Home About Browse Search
Svenska


Öhnfeldt, Anna and Fröling, Ella, 2016. Från vision till verklighet : upplever besökarna en park i enlighet med den gestaltande landskapsarkitektens visioner?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Inom landskapsarkitektur läggs mycket fokus på att gestalta utifrån ett koncept som ska genomsyra gestaltningen och leda till sammanhängande platser. Denna kandidatuppsats är en studie i huruvida brukarna uppfattar konceptet i en park. Anna Petrus park i Uppsala utgör studieobjekt eftersom den har ett tydligt kon-cept och för att den består av ett överblickbart rum. Vi som landskapsarkitektstu-denter började med att beskriva parken utifrån vår kunskap. Därefter intervjuades brukarna med fokus på deras upplevelse av gestaltningen. Vidare gjordes en in-tervju med ansvarig landskapsarkitekt som fick beskriva hur hon tänkt kring par-kens koncept. Slutligen analyserades och jämfördes våra, brukarnas och landskapsarkitektens kommentarer. Resultatet av undersökningen visar att par-kens industriella formspråk är viktigt för landskapsarkitekten, samt att parken är anpassad för människor av olika ålder. Vi som landskapsarkitektstudenter upple-ver formspråket som industriellt men initialt uppfattade vi inte att den är anpas-sad för människor i olika åldrar. För brukarna är det tvärtom. I och med undersökningen har frågan väckts om det är nödvändigt för alla gestaltningar att ha ett koncept och om det är viktigt att det uppfattas av brukarna. Miljöpsykolo-gisk forskning visar att miljöer som har ett sammanhängande formspråk upp-skattas mer än miljöer utan detsamma. Koncept är således viktigt vid gestaltning. Däremot kan det räcka att brukarna upplever konceptet undermedvetet och de be-höver inte kunna beskriva det med egna ord.

,

In landscape architecture there is much focus on designing environments based on a concept whose aim is to guide the designer towards the creation of coherent places. This Bachelor’s thesis investigates whether the users perceive the concept in a park. The study is applied to Anna Petrus park in Uppsala, due to its apparent concept and surveyable area. As landscape architect students we started by de-scribing the park based on our knowledge. Subsequently the users were inter-viewed, focusing on their perception of the design. Further, an interview was conducted with the responsible landscape architect where she described her thoughts on the concept of the park. Finally the comments from us, the users and the landscape architect were analysed and compared. The results of the survey shows that the park’s industrial aesthetics is important to the landscape architect, as well as the fact that the park is usable for people of different ages. As land-scape architect students we did perceive the design as industrial but initially we did not see that it was usable for people of different ages. The users’ experience was the opposite. This survey has raised the question whether it is necessary for all designed environments to have a concept and if a concept must be perceived by the users. Research in environmental psychology shows that environments with coherent aesthetics are more appreciated than environments without ditto. Thus, a concept is important in design. It may however be enough for the users to perceive the concept subconsciously and they do not have to be able to describe it with their own words.

Main title:Från vision till verklighet
Subtitle:upplever besökarna en park i enlighet med den gestaltande landskapsarkitektens visioner?
Authors:Öhnfeldt, Anna and Fröling, Ella
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Anna Petrus park, gestaltningsprocess, koncept, miljöpsykologi, upplevelse, vision
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6064
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6064
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural engineering
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2016 12:49
Metadata Last Modified:09 Nov 2016 12:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics