Home About Browse Search
Svenska


Martinsson, Louise, 2016. Hänsyn till varje pris : en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenörer i norra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
188kB

Abstract

Miljöfrågor har i flera år varit ett ämne som engagerat mig. Samhällets intresse för miljön avspeglar sig i den skogspolitik som Sveriges riksdag beslutar om. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Sveriges riksdag och regering utformat 16 miljömål. Skogen är ett centralt ämne för miljöfrågor samtidigt som den är en ekonomisk resurs. Många livnär sig på skogen. Jag tycker att en balans mellan produktion och miljö är svår att uppnå. Enligt mig är certifiering är ett sätt att försöka skapa en balans mellan produktion och miljö i skogen och ge en tydlig bild över vilka lagar och förordningar som gäller skogsbruket. När jag arbetat med uppsatsen har min huvudfråga varit hur skogsentreprenörernas verksamhet har förändrats sedan de valde att certifiera sig och vilka kostnader certifieringen medför?
Skogsbranschen efterfrågar en kostnadsmodell för certifieringen. I mitt arbete kommer jag att arbeta med en klassisk kostnadsmodell. Kostnadsmodellen består av indirekta och direkta kostnadsslag som utgör ett försäljningspris, i detta fall ett pris för att utföra tjänster av PEFC certifierad entreprenör. Syftet med arbetet var att identifiera de kostnadsslag som certifieringen innebär för entreprenörerna. Arbetet inleds med en kontakt på SMF Certifiering AB. SMF Certifiering AB har varit till stor hjälp med att etablera kontakt med entreprenörer.
Jag har gjort en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där jag gav entreprenörerna utrymmet att själva beskriva hur de upplevt certifieringen. En kvantitativ undersökning hade lett till en numerisk jämförelse med flera motfrågor. Genom att utföra undersökningen kvalitativt fick jag svar på de motfrågor jag upplevt att tidigare studier medfört. Utifrån intervjuerna har jag identifierat fem stycken direkta kostnadsslag och ett flertal indirekta. De direkta kostnadsslagen registreras enligt teori på kostnadsbärare. Som entreprenör utför man ett arbete, en så kallad tjänst. I detta fall tolkar jag tjänsten som kostnadsbärare. Den intäkt som entreprenörer erhåller efter utförd tjänst ska täcka upp för alla kostnader. Detta innebär att de kostnader som uppstår till följd av certifiering och har en direkt påverkan på kostnadsbäraren, tolkas som direkta kostnadsslag. Enligt min tolkning av kostnadsmodellen har samtliga indirekta kostnadsslag påverkan på kostnadsbäraren oavsett om entreprenören är certifierad eller ej, därför har arbetet större fokus på att identifiera direkta kostnadsslag.
Entreprenörerna som jag intervjuat menade att de inte får mer betalt för utförda tjänster, de menar att certifieringen kostar bara pengar. Certifierade skogsägare får mer betalt då de säljer certifierat virke. Skogsindustrin kan sälja produkterna dyrare eftersom virket är certifierat. En kostnadsmodell kan bevisa hur mycket certifieringen kostar entreprenören och då kan de kräva att högre pris för utförda tjänster. Dessutom måste PEFC certifiera skogsägare anlita PEFC certifierade skogsentreprenörer, det innebär att skogsentreprenörerna inte kan arbeta utan att vara certifierade idag.
Alla åtgärder som utförs i skogen har en direkt effekt naturens utveckling. Det ligger i människans ansvar att vårda den natur som finns. Kan man motivera ökad miljöhänsyn om det bidrar till ekonomisk förlust?

,

Environmental issues have for several years been a subject that engaged me. Society's interest in the environment is reflected in the forestry policy Swedish parliament decides. In order to contribute to sustainable development, the Swedish parliament and government designed 16 environmental targets. Forests are a central topic of environmental issues as well as being an economic resource. Serval people live on the economic profits from the forest. I think that a balance between production and the environment is difficult to achieve. According to me, the certification is one way to try to create a balance between production and the environment in the forest and give a clear picture of what laws and regulations applicable to the forestry sector. When I worked on the paper, my main question was how forest entrepreneurs business has changed since they chose to become certified and which costs the certification entails?
The forest industry is demanding a cost model for certification. In my work, I will work with a classic cost model. Cost model consists of direct and indirect expense categories that constitute a sale price, in this case a price to perform services PEFC certified entrepreneur. The aim of this work was to identify the types of costs that certification means for entrepreneurs. The work begins with a contact on SMF Certification AB. SMF Certification AB has been a great help to establish contact with entrepreneurs.
I have done a qualitative study in the form of interviews where I gave entrepreneurs the space to themselves describing how they experienced the certification. A quantitative investigation had led to a numerical comparison with several counter-questions. By performing qualitative survey got responses to the counter-questions I experienced that previous studies resulted. Based on the interviews I have identified five direct cost categories and numerous indirect. The direct cost categories registered under the theory of cost carriers. As an entrepreneur to perform the work, called a service. In this case, I interpret the service cost carriers. The revenue that entrepreneurs receive for services rendered will cover all expenses. This means that the costs incurred as a result of certification, and has a direct impact on cost carrier, be interpreted as a direct cost impact. According to my interpretation of the cost model has all the overheads, the impact on cost carrier whether the contractor is certified or not, because the work has a greater focus on identifying the direct cost categories.
The entrepreneurs I interviewed said that they do not get paid for services rendered, they mean that certification costs just costs money. Certified forest owners get paid when they sell certified wood. The forest industry can sell products more expensive because the wood is certified. A cost model can prove how much the certification will cost the entrepreneur and then they may require higher price for services rendered. In addition, PEFC certification for forest owners to hire PEFC certified forestry entrepreneurs, it means that forest entrepreneurs can’t work without being certified today.
All actions carried out in the forest has a direct effect nature's development. It is in man's responsibility to care for the natural available. Can you justify increasing environmental concerns if it contributes to economic loss?

Main title:Hänsyn till varje pris
Subtitle:en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenörer i norra Sverige
Authors:Martinsson, Louise
Supervisor:Hultåker, Oscar
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:20
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:PEFC, gruppcertifiering, skogsentreprenör, kostnadsslag, intervjustudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6179
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2017 12:55
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:59

Repository Staff Only: item control page