Home About Browse Search
Svenska


Kalmi Borgström, Elina, 2016. Ekosystemtjänster från naturliga fiender i äppelodling : en jämförelse mellan påverkan av ekologiskt och integrerat växtskydd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige har vi en striktare reglering av kemiska bekämpningsmedel än i många andra länder. Trots detta besprutar vi årligen våra fruktodlingar med flera ton insekticider. Forskare försöker få fram nya metoder för att undvika de negativa sidoeffekter som användandet ger och som drabbar människors hälsa, våra djur och vår gemensamma miljö. En av de nya metoderna som utreds är habitatmanipulering. Med det menas att man ändrar vissa förutsättningar i sin odling för att försöka locka naturliga fiender och andra nyttodjur till förmån för den odlade kulturen.
Genom att skapa en mer diversifierad odling kan man erbjuda nyttodjur skydd, alternativ föda och boplatser. De naturliga fienderna hjälper till att reglera förekomsten av olika skadegörare och i större antal är de naturliga fienderna mer effektiva. För ekologiska odlare och de odlare som praktiserar integrerat växtskydd kan habitatmanipulering bli en viktig komponent i bekämpningsstrategin. Det finns få insekticider som är tillåtna i en svensk äppelodling, varje år reduceras denna lista. Samtidigt finns det ett ännu smalare utbud för den ekologiska äppelodlaren att använda för att minska skadedjurpopulationer vid kritiska tröskelvärden. Odlare är i behov av säkra alternativ till kemisk bekämpning som också är ekonomiskt försvarsbart. Detta arbete tar upp olika metoder som odlare kan använda för att gynna de naturliga fienderna i sin odling och på så sätt även minska kostnader för bekämpningsmedel. Idag finns det en brist på studier som visar sambandet mellan skadedjursreducering och habitatmanipulering. Detta är något som behöver utvärderas vidare för att motivera fruktodlare att dra nytta av naturliga fiender. Avslutningsvis ges en sammanställning av forskningsresultat där man har studerat olika bekämpningsmedels effekt på naturliga fiender, både ekologiska och kemiska.

,

In Sweden we have a narrower supply of chemical pesticides than in many other countries. Despite this, we spray our orchards every year with several tons of insecticides. The research is looking for new methods to circumvent the negative effects of use that affect human health, our wildlife and our environment. One of the new methods being investigated is habitat manipulation. The term invites you to change certain conditions in its cultivation to try to attract natural enemies and other beneficial insects for the benefit of the crop.
By creating a more diverse cultivation that provides useful protection for the beneficial insects, alternative food and habitat. The natural enemies will help to regulate the presence of various pests and in greater number, they become more effective. For organic farmers and growers who practice integrated pest management, habitatmanipulation can be an important component of the control strategy. There are few insecticides that are allowed in a Swedish apple orchard and every year this list is reduced. Meanwhile, there is an even narrower range for the organic apple grower to use to reduce pest populations at critical thresholds. Growers are in need of safe alternatives to chemical pesticides that are economically viable. This work addresses the various methods that farmers can use to promote the natural enemies in its cultivation and thus also reduce the costs of pesticides. Today there is a lack of studies showing the relationship between pest reduction and habitatmanipulation. This is something that needs further evaluation to motivate fruitgrowers to take advantage of natural enemies. This essay ends with a summary of research, which studied the effect of pesticides, both biological and chemical, on natural enemies.

Main title:Ekosystemtjänster från naturliga fiender i äppelodling
Subtitle:en jämförelse mellan påverkan av ekologiskt och integrerat växtskydd
Authors:Kalmi Borgström, Elina
Supervisor:Larsson, Mattias and Swiergiel, Weronika
Examiner:Stenberg, Johan A.
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:naturliga fiender, habitatmanipulering, blomsterremsor, lähäck, insekticid, biologiska bekämpningsmedel, Bacillus thuringiensis, CpGV
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2017 11:00
Metadata Last Modified:20 Jan 2017 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics