Home About Browse Search
Svenska


Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2016. Hur påverkar gestaltningen bostadsgårdens användning? : en studie av fyra bostadsgårdar i nyproducerade områden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, ge-staltningen av en bostadsgård påverkar gårdens användning. Uppsatsen utgår således från följande frågeställning: Påverkar gestaltningen av en bostadsgård användningen av gården, och vilka faktorer i utformningen är det i så fall som har betydelse? Studien appliceras på fyra bostadsgårdar i nyanlagda områden i centrala Uppsala. En inventering genomfördes för att få en uppfattning av går-darnas utformning. Med det som grund gjordes en SWOT-analys som en summe-ring av gårdens eventuella styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En enkätundersökning och samtal med de boende genomfördes, vilket gav en upp-fattning om de boendes användning av gården. Slutligen utfördes samtal med de gestaltande landskapsarkitekterna för att få deras syn på gestaltningsprocessen och den färdiga gården. Vårt resultat visar att sju faktorer tycks påverka använd-ningen av gårdarna. Dessa är vegetationen, avskildheten, de sociala ytorna, bal-kongen, ljudnivån, lekplatsen och solläget. Resultatet tyder dock på att gestaltningen av bostadsgårdar i nyanlagda områden präglas av många begräns-ningar, och då framförallt att de byggs på bjälklag. Det råder svåra förhållanden, med grunt jorddjup, vilket begränsar möjligheten att få upp stora vegetationsvo-lymer. Så även om gestaltningen påverkar användningen, begränsas gestaltningen påtagligt av de rådande förhållandena, vilket i sin tur påverkar användbarheten. I uppsatsens diskussionsavsnitt behandlas brukarnas preferenser och argument rörande gårdarnas olika delar.

,

The aim of this Bachelor’s thesis is to investigate whether, and in that case, how the design affects the use of the housing estate. In order to specify the purpose this question at issue was used: Does the design of the housing estate affect the use, and in that case, what factors in the design affect the use? We started our project by choosing four housing estates which were as different from each other as possible. An inventory was made of each housing estate to get an idea of the design. By using the inventory we were able to make a SWOT analysis of the housing estates and look at potential strengths, weaknesses, opportunities and threats. A web survey was carried out followed by conversations with the resi-dents to get an idea of how they use their housing estate. Finally, we had conver-sations with the creative landscape architects to hear their point of views. The results show that seven factors in the design seem to affect the use of the housing estates. These are vegetation, privacy, social areas, balcony, noise, playground and sunny areas. However, the results indicate that the design of housing estates in the newly constructed areas are characterized by many restrictions, especially the fact that they are built on beam joists. Shallow soil means poor vegetation conditions. Thus, although the design markedly affects the use, it gets limited by the prevailing conditions, which in turn affects the use of the housing estate. The residents’ preferences and arguments relating to the different parts of the housing estates are processed in the discussion.

Main title:Hur påverkar gestaltningen bostadsgårdens användning?
Subtitle:en studie av fyra bostadsgårdar i nyproducerade områden
Authors:Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:användning, bjälklag, bostadsgård, faktorer, gestaltning, nyanlagt område
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2016 12:56
Metadata Last Modified:12 Oct 2016 08:38

Repository Staff Only: item control page