Home About Browse Search
Svenska


Molander, Eva and Wennström, Mikaela, 2016. Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
78MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om hur förtätning kan komma att påverka grönytor samt grönytors betydelse för människans välbefinnande. Vi har också konkret studerat grönytor vid Skånes Universitetssjukhus, och ger förslag på hur en av dessa grönytor kan vidareutvecklas. Förtätning anses idag vara en hållbar strategi för att möta urbanisering och tillväxt. Det finns fördelar med förtätning, men det uppkommer också problem och utmaningar vid planering och genomförande av en tät stad. En utmaning är utveckling och förvaltning av nya och befintliga grönområden. Det finns en risk att förtätning innebär en försämring eller förlust av sådana områden. Grönområden har stor betydelse för hur människor upplever sin närmiljö, men den faktorn kommer ofta i skymundan i stadsförtätningsprocessen. För att upprätthålla en god livsmiljö i staden är det viktigt vid förtätning att även ha fokus på att förbättra kvaliteten på befintliga grönområden, öka tillgängligheten till dem och skapa nya gröna områden. Studier har visat att människor som har tillgång till grönområden i sin närmiljö har bättre allmän och psykisk hälsa och färre hälsoproblem än de utan. Att vara omgiven av rik och varierad växtlighet har flera mätbara effekter så som snabbare återhämtning vid sjukdom, sänkning av blodtrycket, minskad stress och ökad koncentrationsförmåga. Det är därför värdefullt med bra grönytor i sjukhusmiljö. Många sjukhus är belägna både i närheten av och inne i städer vilket kan innebära en begränsad tillgång till grönområden. Sjukhusområden har historiskt sett genomgått många utbyggnader och förtätningar långt innan den “allmänna förtätningsstrategin” uppkom. Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö har under sin drygt 100- åriga historia genomgått en drastisk förvandling från ett mindre lasarett beläget i en park i stadens utkant till ett stort universitetssjukhus placerat mitt i staden. Just nu pågår ytterliggare en förtätning av norra SUS, som även kommer att påverka befintliga grönytor i det området. Ambitionen från regionen och kommunen är också att skapa grönområden i området med hög kvalitet. I examensarbetet ingår en fallstudie och analys av grönområdena i SUS norra del, och ett mer detaljerat gestaltningsförslag för en utvald del av samma område.

,

This thesis discuss how densification may affect green spaces and the importance of green spaces to human well-being. Specifically, we have studied the green space at Skåne University Hospital and provide suggestions on how one of these green areas can be further developed. Currently, densification is considered a sustainable strategy to address urbanization and growth. There are advantages to densification, however it can also lead to problems and pose unique challenges in the planning and implementation of a dense city. Green areas are important to how people perceive their immediate environment but this factor is often overlooked in the urban densification process. To maintain a high standard of living in the city, it is important to also focus on improving the quality of existing green areas by expanding access in addition to creating ones. Studies have shown that people who have access to green areas in their neighborhood have better physical and mental health as well as fewer health problems generally versus those without such access. Being surrounded by rich and varied vegetation has several measurable benefits such as faster recovery from disease, lower blood pressure, reduced stress and increased concentration. Therefore, it is valuable to have good green areas in and round the hospital environment. Many hospitals are located both near and within cities, which can mean limited access to green spaces. Hospital areas have historically undergone many expansions and consolidations long before the ”general densification strategy” was developed. Over its more than 100-year history, Skåne University Hospital, SUS, in Malmö has undergone a drastic transformation from a small hospital located in a park on the outskirts of the city to a large university hospital located in the in the middle of the city. Currently, further densification of northern portion of SUS will affect the existing green space in that area. In addition, the municipality and regional government has an objective to create high-quality green spaces. This thesis includes a case study and analysis of the green areas in the northern part of SUS and offers a more detailed design proposal for a selected portion of the same area.

Main title:Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
Subtitle:sjukt värdefulla grönytor att ta vara på
Authors:Molander, Eva and Wennström, Mikaela
Supervisor:Dahl, Caroline and Haaland, Christine
Examiner:Wingren, Carola and Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förtätningens följder, grönstrukturplanering, hälsofrämjande miljöer, utemiljö, sjukhuspark, gestaltningsaspekter, Skånes universitetssjukhus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6131
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6131
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2016 13:33
Metadata Last Modified:16 Dec 2016 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics