Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Maria and Appelblad, Jessica, 2016. PULS-parken för folk av alla slag : ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park". First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Göteborgs stad utlyste den 1 december 2015 en allmän tävling för gestaltningen av ”Selmas park - Framtidens park” i stadsdelen Backa. Tävlingsuppgiften bestod av att arbeta fram en grundidé för hela Selmas park och ett mer detaljerat förslag för den södra delen av parken. Syftet med tävlingen var att generera förslag som var nytänkande, väl gestaltade och har en utvecklingspotential. I tävlingsprogrammet för tävlingen fanns också ett flertal programönskemål som förslagen förväntades uppfylla. Syftet med den här kandidatuppsatsen är att utarbeta ett gestaltningsförslag för “Selmas park- Framtidens park” och möta de önskemål som presenteras i tävlingsprogrammet.
Backa är ett av Göteborgs prioriterade utbyggnadsområden där Selmas park är en del av den förtätning som stadsdelen står inför. Den nya kvartersstrukturen med små bostadsgårdar innebär ett ökat tryck på den befintliga grönstrukturen
vilket ställer höga krav på gestaltningen av den nya parken. Bebyggelsen kommer att inhysa bostäder, idrottshus och verksamheter i bottenplan som ansluter till ett nytt torgstråk. En av utmaningarna var att sammankoppla torgstråket med tävlingsområdet.
Förarbetet fram till färdig gestaltning har till stor del bestått av att studera det tävlingsprogram och medföljande bilagor som tillhandahölls tävlingsdeltagarna. Sammanställning av informationen som hämtas från dokumenten kompletterades med ett platsbesök. Resultatet av sammanställningen blev underlag för inventeringen och analyserna. Under gestaltningsprocessen utfördes en idégenererande övning, flera skisser och en litteraturundersökning vilket slutligen landade i ett förslag.
Uppsatsen presenterar det förslag som lämnades in till tävlingen för ”Selmas park - Framtidens park”. Förslaget blev Puls - parken för folk av alla slag. Parken är öppen för alla att uttrycka sig i och delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna varierar i intensitet längs med hela parkstråket. Från lugna aktiviteter i naturlik miljö till ytor för sport och lek. gestaltningsförslaget speglar det gamla Backa samtidigt som den möter det nya Backa. En park med liv och rörelse, en park med puls.

,

The city of Gothenburg, announced the 1st of December 2015 a public architectural competition for ”Selma's park-The park of the Future” in the district Backa. The assignment was to develop a basic idea for the entire Selma's park and a more detailed proposal for the southern part of the park. The objective of the competition was to generate proposals that was innovative, well designed and that had a development potential. In the program for the competition there was also a number of requests that the proposals was expected to fulfill. The objective of this bachelor thesis has been to develop a design proposal for ”Selma's park-The park of the Future” and to meet the requests that are presented in the program for the competition.
Backa is one of Gothenburg’s prioritized development areas where Selma's park is a part of the densification that the district is facing. The new grid with small yards implies that the pressure will increase on the existing green structure which means that the design of the park needs to be of high standard. The buildings will contain accommodations, an athletic center and businesses in the ground level that will connect to a market street. One of the challenges has been to connect the market street to the competition area.
A big part of the preparatory work leading up to this proposal has consisted of examining the program of the competition with its following attachments that was provided to the contestants. A site visit was conducted as a supplement to the gathered information that was retrieved from the documents. The result of the combined information became the foundation to the inventory and analyses. During the design process an exercise to generate ideas was conducted, multiple sketches and a literature research which eventually resulted in a design proposal.
The paper presents a design proposal that we handed in to the competition for ”Selma's park-The park of the Future”. The design proposal was PULSE-the park for people of all kinds. The park is open for all to express themselves in and to participate in a variety of activities. The intensity of the activites varies through out the park. From calm actvities in nature like environments to areas for sports and playing. We have attempted to design a park that reflects the old Backa and faces the new Backa. A park with life and movement, a park with a pulse.

Main title:PULS-parken för folk av alla slag
Subtitle:ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park"
Authors:Andersson, Maria and Appelblad, Jessica
Supervisor:Dahlman, Ylva and Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, gestaltningsprocess, Göteborg, landskapsarkitektur, parkstråk, arkitekttävling, idégenerering med lotusblomman
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2016 14:32
Metadata Last Modified:03 Nov 2016 14:32

Repository Staff Only: item control page