Home About Browse Search
Svenska


Lagergren, Caroline, 2016. Berättelse som berör : kan storytelling bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom Sveaskog?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsindustrin är en av de största basindustrierna i Sverige och erbjuder många arbetstillfällen. Ett av de största företagen inom branschen är Sveaskog, vilket är det enda statliga skogsbolaget och innehar ett skogsinnehav som motsvara 14 procent av landets skogsareal. Så väl inom skogsindustrin som andra yrkeskårer har kompetensförsörjning blivit en högaktuell fråga. Företag som tidigt lyckas knyta talangfulla medarbetare till sin verksamhet skapar konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter, även Sveaskog har som ambition att bredda sin medarbetarbas i syfte att skapa en mer heterogen arbetsplats. Bredden av företagets medarbetare ska spegla samhället för att bidra till verksamhetens utveckling och idag sker marknadsföringen enbart till skogliga utbildningarna. Sveaskog har låg kunskap och därmed saknar en strategi över hur arbetet skall gå tillväga för att nå nya målgrupper till företaget samt att bredda medarbetarebasen vid rekrytering.

Arbetet med att marknadsföra ett företag kan se olika ut. Berättandet har alltid varit en hörnsten inom kommunikation och har sitt ursprung från de tidigaste formerna av att förmedla information. En form av berättarteknik är Storytelling som har fått allt mer utrymme inom den moderna kommunikationsformen. Storytelling har ett antal fördelar, ett av de starkaste som även forskning har bevisat är att berättelser som berör människor bevaras under en mycket längre tid i minnet.

Studiens syfte är att öka kunskapen om en för Sveaskog relevant målgrupp för framtida rekrytering. För att besvara studiens första syfte har en kvantitativ studie genomförts med hjälp av en enkätundersökning som distribuerades digitalt till utbildningsprogrammen civilekonom, civilingenjör och jurist vid Lund, Umeå respektive Uppsala universitet. Undersökningen skall ge kunskap om målgruppens relation till skogen och deras syn på skogsindustrin generellt och specifik Sveaskog. Vidare skall den ge kunskap om vilka faktorer målgruppen tycker gör företag attraktiva ur arbetsgivarsynpunkt, samt identifiera vilka informationskanaler målgruppen föredrar att få information om ett företag samt vilka kanaler de använder när de söker arbete. Studiens andra syfte tar sin utgångspunkt utifrån kunskap om målgruppen, hur Sveaskog kan använda sig av marknadsföringstekniken storytelling för att bättre nå den tilltänka målgruppen. Samt vilka komponenter och innehåll som berättelsen bör ha för att uppfattas som attraktiv för målgruppen.

Studiens resultat visar att målgruppen hade väldigt låg kunskap om skogsindustrin och specifikt Sveaskog. Vidare ansåg de att branschen inte är intresserade av deras kompetens och därmed i väldigt låg utsträckning har tänkt på skogsindustrin som en framtida arbetsgivare. Civilekonomerna och civilingenjörerna värderar geografisk placering högt medan juristerna värderade personalpolitik som den faktorn som gör företaget attraktivt. En av de marknadsföringskanaler som målgruppen föredrog i hög grad var att lyssna på en föredragshållare från företaget vid deras universitet. Vidare ansåg målgruppen att företag måste visa upp sig bland studenter för att kännedomen skall öka om branschen i sin helhet, för skogsindustrin upplevs som konservativ, tråkig och saknar framtidsutsikter. Sveaskog har därmed möjligheter att nå nya målgrupper med hjälp av storytelling och bli Sveriges ledande skogsföretag i enlighet med deras vision.

,

The forest industry is one of the largest main industries in Sweden and is the provider of many jobs. One of the largest companies in the industry is Sveaskog, which is the only state forestry company and holds a forest holdings correspond to 14 percent of the country's forest area. In recent years, the issue of competency has become more important for the forest and the industry as a whole. Companies that manage to attract talents early for their business creates competitive advantages over its competitors, which is a strategy that Sveaskog is aiming to implement by broaden its employees in order to create a more diverse workplace. The width of the workforce should reflect the community to contribute to the development, marketing regarding this is solely done to forestry programs today. Sveaskog has low knowledge and no strategy how they should work to reach new target group to the company and to broaden the base of recruiting employees.

Marketing a business can be done in a number of different ways. Storytelling has always been a cornerstone of communication and originated from the earliest forms of conveying information. In recent years, the importance of storytelling has increased and has become an important part of modern communication. Storytelling has a number of advantages and one of the strongest, proven by research, is that the when a story touches people it stays in their memory and they tend to remember it for a long time.

The study's aim is to increase the knowledge about Sveaskog’s relevant audience for future recruitment. To answer the study's first objective, a quantitative study has been conducted with the help of a questionnaire distributed digitally to study programs Master of Business Administration, civil engineers and lawyer at Lund, Umeå and Uppsala University. The survey provides knowledge about the target group's relationship to the forest and their view of the forest industry in general and in specific Sveaskog. Furthermore, it shall provide knowledge about what factors the target group think makes companies attractive from the employer's point of view, as well as identify which channels the target group prefers to get information about your company and what channels they use when looking for work. The study's second objective is based on knowledge of the target group, how Sveaskog can use storytelling to better reach the target group. As well as what components and content the story should have to be seen as attractive to the target audience.

Results from the study show that the target group had little knowledge about the forest industry and specifically Sveaskog. The target group felt that the industry is not interested in their skills and therefore in very low extent is top of mind as a future employer. MBA and civil engineers evaluate geographic location while high lawyers valued personnel policy as the factor that makes the company attractive. One of the marketing channels that the target group preferred was to listen to a speaker from the company at their universities. Furthermore, in order to increase the knowledge about the industry as a whole, the group felt that it was of great importance for the companies showed itself and interacted with the students. Today the forest industry is perceived as conservative and dull and lacks prospects. Therefore, Sveaskog has the opportunity to reach new audiences through storytelling and become Sweden's leading forestry companies in accordance with their vision.

Main title:Berättelse som berör
Subtitle:kan storytelling bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom Sveaskog?
Authors:Lagergren, Caroline
Supervisor:Holmgren, Sara
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:181
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:marknadsföring, rekrytering, skogsindustrin och varumärke, brand, forest industry, marketing and recruitment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2017 11:19
Metadata Last Modified:20 Jan 2017 11:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics