Home About Browse Search
Svenska


Lavemark, Fia, 2016. Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar : en illustration av hur ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
265kB

Abstract

Vi människor blir i dagens samhälle mer och mer urbaniserade och strategin att förtäta städer används flitigt av många kommuner då det kan minska stadens miljöpåverkan. Trots detta är vi beroende av naturen och dess processer, så kallade ekosystemtjänster (EST). EST beskrivs som de varor och tjänster som ekosystemen ger oss människor och som påverkar vårt välbefinnande. Vid förtätning finns en risk för att grönområden i staden minskar vilket kan leda till en minskad mängd EST. För att förhindra detta finns ett behov av att redan tidigt i planprocessen integrera EST-begreppet. Då översiktsplanen ska ge riktlinjer för kommunens utveckling är den ett bra verktyg för att redan tidigt ge ett helhetstänkande kring ekosystemtjänster och dess värden för kommunen. Studien syftar till att illustrera hur fenomenet ekosystemtjänster idag används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner.
Resultaten visar hur fem olika ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av tre kommunala översiktsplaner. De miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som studeras är från Järfälla, Malmö och Sigtuna kommun.
Bearbetningen av resultatet visar att endast en av tre kommuner använder begreppet EST om någon av de studerade processerna, även om alla kommuner på något sätt använder sig av ett ekosystemtjänstperspektiv, som kan utläsas ur texten, vid miljöbedömningen.
Kommunerna lägger alla stor vikt vid att bevara och skapa nya grönområden i staden. I många fall lyfts det positiva i att anlägga multifunktionella ytor för t.ex. rekreation och vatteninfiltration. Detta skulle kunna vara ett steg i att uppnå målet En god bebyggd miljö. Trots detta visar MKB-dokumenten på en risk för att mängden grönområden i staden minskar vid planutförandet, något som går mot riksdagens miljömål om En god bebyggd miljö.

,

In today's society humanity becomes more and more urbanized and the strategy to densify cities is widely used by many municipalities as a way of reducing the city's environmental impact. Nevertheless, we are dependent on nature and its processes, the so-called ecosystem services (ES). ES is defined as the goods and services that ecosystems provide mankind and that affects our well-being. Densification of cities can lead to a decrease of green areas in the city, with a decreased amount of ES as a result. To prevent this, there is a need to integrate the concept of ES early on in the planning process. As the comprehensive plan should provide guidelines for the development of the municipality it is a good means to provide an early holistic approach to ecosystem services and its values for the municipality. This study aims to illustrate how the phenomenon of ecosystem services is currently used in the environmental assessment of municipal comprehensive plans.
The results show in what way five different ES is being used in the environmental assessment of three municipal comprehensive plans. The Environmental Impact Assessment (EIA) that have been studied come from the municipalities of Järfälla, Malmö and Sigtuna.
The results show that only one of the three municipalities uses the term ES about any of the studied processes, however all the municipalities make use of an ecosystem service perspective, as can be inferred from the text, in the environmental assessment.
The municipalities all place emphasis on preserving and creating green spaces in the city. They often underline the benefits in the construction of multifunctional surfaces that can be used for both recreation and water infiltration. This could be a step in achieving the environmental objective A good built environment. Despite this the EIAs show a threat that the amount of green space in the city is reduced by the execution of the plan, which counteracts the environmental objective.

Main title:Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar
Subtitle:en illustration av hur ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner
Authors:Lavemark, Fia
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Bengtsson, Jan
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2016:14
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:ekosystemtjänster, miljökonsekvensbeskrivning, översiktsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5865
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Arbetet har utförts vid institutionen för stad och land och examinerats vid institutionen för ekologi.
Deposited On:23 Sep 2016 09:27
Metadata Last Modified:23 Sep 2016 09:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics