Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Milma, 2016. Kollektivtrafikens betydelse för jämlikheten i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbar utveckling handlar om att utveckling sker på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling delas in i tre aspekter, ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. De ekonomiska aspekterna tas ofta tillvara, men det är inte lika ofta som de sociala och ekologiska aspekterna tas i beaktning. De ekologiska aspekterna tas exempelvis hänsyn till vid upprättandet av mljökonsekvensbeskrivningar, men de sociala aspekterna tas sällan i beräkning. Social hållbarhet handlar bland annat om rättvisa, inkludering och förbud mot diskriminering. Vid planering av mark, vatten och bebyggelse ska en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden främjas enligt Plan- och bygglagen. Kollektivtrafik möjliggör ett jämlikt samhälle då alla människor kan få tillgång till exempelvis arbete, utbildning, rekreation och kulturupplevelser. Tillgång och möjlighet till bland annat arbete, skola, natur och kultur leder till ett socialt hållbart samhälle. Denna uppsats tar upp hur Region Skåne arbetar med jämlikhetsfrågor kopplat till kollektivtrafik, hur social hållbarhet synliggörs i kollektivtrafikplanering och hur man kan arbeta med sociala frågor genom exempelvis konsekvensanalyser. Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag har tittat på hur andra kommuner och regioner har arbetat med konsekvensanalyser samt intervjuat informanter som arbetar med kollektivtrafik och/eller jämlikhet på Region Skåne eller i nära samarbete med Region Skåne. Syftet har varit att hitta ett verktyg som Region Skåne kan använda i det fortsatta arbetet med sociala frågor. Syftet är också att synliggöra de sociala frågorna och lyfta upp dem på agendan. Det finns lagstiftning redan idag som kräver att man ska arbeta med dessa frågor, men det är otydligt hur man arbetar med frågorna i praktiken. Det krävs tydligare direktiv och mer kunskap för att arbeta med jämlikhet kopplat till kollektivtrafikplanering i Skåne. Lagstiftning för upprättande av sociala konsekvensanalyser kan vara en nödvändighet för att implementera de sociala frågorna och ge dem samma ställning som miljöfrågorna har genom miljökonsekvensbeskrivningar.

,

Sustainable development is a development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development is divided into three aspects, economic, ecological and social sustainability. The economic aspects are often taken into great consideration, thus leaving out the social and ecological aspects, which are not as frequently taken into account. Ecological aspects are considered when planning, e.g. through Environmental Impact Assessments. Social sustainability include equality, inclusion and non-discrimination. According to planning and building legislation, planning must promote equality and good social living conditions. Public transportation promotes an egalitarian society where all members of a society are able to engage in activities of employment, education, recreation and cultural experiences, to name a few. This leads to social sustainability. This paper discusses how Region Skåne works with equality connected to public transportation, how social sustainability in public transport planning are made visible and how to work with social issues through, impact assessments. I have used a qualitative method where I have observed how other municipalities and regions have worked with impact assessments. I have also interviewed respondents working with planning of public transportation and/or equality in Region Skåne or in close cooperation with Region Skåne. The aim of this paper was to find​ a tool t​hat Region Skåne can use in their further work on social issues. The paper also aims to highlight social issues and raise their importance​. There is already a law that obliges planners to work with social issues, but it is unclear how to deal with these issues in practice. More knowledge and clearer instructions are needed to enhance work within equality connected to public transport planning in Scania. Legislation for the establishment of social impact assessments can be a necessity to implement the social issues and giving them the same status as environmental issues have through Environmental Impact Assessments.

Main title:Kollektivtrafikens betydelse för jämlikheten i Skåne
Authors:Danielsson, Milma
Supervisor:Peterson, Anna and Aparicio, Malin
Examiner:Larsson, Anders and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hållbar utveckling, social hållbarhet, jämlikhet, kollektivtrafik, regionförstoring, kollektivtrafikplanering, jämställdhet, diskriminering, sociala konsekvensanalyser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6039
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6039
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2016 12:18
Metadata Last Modified:01 Nov 2016 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics