Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Malin, 2016. Markberedning i brant och stenig terräng : en jämförande studie mellan markberedning med harv, grävmaskin och spadförsedd skördare. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Markberedningsresultat för tvåradig harv, konventionell grävmaskin och skördare med kranspetsmonterat spadliknande markberedningsaggregat (spadförsedd skördare) jämfördes i ett fältförsök i Medelpad omfattande olika terrängsvårigheter i lutning och ytstruktur (lika Grundförhållanden men olika nivåer på Ytstruktur och Lutning, dvs. olika GYL-klasser). Genom en separat studie av markberedningsresultatets betydelse för planterade tallplantors överlevnad och tillväxt efter 10 år (SCA:s fasta provytor från 1998-2003) skapades 10-åriga ungskogskogsbestånd för markberedningsalternativen. Därefter genererades nuvärden för en omloppstid genom framskrivning av volymproduktion i Heureka PlanVis.
Markberedning med grävmaskin resulterade i flest godkända planteringspunkter per ha. På GYL 111 och 123 blev kostnaden per godkänd planteringspunkt, och per hektar, lägst med harv och högst med spadförsedd skördare (> 60 % dyrare). På GYL 134 blev riktade metoder > 50 % billigare jämfört med harv, främst för att harv endast kunde köra i medlut. Minst skillnad i kostnad var på GYL 143. Spadförsedd skördare orsakade klart minst markpåverkan. Skillnaden i antal överlevda huvudstammar per ha efter 10 år var små (<5%) mellan markberedningsalternativen vilket följaktligen resulterade i små skillnader vid skattning av volymproduktion och nettointäkter. Volymproduktion och nettointäkter blev dock något högre för plantering i markberedda planteringspunkter jämfört med plantering i ej markberedda planteringspunkter intill det markberedda vilket indikerar att planteringspunkterna har betydelse för långsiktig virkesproduktion. Det som i studien främst påverkade nuvärdet var kostnaden för markberedningen, dvs. skillnader i metodkostnader avspeglades i nuvärdet.
Resultaten i studien indikerar att vid markberedning i svår terräng (främst avseende lutning) kan riktade markberedningsmetoder vara ett lönsammare alternativ. När konventionell rundkörning kan användas är harvning dock förmodligen mer lönsamt. Om markpåverkan ska beaktas i jämförelsen är riktade markberedningsmetoder fördelaktiga gentemot harvning, i den här studien var markpåverkan från grävmaskin drygt hälften och från spadförsedd skördare endast en femtedel av harvningens påverkan.

,

The result of soil scarification with a two-armed disc trencher, a conventional excavator and a harvester with a special crane mounted attachment (Spade harvester) were compared in a field experiment in Medelpad consisting of terrain with different slopes and surface structures. In a separate study the value of the soil scarification in survival and growth of planted seedlings after 10 year were estimated by creating of 10-year stands based of the result in planting spot by the soil scarification in the field experiment. Net present values were then calculated with help of projection of the volume production in Heureka PlanVis.
Soil scarification with excavator resulted in most approved planting spots per hectare. On GYL 111 and 123 (GYL-values describes terrain class) the cost per approved planting spot, and hectare, was cheapest with disc trencher and most expensive with spade harvester (> 60 %), but soil scarification with disc trencher was > 50 % more expensive on rougher terrain class (GYL 134) compared with the other methods, mainly because the disc trenches was only able to work in downward slope. The difference in cost between the different soil scarification methods was smallest on GYL 134. Spade harvester created smallest soil disturbance. The different in number of survived main seedlings per hectare after 10 years was < 5 % between the soil scarification alternatives and so also the difference in volume production and net incomes. The volume production and net incomes were a little bit higher when planting in soil scarification than planting beside the soil scarification, which indicates that the planting spot have significance for the volume production in the long turn. In this study the cost of the soil scarification had most influence on the difference in net present value between the different alternatives.
The results indicates that excavator or spade harvester can be more profitable in rough terrain (especially when inclination is high) than disc trencher, but the disc trencher is probably more profitable when conventional round driving can be used. Spade harvester or excavator are more competitive than disc trencher if soil disturbance is considered.

Main title:Markberedning i brant och stenig terräng
Subtitle:en jämförande studie mellan markberedning med harv, grävmaskin och spadförsedd skördare
Authors:Johansson, Malin
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:14
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:planteringspunkter, ytstruktur, lutning, överlevnad, tillväxt, Heureka, nuvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5901
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5901
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2016 07:46
Metadata Last Modified:03 Oct 2016 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics