Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Sanna and Tysk, Natalie, 2016. Drivkrafter bakom att starta en gårdsbutik : en fallstudie av 3 uppländska gårdsbutiker och lantbrukarna bakom dem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
740kB

Abstract

Sveriges landsbygd är under omstrukturering. Dagens lantbrukare väljer i högre grad att diversifiera lantbruksverksamheten för att sprida sina risker och få bättre lönsamhet. Efter en tid med svåra förhållanden hos de svenska lantbrukarna upplever främst nötköttsproducenter att framtiden ser ljusare ut gällande lönsamheten. Det är även av fördel att att ha entreprenöriella egenskaper för att vara verksam på landsbygden.
En verksamhetsgren som fler lantbrukare satsar på är egenförädling av egna produkter, och den vanligaste försäljningskanalen är att sälja dessa produkter genom gårdsbutik. Diverisifiering i form av gårdsbutik har blivit populärt bland lantburkare, och som även verkar uppskattas av konsumenter som efterfrågar närproducerade svenska livsmedel i större utsträckning. Mer kunskap gällande vilka drivkrafter som ligger bakom beslut till att starta gårdsbutik behövs för att förstå denna typ av diversifiering bättre.
Denna studies syfte är att undersöka vilka drivkrafter lantbrukare har till att starta gårdsbutik, samt om start av en gårdsbutik bidrar till ökad sysselsättning på landsbygden. För att identifiera dessa drivkrafter genomförs tre semistrukturerade intervjuer med uppländska lantbrukare, varav två lantbruk av tre har befintliga gårdsbutiker och en är under uppbyggnad. Alla tre lantbruk bedriver köttproduktion och säljer sitt kött i köttlådor. För att syftet ska uppfyllas så har lantbrukarna även besvarat vilka mål och framtidsplaner de har gällande gårdsbutiken.
Intervjuerna resulterade i att det finns en vilja hos lantbrukarna att ha sysselsättning på gården. Att kunna utnyttja befintliga resurser är något som har tillämpas på alla tre gårdar på olika sätt. Bland annat benämns outnyttjande byggnader, etablerade produkter och redan värdefulla kontaktnät som incitament till att våga satsa på gårdsbutik. Efterfrågan på svenskt kött har även bidragit till att vilja utveckla sin egen försäljningskanal. Flera av dessa drivkrafter stämmer överens med redan befintliga studier. Det som inte helt kan jämföras med befintliga teorier är att det finns en stark motivation hos främst en av lantbrukarna till att sprida kunskap om sin produktion och djurhållning till konsumenter. Gårdsbutik som mötesplats kan konstateras vara ett viktigt möte mellan konsument och producent.

,

Sweden's rural areas are restructed. Farmers today choose on a higher level to diversify agricultural activities to prevent risk and achieve better profitability. After a period of difficult conditions for Swedish farmers, mainly the meat producers are positive and expect improved profitability within the near future. It is also of advantage to have entrepreneurial skills when working in rural areas.
It is more common that farmers today invest in activites involving local processing of own products, and the most common sale channel for these products is farm shops. Farm shop can be described as a way to diversify a busniess, and has become popular among farmers. It also seems to be appreciated by consumers who demand local Swedish food to a greater extent. More knowledge regarding the incitements behind the decision to start a farm shop is needed to understand this type of diversification better.
The aim of this study is to examine the incitements farmers have to start a farm shop, and if starting a farm shop lead to increased employment in rural areas. To identify these incitements, three semi-structured interviews have been preformed with farmers in Uppland, whereof two of three farms have existing farm shops and one is under construction. Meat production and selling their meat in meat boxes is carried out at all three farms. In order to fulfill the aim the farmers also have responded to what goals and ambitions they have regarding the farm shop.
The interviews with the farmers resulted in incitements, which indicated a willingness to have employment at the farm. Being able to utilize existing resources is something that has been applied at all three farms in different ways. For example unused buildings, established products and a valuable network are resourses that encourage investment in a farm shop. The demand for Swedish meat has also contributed to develop their own sales channel. Many of these incitements are defined in existing studies. One thing that cannot fully be compared with existing theories is that there is a strong motivation, mainly regarding one of the farmers, to spread knowledge of its production and animal husbandry to consumers. Farm shop is found to be an important meeting point between the consumer and the producer.

Main title:Drivkrafter bakom att starta en gårdsbutik
Subtitle:en fallstudie av 3 uppländska gårdsbutiker och lantbrukarna bakom dem
Authors:Lindkvist, Sanna and Tysk, Natalie
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1052
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:gårdsbutik, lantbruksentreprenör, pluriaktiv, portfolioentreprenör, resursutnyttjande, drivkrafter, motivation, landsbygd, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5882
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5882
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2016 13:29
Metadata Last Modified:28 Sep 2016 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics