Home About Browse Search
Svenska


Bernström, Gustaf, 2016. Inmätning av timmer i timmersortering och sågintag : konsekvensanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Då timmer ankommer till ett sågverk är det viktigt att det mäts in på ett korrekt och trovärdigt sätt. Det är viktigt att alla intressenter kan känna sig säkra på att de betalar/får betalt för rätt mängd timmer och att det inte föreligger några systematiska fel som gynnar den ena eller den andra parten. Det är också viktigt från sågverkets sida att diametermätningarna går att lita på, då sorteringen av timmer till olika sågklasser grundar sig i dessa mätdata. Att det är rätt stockar i rätt sågklass är mycket viktigt för att kunna optimera sågningen av timmer så mycket som möjligt.

På Nyby Sågverk har mätdata från sågintaget indikerat att mycket av det timmer som mäts in, mäts in för grovt och därmed blir sorterade till en sågklass det egentligen är för klent för. Det är något som skapat oro, då det dels kan leda till att Nyby Sågverk betalar för luft vid timmerinköpet och dels att det blir ekonomiska förluster i form av vankant på centrumplank vid sågningen av för klena timmerstockar.

För att få reda på vad det är som orsakar för klena stockar i sågklasserna och vad det har för betydelse har fem olika tester genomförts. Första testet gjordes för att konstatera hur stor andel både för klent och för grovt timmer som återfinns i sågklasserna. Andra testet baserade sig på en intervju med en av virkesmätningsföreningens kontrollmätare för att få en djupare förståelse i hur timmerinmätningen går till. Det tredje testet var att kontrollera vilken effekt användandet av olika barkfunktioner har på uträknandet av underbarksdiametern. Under det fjärde testet utfördes ett fältets för hela processen från första inmätning till sista inmätning innan sågning. Sista testet gick ut på att kontrollera vilken ekonomisk konsekvens den eventuella avvikelsen har för sågverket.

Studien visar på att felet inte ligger i det sätt som Virkesmätningsföreningen mäter in timret. Det visade istället på att felet uppstår genom att det blir många små avvikelser längst vägen. Det flesta av dessa avvikelser är rent mättekniska och går i praktiken att korrigera. Avvikelsen som inte är mätteknisk kom istället från barkmaskinens inverkan på timmerstockarna. Vidare studier på barkmaskinens inverkan på olika sågklasser skulle kunna leda till att Nyby Sågverk tar med denna avvikelse i beräkningarna vid postningen.

,

It is important when sawlogs arrives at a sawmill that this sawlogs are correctly measured. All the stakeholders should be able to feel confident that they pay or is paid for the right amount of sawlogs and that there is no systematic biases that favor one or the other party. For the sawmill, it is important that the diameter measurements can be trusted, because this measurement is used in sorting the sawlogs into different diameter classes. That the sawlogs are sorted into the right diameter class is very important for optimizing the sawing of sawlogs as much as possible.

At Nyby Sawmill, data from the saw intake has indicated that the measurement of sawlogs overestimates the diameter and therefor sorts sawlogs into diameter classes that the sawlogs are too small for. This is something that has been causing concerns as it may lead to Nyby Sawmill paying for air when purchasing sawlogs and that there may be an economic loss in the form of wane edge on the center planks from the sawing of the smaller sawlogs.

To find out what is causing this problem and what effect it has on the Sawmill 5 different tests has been carried out. The first test was to determine the proportion of both to small and to big sawlogs found in the diameter classes. The second part was based on an interview with one of the sawlog measurement association’s controllers to get a deeper understanding of how the sawlog measurement is done. The third test was to check the effect of the use of different functions to calculate the diameter under bark. In the fourth test a field experiment was conducted, a test for the entire process from the first measurement to the last measurement prior to cutting. The last test was to check for the economic consequence of the deviation in measurement.

The study showed that the fault do not lie in the way that the Sawlog measurement association measures the sawlogs. Instead, it showed that the error arises from many small differences along the way. The majority of these abnormalities is a product of errors in the measuring tools and are possible to correct. The discrepancy in measurement that is not purely errors from the measurement equipment comes from the debarking of the sawlogs. Further studies on the impact of debark the different diameter classes could create an opportunity to adjust the settings of the saw blade thereafter

Main title:Inmätning av timmer i timmersortering och sågintag
Subtitle:konsekvensanalys
Authors:Bernström, Gustaf
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:180
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:timmersortering, 3D-mätram, barkfunktion, bark, diametermätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6154
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2017 11:17
Metadata Last Modified:17 Jan 2017 11:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics