Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anna, 2010. Växter som erosionsskydd i vattendrag : en litteraturstudie och fallstudie av tre åar i södra Skåne. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF (Växter som erosionsskydd i vattendrag)
10MB

Abstract

Mitt examensarbete är uppbyggt med fokusering på fyra delar. En utförlig litteraturstudie där jag skriver om begreppet erosion, en sammanställning av en intervju, en översiktlig växtbeskrivning av fem växter som kan användas som erosionsskydd samt en resultatbeskrivning där jag redovisar inventeringar som jag gjort på tre åar i södra Skåne.
Min litteraturstudie har utgått från svensk, engelsk, tysk och amerikansk litteratur, det har varit en utmaning att finna svensk litteratur inom ämnet. En del litteratur finns om vattenerosion längst vår svenska kust, men den berör bräckvattenväxter och salttåliga växter, vilka jag inte alls använder mig av i mitt examensarbete.
Min inventering har jag gjort under hösten och vintern 2006 och 2007, samt vår och försommar 2008.
De åar jag har okulärbesiktigat är Saxån, Höje å och Kävlingeån. Jag har inventerat en sträcka på 100 meter, där ån har benägenhet att erodera.
Jag har dokumenterat platserna där erosion har kunnat påvisas. Sedan har jag gjort en mer grundlig inventering av växtbeståndet på platsen. Då har jag lagt ut en lina på 10 meter och därefter har jag noterat vilka växter som finns längst med linan. Denna inventering tog lång tid för att det var svårt att nyckla de olika grässorterna som fanns på platsen.

Mitt slutresultat där jag redogör vad jag har kommit fram till redovisas i slutet av arbetet. Där har jag lagt fram mina resultat vad gäller min fallstudie. Jag har även skrivit ner mina tankar och funderingar kring mitt arbete. Jag tar även del av andras examensarbeten och litteratur om erosion och erosionsskydd.

När det gäller erosion i vattendrag så kan man ta hänsyn till följande:
vilka växter finns befintligt på platsen, passar de för sitt ändamål som erosionsskydd?
kan man förstärka åkanten genom att plantera välanpassade växter för ändamålet?
kan man påverka vattenflödet, sänka vattnets hastighet för att minska erosionen?
är det jordarten som är den betydande faktorn när det gäller erosionen?
kan man med hjälp av olika erosionsskydd häva problemet med erosion?

Dessa olika frågeställningar har jag bearbetat i mitt arbete, en del mindre och en del mer utförligt. Jag har tagit hjälp av den kunskap som jag har inhämtat under kursen Vattenbyggnad för urban miljö. Jag har även talat med Jesper Persson om vissa problem som jag stött på.

Det jag har kommit fram till i mitt arbete är att man i möjligaste mån bör använda sig av en naturlig flora på platsen som ska erosionssäkras. På detta sätt försäkrar man sig om att man behåller det naturliga utseendet och inte förstör den balans som idag finns på platsen vad gäller flora och fauna. Beroende på hur stort problem erosionen anses vara kan man använda sig av olika erosionsskydd. Vid svåra fall av erosion kan man använda sig av en strandmatta som består av kokosfibrer eller gabioner som erosionssäkrar slänten.

Det är viktigt att man väger fördelar och nackdelar mot varandra när man ska välja växter som hindrar erosionen i vattendraget. En del växter har en större benägenhet att sprida sig med rotskott, en egenskap som kan utnyttjas när man planterar växten. Den sprider sig snabbt och därför ger en ökad stabilitet relativt tätt inpå etableringen av växten.

Main title:Växter som erosionsskydd i vattendrag
Subtitle:en litteraturstudie och fallstudie av tre åar i södra Skåne
Authors:Karlsson, Anna
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:erosionsskydd, ingenjörsbiologi, erosion, växter, rotstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil erosion, conservation and reclamation
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2010 08:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics