Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Elvira, 2016. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Japanska trädgårdar symboliserar ett lugn och en harmoni och är därför en stor inspirationskälla för landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners idag. Något som japansk trädgårdskultur associeras med är konsten att anlägga trädgårdar på mycket små ytor. Detta är en kunskap som är nödvändig i ett samhälle som förtätas allt mer och lämnar allt mindre plats för gröna ytor i staden. Syftet med den här uppsatsen är att exemplifiera hur man kan använda sig av principerna för en japansk omsluten trädgård vid utformningen av en svensk villaträdgård, vilket undersökts genom ett gestaltningsförslag för en tomt i Uppsala. Gestaltningsprocessen inleddes med insamling av information och inspiration från litteraturstudier och besök i japanskinspirerade trädgårdar i Sverige. Utöver det utfördes inventering och analys av platsen för gestaltningen och de japanska gestaltningsprinciperna ställdes mot förhållandena på platsen. För att formulera och strukturera gestaltningsproblemet användes Lawsons kub från boken How Designers Think. Lawsons kub är en modell som visualiserar Bryan Lawsons metod för att strukturera upp begränsningarna för en gestaltning. Arbetet resulterade i ett program som ledde vidare till ett gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget presenteras i form av en plan med tillhörande växförslag, två snitt samt en perspektivistisk bild som visar förslaget i sin helhet. Programpunkterna poängterar vikten av att skapa en trädgård med japansk känsla, där material och formspråk väljs utifrån den omslutna trädgården. Trädgården skall vara anpassad för de fyra årstiderna, ha lätta till måttliga skötselkrav och tillföra mer grönska på platsen. Det visade sig att det som främst drev gesltaltningsprocessen framåt var de begränsande förutsättningarna på platsen så som fuktig jord, skugga och liten yta. Under gestaltningsarbetet uppdagades att programpunkten ”att gestalta en trädgård med japansk känsla” är svår, eftersom känsla är något individuellt och personligt. En bättre intention var istället att applicera traditionella japanska gestaltningsprinciper för en omsluten trädgård på en svensk villaträdgård. Vidare diskuteras mötet mellan inspiration från litteraturstudier och de reella förutsättningarna på platsen och att detta är det som har störst betydelse för det slutgiltiga förslaget.

,

Japanese gardens today are a major source of inspiration for landscape architects and garden designers, as they symbolize peace and harmony. Japanese garden culture is also often associated with the art of constructing gardens in very small spaces. This skill is necessary in a society that is densified, with less room for green spaces in the city. The purpose of this Bachelor’s thesis is to illustrate how to use the principles of a Japanese enclosed garden in order to design a Swedish private garden. This was investigated by a design proposal for a small private garden i Uppsala. The method of design initiatedly consisted of gathering information and inspiration from literature and visits to Japanese-inspired gardens in Sweden. In addition, an inventory and an analysis of the site for the design were carried out and the Japanese design principles were evaluated against the conditions on the site. To structure the challenges of the design process in theory, Lawson’s cube from the book How Designers Think was used. Lawson’s cube is a model that visualizes Bryan Lawson’s method for structuring the limitations of a design. The work resulted in a program leading to a design proposal. The design proposal is presented through one illustration plan with suggested plant material, two sections and one two point perspective of the design proposal as a whole. The program that guided the design emphasizes the importance of creating a garden with a Japanese feeling and a visual expression, using materials inspired by an enclosed garden. The garden shall be adapted to all four seasons, have light or medium maintenance requirements and introduce more greenery on the site. It turned out that the limiting conditions at the site, such as moist soil, shade and a crowded small space, strongly influenced the design process. When the design was completed it revealed that the part of the program that stated “to design a garden with a Japanese expression” is difficult to follow through. The reason for that is that “Japanese feeling” is something individual and personal. A better intent would be instead to create a garden that applies traditional Japanese principals of garden design for an enclosed garden. Furthermore, the clash between inspiration from the literary studies and the real conditions at the location is discussed, as it had a great impact on the design process.

Main title:Japansk trädgård på svenska
Subtitle:gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala
Authors:Bäckström, Elvira
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:japansk trädgård, Lawsons kub, omsluten trädgård, steppingstones, villaträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5889
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5889
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2016 11:26
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics