Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Johan and Reijmar, Henrik, 2016. Brandsäkerhet i lantbruksbyggnader : tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
578kB

Abstract

Syftet med den här studien är att undersöka tankar och resonemang angående brandsäkerhet
hos lantbrukare som varit drabbade av en större brand. Detta gör vi för att förmedla kunskap
angående brandsäkerhet till lantbrukare som planerar att förändra eller uppföra nya
driftsbyggnader.
I dagsläget drabbar cirka en av tio bränder i Sverige lantbruket. Kostnaden för skadade
lantbruksbyggnader uppgår årligen till 300-400 miljoner kronor. Statistiskt sett drabbas en gård
av brand var 20:e år och då är de mindre brandtillbuden inte medräknade i statistiken. I
lantbruksbyggnader är el en genomgående faktor som har stor betydelse för vilken risk gården
befinner sig i. I dagsläget går det att härleda cirka 20 % av bränderna till fel eller brister i
elanläggning. Lantbruket är en komplex bransch med mycket teknik som skall klara av
påfrestningar från olika miljöer. Efterhand som utvecklingen av teknik går framåt blir en allt
större del av hjälpmedlen i lantbruket automatiserat. Vid större användning av automatiserad
utrustning ökas samtidigt risken att en brand uppstår utan att personal finns i närheten.
För att få ett fullgott brandskydd är det viktigt att hela gården systematiskt blir genomgången.
Allt ifrån att det är en ren och städad arbetsplats till att det finns brandsläckare placerat inom
räckhåll. I vår litteraturstudie går vi bland annat igenom eventuella brandorsaker, exempel på
hur brandsektionering och brandceller kan utformas samt information om brandvarnande
system och lämplig släckningsutrustning i lantbruket.
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där fyra
lantbrukare som varit utsatta för brand inom de senaste fem åren deltog samt en representant
från ett försäkringsbolag. Vi har avgränsat vår studie till att fokusera på lantbrukarnas egna
tankar och reflektioner samt att de är aktiva i Skåne och södra Halland. I studien har vi arbetat
efter ett subjektivt urval vilket betyder att vi redan innan intervjun hade viss kunskap om våra
informanter. Våra informanter är män mellan 45-60 år tillhörande samma försäkringsbolag.
Omfattningen på skadorna i vår studie har varit mellan 1,5 miljoner kronor upp till nästan 50
miljoner kronor.
Resultatet utifrån våra intervjuer är sammansatta utifrån våra frågor för att lätt kunna se vad de
olika informanterna valt att svara. Utöver våra intervjuer med lantbrukarna finns också en
sammanställning från intervjun med försäkringsbolaget som vi varit i kontakt med.
Utifrån studien har vi kommit fram till att lantbrukarna generellt har en uppfattning om
brandskydd men att en konsult står för den byggtekniska kunskapen. I de fall brandväggar har
funnits har de bidragit till att skapa extra tid för att evakuera och utrymma byggnader under
släckningsarbetet.
Vi kom fram till följande slutsatser:
 God ordning är a och o för att minimera risken för brand. Städa upp på gårdsplan och i
byggnader för att inte brännbart material skall vara lättantändligt.
 Brandväggar kan i regel inte stoppa en brand men den kan köpa dyrbar tid för att
utrymma eller evakuera byggnader.
 Vid återuppbyggnad av byggnaderna har lantbrukarna endast följt LBK’s
rekommendationer som försäkringsbolaget har gett dem och har inte kommit med egna
förslag.
 Efter branden har lantbrukarna fått större förståelse för val av brandskyddande material
samt att det finns tillräckligt med vatten vid släckningsarbetet. I lantbruket finns det
generellt stora mängder brännbart material, även om byggnaden branden startat i inte
går att rädda kan det finnas ett stort vattenbehov för att rädda intilliggande byggnader.
 Vid nybyggnation efter brand tänker lantbrukarna ofta på hur de själva kan påverka
händelseförloppet vid en brand. Det kan vara genom förebyggande åtgärder, såsom
fungerande släckningsutrustning och planering för att underlätta vid en potentiell ny
brand, både i det akuta skedet och efteråt.

,

The aim of this study is to investigate thoughts about fire safety among farmers who have been
confronted with a major fire. We want to spread knowledge about fire safety to farmers who
are in the planning phase of new buildings or are rebuilding existing buildings.
Recent numbers state that one out of ten fires in Sweden occurs in the agricultural sector. The
annual cost of damaged agricultural buildings is up to 300-400 million SEK. Electricity is a
common cause of fire in agricultural buildings. Agriculture is a complex industry with lots of
new technologies. As the development of technology advances, an increasing part of the
agriculture is automated. With a more common use of technical equipment, the risk of fire
increases. It is important that the whole system is controlled from a fire protection view to
accomplish an adequate fire protection system. In the literature section of this thesis we include
possible causes of fire, models of how fire compartments and fire cells can be designed as well
as information about smoke detecting systems and appropriate fire extinguishing equipment in
agriculture buildings.
This study is based on a qualitative research method. Semi-structured interviews were used to
collect information from four farmers who were affected by fires during the past five years. A
representative from an insurance company was interviewed as well. We limited our study to
focus on the farmers' own thoughts and reflections. The participating farmers were located in
Skåne and the southern parts of Halland. The interviewed farmers were all selectively chosen
which means that we had some information about them before the interview. Our informants
were four men between 45-60 years old, all customers at the same insurance company. The
extent of the damages on their buildings was between 1.5-50 million SEK.
We can conclude that farmers generally have basic knowledge about fire safety but that a
consultant is responsible of specific knowledge. We have also discovered that firewalls are
successful in decelerating the fire and creating more time to evacuate buildings and battle the
fire.
We reached the following conclusions:
 A well organized farmyard and buildings are essential to minimize the risc of fire. Clean
away inflammable material.
 Fire walls cannot stop a fire but they can delay the process and offer increased
evacuation time.
 The farmers have followed LBK’s recommendations given by the insurance company
rather than trying own ideas when reconstructing buildings after a fire.
 The farmers have gained a larger understanding for fire protecting materials and the
importance of having access to enough water to put out a fire. There is generally plenty
of inflammable material in agricultural companies and even if the building where the
fire started cannot be saved, it can be a high demand for water to save other buildings.
 The farmers often consider how they can prevent a new fire when reconstructing
buildings. Preventive actions, a well working fire-extinguishing equipment and an action plan in case of a new fire, both during a fire and afterwards.

Main title:Brandsäkerhet i lantbruksbyggnader
Subtitle:tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare
Authors:Karlsson, Johan and Reijmar, Henrik
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Jeppsson, Knut-Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:brandskydd, brandsäkerhet, brandsektionering, inställning till brandskydd, fire safety
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6006
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6006
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agrarian structure
Farm layout
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2016 11:45
Metadata Last Modified:24 Aug 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics