Home About Browse Search
Svenska


Lönnström, Filip, 2016. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
616kB

Abstract

Lancelot Capability Brown (1716-1783) förändrade den engelska landsbygden genom att rita ett stort antal omfattande parkanläggningar. Browns landskapsparker kännetecknas av böljande gräsytor, grupperingar av träd och slingrande vattendrag. Hans stil är abstrakt jämfört med föregångarnas anläggningar, och han använde sig konsekvent av ett antal olika element i sina parker. Människor från hela världen kommer än idag för att beundra skönheten i parkerna. Men vad gör ett landskap är vackert? Jay Appleton (1919-2015), professor i geografi, är en av dem som söker ett svar på den frågan. I sin teori som han kallar prospect and refuge lanserar Appleton en förklaringsmodell till varför människan uppfattar vissa landskap som fördelaktiga och därmed estetiskt tilltalande. Teorin utgår ifrån att människan föredrar miljöer som evolutionärt sett har underlättat överlevnad. I denna kandidatuppsats appliceras Appletons teori på elementen i Browns landskap. Syftet är att med ett miljöpsykologiskt perspektiv förklara varför många uppfattar Browns parker som estetiskt tilltalande. Slutsatsen är att Brown använder sig av tydliga symboler som människan kan associera till prospect och refuge och därmed känna trygghet. Hans trädgrupper ger tydligt skydd medan det öppna landskapet ger möjlighet att överblicka omgivningen. Appletons teori kan kritiseras, men den ger en förklaringsmodell till något som få andra har studerat. I uppsatsen diskuteras denna kritik, liksom analysen av varför människor uppfattar Browns landskap som vackert.

,

Lancelot Capability Brown (1716-1783) changed the English countryside by designing a huge amount of parks. Brown’s landscape parks are characterised by undulating lawns, groups of trees and serpentine waters. His style is abstract compared to his predecessors and he consequently used a number of different elements in his park designs. Still today people from all over the world admire the beauty in the parks. But what makes a landscape appealing? Jay Appleton (1919-2015), professor in geography, is one of those searching for the answer to that question. In his theory, prospect and refuge, he promoted a model of explanation to why certain landscapes are perceived as beneficial and consequently aesthetically appealing. The theory emanates from the viewpoint that human beings prefer environments that have facilitated survival due to evolution. In this Bachelor’s thesis Appleton’s theory is applied on the elements in Brown’s landscape. The purpose is to, from an environmental psychological perspective, explain why so many people perceive Brown’s parks as aesthetically pleasing. The conclusion is that Brown uses distinct symbols that human beings can associate to prospect and refuge and thus feel secure. His groups of trees give protection while the open landscape gives opportunity to overlook the surroundings. Appleton’s theory can be criticized, but it presents a model of explanation to something that few others have studied. This criticism is discussed in the thesis, as well as the analysis of why people perceive Brown’s landscape as appealing.

Main title:Det tilltalande landskapet
Subtitle:en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori
Authors:Lönnström, Filip
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Jay Appleton, Lancelot Capability Brown, landskapspark, miljöpsykologi, prospect and refuge
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6057
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6057
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2016 14:12
Metadata Last Modified:07 Nov 2016 14:12

Repository Staff Only: item control page