Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Malin, 2016. Teknik och management för en bättre boxhygien i slaktgrisstallar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
791kB

Abstract

Flera faktorer ligger till grund för god djurhållning, varav en av dessa är boxhygien. Förutom den dagliga tillsynen och grundläggande skötseln av grisarna, kan hygienen i grisboxarna påverkas av bland annat ventilation, värme/kyla och foder. Om grisen hade haft tillgång till vatten och lera under varma förhållanden hade den vältrat sig i detta för att få en kylningseffekt när vattnet avdunstar. Istället lägger de sig i blöt gödsel och urin för att få samma effekt, men det är mindre hygieniskt. Grisarna blir smutsiga, men även boxarna, då grisarna gärna gödslar och urinerar på liggplatsen när det är varmt i stallet. Problem med grisarnas boxhygien kan också uppträda på natten, när det bildas kallras på grisarnas liggplats. Detta gör att grisarna ändrar liggbeteende för att undvika drag.
Boxhygienen kan i sin tur påverka hur grisarna mår och till viss del även deras tillväxtkurva. Som grisproducent är det viktigt att grisarna är friska och mår bra. Detta leder till minskade kostnader för producenten samt ökad välfärd och bättre tillväxtkurva för grisarna.
Syftet med litteraturstudien är att komma fram till ett eller flera sätt att uppnå en bättre boxhygien i svenska slaktgrisstallar. Detta då den svenska grisen inte får ha en box där golvet består av endast spalt, vilket annars är tillåtet i de flesta länder i EU och många studier görs på grisar med endast eller delvis spaltgolv utan strömedel. Materialet som används i litteraturstudien har bestått av tvärvetenskapliga artiklar, rapporter, tidskrifter, information från myndigheter och lagstiftning. Dessa har sökts och insamlats från internet och genom olika databaser.
Resultaten från litteraturstudien visar att om grisarna utfodras med torrt foder bidrar detta till bättre boxhygien jämfört med blötfoder. En rektangulär långtrågsbox främjar till bättre boxhygien än en tvärtrågsbox, men även fasta skivor mellan boxarna ger renare boxar än om grisarna kan interagera mellan boxarna.
Inomhusklimatet bör vara mellan 15-20°C i ett slaktgrisstall för större grisar och ventilationen kan bidra till viss kyleffekt vid varma förhållanden beroende på hur tilluften är placerad och riktad. Ett kylsystem i golvet kan göra att grisarna mår bättre under varma dagar och får då bättre foderomsättning och viktuppgång. Detta då det kallare underlaget på liggytan kan leda bort grisens överskottsvärme. Grisen har då inte samma behov av att lägga sig på den gödseldränerande spalten för att kyla ner sig när temperaturskillnaden minskar mellan det fasta golvet och spalten och ett duschsystem kan ge extra svalka vid varma perioder när vattnet avdunstar från huden. Den svenska lagstiftningen ger våra grisar större rörelsefrihet än övriga grisar i Europa, med större plats att ligga helt utsträckta mot underlaget när det är riktigt varmt. Det optimala kylsystemet i ett slaktgrisstall borde vara ett klimatsystem med neutraltrycksventilation som kan både kyla och värma tilluften efter behov. Detta skulle ge bättre luftkvalitet under hela året, både för grisarna och för grisskötaren.

,

Several factors are the basis for good animal husbandry, and one of these factors is pen hygiene. In addition to the daily supervision and basic care of the pigs, the hygiene in the pig pens are, among other things, affected by ventilation, heating/cooling and feed. If the pig has access to water and mud during hot conditions, it would certainly wallow in this in order to achieve a cooling effect when water evaporates. Instead they wallow in wet manure and urine to provide the same effect, but this is less hygienic. The pigs get dirty but also pen hygiene get worse when pigs defecate and urinate on the lying area under warm conditions. Problems with pen hygiene can also occur at night, when the air form cold draft on the pigs' lying area. This results in that the pigs change lying behavior to avoid drafts.
Pen hygiene can in turn affect how pigs are feeling and their growth rate. As the pig producer, it is important that the pigs are healthy and doing well. This leads to reduced costs for the producer and increased welfare and better growth rate for the pigs.
The purpose of this study is to come up with one or more ways to achieve a better pen hygiene in buildings with Swedish growing-finishing pigs. The Swedish pig may not have a pen where the lying area is made of only slatted floor, which otherwise is permitted in most of the EU countries and many studies done on pigs are on fully or partially slatted floors with no bedding material. The material used in the literature consisted of interdisciplinary articles, reports, journals, information from authorities and legislation. These have been collected from the internet and through various databases.
The results of the literature show that if the pigs are fed with dry feed the pen hygiene gets better compared to when pigs are fed with wet feed. A rectangular pen with feeding along the inspection corridor leads to better pen hygiene than pens with the feeding trough placed in an angle of 90 ° to the inspection alley. But also solid walls between pens contribute to cleaner pens than pens where pigs can interact.
The indoor climate should be between 15-20°C in buildings with heavier growing-finishing pigs and ventilation could contribute to a cooling effect in hot conditions depending on how the supply air is located and directed. A cooling system in the floor allows the pigs to feel better during hot days which leads to better feed conversion and weight gain. This due to transport of excess heat to the solid floor. When the temperature gap between the solid floor and the slatted area decrease, the pig's need to cool down on the slatted area is reduced. A fogging system during increasing temperatures, can provide a cooling effect when the water evaporates from the skin. The Swedish legislation gives the Swedish pig’s greater freedom of movement than other pigs in Europe, with greater space to lie fully on their side when it is really hot. The optimal cooling system in a building for growing-finishing pigs would be a neutral pressure ventilation system combined with a climate technic that can both cool and heat the supply air, when needed. This would improve air quality throughout the year, both for pigs and pig keeper.

Main title:Teknik och management för en bättre boxhygien i slaktgrisstallar
Authors:Olsson, Malin
Supervisor:Botermans, Jos
Examiner:Olsson, Anne-Charlotte
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:stallmiljö, ventilation, kylfaktor, värmebalans, liggbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6097
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6097
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Nov 2016 09:04
Metadata Last Modified:29 Nov 2016 09:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics