i medeltal 2,5 och 0,6 timmar per natt (P<0,0001). De spenderade också lite mer tid på betet ju längre säsongen fortskred. Resultatet var tvärtom för kor på rastbete, de spenderade mindre tid på betet mot slutet av sommaren och de betade även mindre tid. Statistisk analys visade att kor på produktionsbete mjölkade 31,3 kg mjölk medan mjölkavkastningen för kor på rastbete var 33,0 kg. Därmed hade kor på produktionsbete med begränsat ensilageutfodring 1,7 kg lägre mjölkavkastning (P<0,05) än kor på rastbete med fri tillgång på ensilage. Konsumtionen av ensilage var 5,9 kg och 14,5 kg ts för produktionsbetesgruppen och rastbetesgruppen. Även om inga ekonomiska beräkningar har gjorts, är det ändå en indikation på att den lägre kostnaden för foder till djur på produktionsbete kan täcka upp för den minskade mjölkavkastningen. Vidare forskning behövs på nattbete i andra mjölkningssystem, speciellt i de system där korna inte kan gå fritt mellan bete och stall utan blir utestängda på betet för att utreda om det kan vara en fungerande betesstrategi.

,

Part-time grazing has in several studies proved to be successful as a grazing strategy for cows in robotic milking systems. It provides good opportunities to give feed indoors during non-grazing hours. Therefore, the system also offers flexibility with regard to utilizing both pasture and indoor feeding and adapt management to the prevailing pasture conditions and secure that the animals are provided with enough feed at all times. Night-time grazing has in this study been investigated as a strategy, both in robotic milking and in other milking systems. The report is divided into two parts, where the first presents the results of an experiment with night grazing with robotic milking. In this paper night grazing refers to cows that are out on pasture only on night time and are kept indoors during daytime, i.e. part time grazing during the night.
Part two presents the results of an interview study with ten farmers that practice night-time grazing, to investigate what they think are the advantages and disadvantages of night grazing. These farmers had different milking systems, the most common was a milking parlour but also robotic milking, rotary milking and tied barn were represented among the ten interviewed farmers. The majority of the farmers had chosen night grazing to avoid subjecting the cows to heat-stress, they thought that it was better for the animals to be inside during the warm summer days. They also thought that the animal welfare and partially the milk yield had improved since the change to night-time grazing.
In part one, the experiment with night-time grazing, the animals were divided into two groups. Cows in group one were offered a small pasture area only to give the animals the opportunity to go out and get some exercise. This group was offered ad libitum silage feeding indoors. Cows in group two were offered high quality production pasture at an allowance of 15 kg DM each night and had restricted feeding indoors. The results showed that cows on production pasture spent more time on pasture compared with cows on the exercise pasture, with an average of 2.9 and 2.2 hours each night, respectively (P<0.001) during the experiment. Furthermore, cows on the production pasture grazed more than cows on the exercise pasture, on average 2.5 and 0.6 hours per night (P<0.001). They also spent more time on pasture as the season progressed. The result was the opposite for cows on exercise pasture, they spent less time on pasture in the end of the season and they grazed less. Statistical analysis showed that cows on production pasture milked 31.3 kg milk while milk yield of cows on the exercise pasture was 33.0 kg. Thus, cows on production pasture with restricted silage had 1.7 kg lower milk yield (P<0.05) than cows on exercise pasture with ad libitum silage, consuming 5.9 and 14.5 kg DM silage in the two groups, respectively. Even though no economic calculations have been made, it could be expected that the lowered cost on feed for the cows on production pasture should cover up for the lowered income of milk. Further research is suggested on night-grazing in other milking systems, especially in those where cows do not have the option to go back in to the stable when out on pasture, to investigate if it could be a good grazing strategy.

Main title:Produktionsbete jämfört med rastbete för kor i ett försök med mjölkningsrobot och nattbete samt en intervjustudie med lantbrukare om erfarenheter av nattbete
Authors:Blomberg, Hanna
Supervisor:Spörndly, Eva and Cewe, Suzanne
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:588
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:bete, ensilage, automatisk mjölkning, mjölkkor, natt, säsong, intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2017 14:11
Metadata Last Modified:26 Jan 2017 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics