Home About Browse Search
Svenska


Wiklund, Jonna, 2017. Olika faktorers påverkan på DON-halter i havre : en intervjustudie odlingssäsongen 2013. First cycle, G2E. Uppsla: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Växtpatogena svampar av släktet Fusarium skapar problem i bland annat i spannmål världen över. Angrepp kan orsaka skördenedsättningar. Vissa arter producerar även mykotoxiner vilka kan vara toxiska för människor och djur. Ett av dessa toxiner är deoxynivalenol (DON). Med anledning av detta finns gränsvärden inom EU för hur mycket DON spannmål får innehålla. I Sverige har ett starkt samband påvisats mellan arten F. graminearum och förekomst av DON.
I västra Sverige har lantbrukare haft stora problem med DON-halter över gränsvärdet 1750 μg/kg i havre. Fuktiga förhållanden har visats gynna infektion och tillväxt av F. graminearum och toxinproduktion. Jordar med högt innehåll av silt, så kallade kapillära jordar, torkar upp långsamt efter nederbörd. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en koppling mellan kapillära jordar och hög DON-halt i havre, samt att titta på om andra odlingsåtgärder påverkar DON-halterna.
I studien intervjuades lantbrukare i Värmland. Intervjuerna fokuserade på lantbrukarnas erfarenheter av DON och Fusarium odlingssäsongen 2013, jordtyp och övriga agrara förutsättningar samt odlingsåtgärder den aktuella säsongen. Resultaten visade ingen koppling mellan jordar med högt siltinnehåll och DON-halter över gränsvärdet 1750 μg/kg. Bland odlingsåtgärder var val av sort den faktor som visade på högst relevans. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde visas.
För att helt säkerställa om och hur jordens siltinnehåll korrelerar med DON-halter i havre skulle en studie där jordens siltinnehåll bestäms genom analys av jordprover från aktuella fält och noggrannare koppling mellan aktuellt fält och värde för DON-halt rekommenderas. Ett större antal prov och en analys av fler faktorer skulle också kunna ge ett tydligare resultat.

,

Plant pathogenic fungi of the genus Fusarium cause problems in cereals worldwide. Infections may result in reduced crop yields. Some species also produce mycotoxins that are toxic to humans and animals. One of these mycotoxins is deoxynivalenol (DON). Because of this there are threshold values for DON-levels in cereals within the European Union. In Sweden, a clear relationship between the species F. graminearum and presence of DON has been shown.
In the western parts of Sweden, farmers have experienced problems with DON-levels above the threshold value 1750 μg/kg in oats. Studies have shown that a moist environment favours the infection and growth of F. graminearum and the production of mycotoxins. Soils with a high content of the silt fraction, also called capillary soils, dry up slowly. The purpose of this study was to find out whether there is a relationship between capillary soils and high DON-levels in oats. The study also examines other factors that may influence the levels of DON.
In this study farmers in Värmland were interviewed. The interviews focused on framers’ experiences of Fusarium and DON during 2013, their soil type and other agrarian conditions and cultivation measures during 2013. The results showed no relation between soils with a high content of silt and DON-levels above 1750 μg/kg. Among cultivation measures the factor that seemed most relevant was selection of cultivar. The results were not statistically significant.
To ensure that there is no relationship between the silt content of the soil and DON-levels in oats a more extended study could be proposed. It would improve the relevance of the results to analyse soil samples to find out the exact silt content and accurately connect the soils to specific levels of DON. A larger number of samples and an analysis including more factors might also give a more clear result.

Main title:Olika faktorers påverkan på DON-halter i havre
Subtitle:en intervjustudie odlingssäsongen 2013
Authors:Wiklund, Jonna
Supervisor:Persson, Paula
Examiner:Friberg, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Fusarium, F. graminearum, DON, silt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2017 14:04
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics